تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن ۹۰- قسمت ۱۴

تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن ۹۰- قسمت ۱۴

از جاذب استفاده شده برای فرایند حذف قبل از مجاورت با اسید سولفوریک ، بعد از مجاورت با اسید و بعد از مجاورت با فلوئورید طیف FT-IR (بصورت قرص KBr)، طیف XRD و تصویر SEM تهیه شد.
۲-۱۰-روش سنتز نانو ذرات زئین
زئین پلیمری است که در آب نامحلول بوده ولی در اتانول حل میشود، برای سنتز نانو ذرات زئین، ٢٠٠ میلیگرم زئین پس از سائیدن در٣٠ میلیلیتر سدیم هیدروکسید M 1 با حرارت بطور کامل حل گردید، پس از سرد شدن در دمای اتاق، ٣٠ میلیلیتر هیدروکلریک اسید M١ قطره قطره به آن اضافه شد تا محلول خنثی شود بدین ترتیب نانوذرات زئین در محلول سوسپانسیون حاصله کاملا” دیده میشود. برای تائید ابعاد این ذرات از طیف XRD وتصویر SEM استفاده گردید.
۲-۱۱- روش تهیه الکترود انتخابی یون فلوئورید
الکترودهای انتخابی یون به علت داشتن انتخابگری بالا و قیمت ارزان دارای کاربردهای وسیعی هستند. در این تحقیق از نانوذرات زئین اصلاح شده برای تهیه الکترود انتخابگر یون فلوئورید استفاده شده است. برای تهیه الکترود خمیر کربن، ۵ میلیگرم از زئین اصلاح شده با ۵/٠ میلی گرم تترا بوتیل آمونیم برمید و ۵/۴۴ میلیگرم گرافیت و یک قطره پارافین مخلوط شده و در یک هاون کاملا یکنواخت میگردد، از تیوپ های پلاستیکی با قطر داخلی ۵-٣ میلیمتر جهت ساخت الکترود استفاده میشود، برای این منظور ۲ الی ۳ میلیمتر از لوله پلاستیکی که قبلاً داخل آن یک سیم مسی به منظور ارتباط الکتریکی تعبیه شده بود با خمیر کربن تهیه شده پر شده و سپس بر روی یک کاغذ شفاف کشیده تا سطح آن براق شود. الکترود بمدت ٢۴ ساعت داخل محلول ۴١٠ مولار فلوئورید قرار داده شد و سپس مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۱-مطالعه حذف فلوئورید از آب با استفاده از جاذب (زئین اصلاح شده با سولفوریک اسید)
۳-۱-۱-طراحی ترکیب مرکزی
چهار متغیر مستقل pH ) (F1 ، زمان تماس با جاذب) ( F2 ، مقدار جاذب) ( Fو غلظت اولیه فلوئورید (F4) در پنج سطح و چهار بار تکرار نقطه مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. برای هر متغیر مطالعه شده سطح بالا (١+) و سطح پایین (١-) انتخاب شد . لیست متغیر ها و کد گذاری ها در جدول (۳-۱) آمده است.
جدول (۳-۱) متغیر ها و کد گذاری مربوط به طراحی ترکیب مرکزی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

کد گذاری
متغیر ها -۵/٠ ٠ ۵/٠ ١
F١ pH ٣ ۵/۴ ۶ ۵/۷ ٩
F٢ زمان تماس ٢٠ ۴۵ ۷٠ ٩۵