جستجوی مقالات فارسی – تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن ۹۰- قسمت …

جستجوی مقالات فارسی – 
تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن ۹۰- قسمت  …

۲۸

۰

۰

۰

۶

۷۰

۲۰۰

۱

۱۰۰

۱۰۹/۲

معادلات چند جمله ای و سطح برای پاسخ جز به جز با استفاده از EREGRESS ایجاد شد. برای یک طرح آزمایش با چهار فاکتور، مدل شامل ترم های خطی و درجه دوم و برهمکنش ها می تواند به صورت رابطه (۳-۱) بیان شود:
y = b0 + b1*F1+ b2*F2 + b3*F3 + b4*F4 + b5*F1*F1 + b6*F1*F2 + b7*F1*F3 + b8*F1*F4 + b9*F2*F2 + b10*F2*F3 + b11*F2*F4 + b12*F3*F3 + b13*F3*F4 + b14*F4*F4
رابطه (۳-۱)
در این معادله F1-F4 متغیر ها هستند، b0-b14 مقادیر ضرایب بدست آمده بوسیله رگرسیون خطی چند گانه با استفاده از نرم افزار EREGRESS میباشد. نمودارهای سطح پاسخ با فرایند آماری که در طراحی و مدلسازی ترکیب مرکزی توصیف شد، بدست آمد. روش سطح پاسخ به طور هندسی ارتباط بین پارامترها و پاسخ، و روش بدست آوردن یک بهینه دقیق را نشان میدهد [۶۷،۴۷].
روش آنالیز واریانس[۶۸] و حداقل مربعات برای ارزیابی مفهوم آماری مدل های ساخته شده استفاده شد. آنالیز واریانس شامل تعیین تأثیر فاکتورها به طور قابل توجه روی پاسخ با استفاده از F-test است. اهمیت و میزان تأثیر ضرایب تخمین زده هر متغیر و همه بر همکنشهای روی پاسخ تعیین شدند.
تأثیرات با سطح اطمینان کمتر از ٩۵ کنار گذاشته میشوند و آنالیز واریانس جدیدی برای مدل کاهش یافته انجام شد. به منظور نشان دادن مناسب بودن مدل، ضریب رگرسیون (R) استفاده میشود. ضریب رگرسیون تصحیح شده[۶۹] (Radj) و ضریب رگرسیون پیش بینی[۷۰] ( (Rpredمعیار بهتری از ضریب رگرسیون مطلق[۷۱] (R ) میباشند.
هدف استفاده از روش طراحی ترکیب مرکزی موارد زیر میباشد:
به حداکثر رساندن فاکتورهای غنی سازی EF و بازیابی
برا ی فهمیدن این مطلب که کدام متغیر بیشترین تأثیر را بر روی حذف فلوئورید دارد.
در مورد قدرت اجرایی این روش در شرایط بهینه به ما اطلاعاتی میدهد.
روابط بین متغیرها نشان میدهد.
جهت بدست آوردن مدلی ساده و قابل قبول، می بایست داده های غیر صحیح (p) را از مدل حذف کرد. این عمل از طریق فرایند حذف معکوس صورت می گیرد. معادله مربوط به مدل ساده شده در معادله (۳-۲) آمده است.
رابطه (۳-۲)
y = b0 + b1*F1 + b2*F4 + b3*F1*F1 + b4*F3*F3 + b5*F3*F4 + b6*F4*F4
معادله (۳-۲) نشان دهنده بر همکنش متغیرهای Fو Fبوده و حذف پارامتر Fنشان میدهد که سرعت حذف فلوئورید توسط جاذب پیشنهادی بسیار بالا است.
برخی از پارامترهای بدست آمده از مدل کاهش یافته در جدول )۳- ۳( آمده است. مقادیر بدست آمده نشان دهنده بیشتر بودن تاثیر پارامتر Fبر حذف آزمایش نسبت به بقیه پارامترها است.
جدول( ۳-۳) تعدادی از فاکتورهای بدست آمده برای مدل کاهش یافته با حذف پارامترهای غیر مهم

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

P-Value coefficient