تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن …

تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن  …

۲/۹۴۹×۱۰

۰/۰۰۰۸۰۲

b5

PRESS= 0/12

۰/۰۵۷۹۱

-۰/۰۰۴۵۵

b6

R2pred= 0/880

برای این مدل، ضریب رگرسیون R در محدوده قابل قبول (نزدیک به ١) است. از روی مقادیر ٢R ، ۲R اصلاح شده و ٢R مربوط به پیشبینی همگی میتواند وسیلهای سریع و آسان برای فهمیدن میزان انطباق مدل با قدرت پیشبینی آن، هنگام حذف یکی از دادهها فراهم نماید. در یک مدل خوب این سه مقدار نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشند [۶۷].
۳-۱-۲-تفسیر نمودارها
نمودارهای سه بعدی برای بدست آوردن تأثیر متغیرها، از روی پاسخهای پیشبینی شده با استفاده از نرمافزار EREGRESS رسم شدند. سطح نمودارها در شکل (۳-۱) تا (٣-۳) راندمان جذب را در مقابل دو متغیر نشان میدهد در حالیکه متغیر های دیگر در مقدار میانی نگه داشته شده است.
شکل (۳-۱ )نمودار سه بعدی راندمان جذب در مقابل متغیرهای pH و مقدار جاذب
شکل (۳-۱) تاثیر مقدار جاذب و pH را بر حذف فلوئورید نشان میدهد، همانطور که مشاهده میشود با افزایش مقدار جاذب مقدار حذف افزایش مییابد و در pH ما بین ۵/۷-۵/۴ بالاترین مقدار حذف مشاهده میشود ولی در pH های پائینتر از ۵/۴ بعلت تبدیل F– به HF مقدار حذف کاهش مییابد و در pH های قلیایی نیز حذف همچون محیط های اسیدی به خوبی انجام نمیشود.
شکل(۳-۲ )نمودار سه بعدی راندمان جذب در مقابل متغیرهای pH و غلظت اولیه فلوئورید
شکل (۳-۲) تاثیر pH و غلظت اولیه فلوئورید را در حضور مقدار ثابت از جاذب نشان میدهد، همانطور که دیده میشود با افزایش غلظت اولیه فلوئورید درصد حذف کاهش مییابد و بالاترین درصد حذف را در pH ما بین ۵/۷-۵/۴ دیده میشود.
شکل(٣-۳) نمودار سه بعدی راندمان جذب در مقابل متغیرهای مقدار جاذب و غلظت اولیه فلوئورید
شکل (۳-۳) نشان دهنده برهمکنش بین غلظت اولیه فلوئورید و مقدار اولیه جاذب است، در این آزمایش با افزایش مقدار جاذب در pH ثابت درصد حذف افزایش مییابد ولی با افزایش غلظت اولیه فلوئورید درصد حذف کاهش مییابد. پس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که برای بدست آوردن بالاترین درصد حذف فلوئورید با افزایش غلظت اولیه فلوئورید باید همزمان مقدار جاذب نیز افزایش یابد.
تأثیر زمان :جذب فلوئورید توسط جاذب مورد بررسی، بسیار سریع رخ میدهد به این دلیل افزایش زمان تأثیر چندانی بر جذب ندارد و با افزایش زمان درصد جذب فلوئورید به میزان بسیار کم افزایش مییابد و بعد از زمان خاصی راندمان جذب ثابت میشود که نشان دهنده به تعادل رسیدن فرایند جذب است.
تأثیر مقدار جاذب: نمودارها نشان میدهد، با افزایش مقدار جاذب راندمان جذب افزایش مییابد.
تأثیر pH : در pH های اسیدی و قلیایی راندمان جذب کاهش مییابد و بالاترین درصد حذف فلوئورید در محدوده ۵/۷-۵/۴ اتفاق میافتد.
تأثیر غلظت اولیه فلوئورید: با افزایش غلظت اولیه فلوئورید راندمان جذب افزایش مییابد ولی بعد از مقدار مشخصی بعلت محدود بودن مقدار جاذب، راندمان جذب کاهش مییابد.
با توجه به نمودارها و معادله بدست آمده بعد از حذف پارامترهای غیر مهم، فقط برهمکنش بین غلظت اولیه فلوئورید و مقدار جاذب وجود دارد، بین بقیه پارامترها هیچ برهمکنشی وجود ندارد.
۳-۱-۳-انتخاب شرایط بهینه
انتخاب شرایط بهینه از روی نمودارها صورت میگیرد. بدین ترتیب که محدودهای را که بیشترین راندمان را دارد بعنوان بهینه انتخاب میشود، محدوده بهینه هر متغیر در جدول(۳-۴) آمده است.
جدول(۳-۴) مقدار بهینه و مقدار میانگین بهینه متغیرهای مورد بحث

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت