سامانه پژوهشی – تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن …

سامانه پژوهشی – تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن  …
٢

٨۷%

٣

٩١%

۴

٩٠%

۵

برای تخمین میزان نزدیکی پاسخ ها به یکدیگر و دقت آزمایش ها از پارامتر انحراف استاندارد نسبی استفاده شد.
رابطه (٣-۳)
= S=
۱/۷۸
رابطه (۳-۴)
٠/۰۱۶
RSD%= =
۳-۱-۵-بررسی حذف فلوئورید از محلولهای آبی در حضور آنیونهای دیگر
آبهای آشامیدنی دارای یونهایی از قبیل سولفات، فسفات، کلرید، نیترات و بیکربنات میباشد به این دلیل برای بررسی توانایی جاذب برای حذف فلوئورید در حضور این یونها محلولهای دوتایی از یونهای بیکربنات، نیترات و سولفات با فلوئورید تهیه و مقدار جذب فلوئورید در حضور این یونها اندازه گیری شد که نتایج در شکل (۳-۴) آمده است.
این نتایج نشان میدهد که تأثیر یونها بدین صورت می باشد. SO42-NO3HCO3

بدین معنی که درصد حذف فلوئورید در حضور یون بیکربنات از همه بیشتر میباشد بعبارتی این یون تاثیری بر فرایند جذب فلوئورید ندارد و مزاحمتی ایجاد نمیکند ولی حذف فلوئورید در حضور یون سولفات کاهش مییابد و این میتواند احتمالاً به علت داشتن چگالی بارمنفی زیاد سولفات نسبت به یونهای دیگر نسبت داده شود.
شکل (۳-۴) تاثیر یونهای دیگر بر حذف فلوئورید، غلظت اولیه فلوئورید ppm۵/۵, مقدار جاذب mg ٢۵٠ ، pH6و زمان تماس ١ساعت
۳-۱-۶-نتیجه حذف فلوئورید از نمونه آب تهیه شده از مناطق اطراف شهرستان ماکو
برای تعیین کارایی جاذب پیشنهادی نمونه حقیقی حاوی مقادیر نسبتاً بالایی از فلوئورید از مناطق اطراف شهرستان ماکو تهیه شده و تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی بدست آمده حاصل گردید. نتایج در جدول ( ۳-۶) خلاصه شده است. نتایج حاصله نشان داد که زئین اصلاح شده با سولفوریک اسید میتواند فلوئورید موجود در نمونه های حقیقی را حذف کند ولی راندمان حذف کمتر از نمونههای آزمایشگاهی است و این میتواند بدلیل وجود یونهای دیگر در آب باشد. لازم به ذکر است که غلظت اولیه فلوئورید در محلول آزمایشی حدود ppm3 بود که بعد از حذف در شرایط بهینه آزمایشگاهی توسط جاذب پیشنهادی مقدار آن به کمتر از ppm1 میرسد که مطابق با حدمجاز اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی است [۱۱].
جدول (۳-۶) نتایج مربوط به خذف فلوئورید از نمونه حقیقی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

راندمان مقدار جاذب(mg) زمان(min) pH