تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن ۹۰- …

تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن ۹۰-  …

a
c
شکل (۳-۶) طیف XRD زئین(a) –زئین/سولفوریک اسید(b)–زئین/سولفوریک اسید بعد از مجاورت با فلوئورید(c)
۳-۱-۹-نتایج حاصل از SEM
شکل(۳-۷) و (۳-۸) طیف SEM از زئین در حضور سولفوریک اسید، و زئین / سولفوریک اسید بعد از مجاورت با فلوئورید را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود بعد از مجاورت زئین با سولفوریک اسید خلل و فرج این جاذب فوقالعاده افزایش یافته است که خود میتواند دلیلی بر عملکرد جاذب اصلاح شده برای جذب یون فلوئورید و یا سایر یونها باشد. لازم به ذکر است که ساختار با پرز زیاد، عامل مهم تمایل در جذب یونهای فلوئورید را میتوان به پروتونه شدن گروههای NH- موجود بر روی زئین نسبت داد.
شکل(۳-۸( تصویر SEM ازZein/H2SOبعد از مجاورت با فلوئورید
شکل (۳-۷) تصویر SEM از Zein/H2SO4
۳-۱-۱۰-نتایج SEM و XRD نانوذرات زئین
نتایج مربوط به SEM و XRDنانوذرات زئین سنتز شده در شکل(۳-۹) و (۳-۱۰)آمده است. شکل SEM مربوط به نانوذرات نشان میدهد که اندازه این ذرات در مقیاس۵٠٠ نانومتری بین ١٠٠-١ نانومتر (٢٣ نانومتر) میباشد. از طرفی پیکهای پهن موجود در XRD این ترکیب نشانگر آنست که در حالت نانوذرات هم ساختار آمورف آن حفظ میگردد.
شکل(۳-۹) تصویر SEM نانوذرات زئین
شکل (۳-١۰) طیف XRD نانوذرات زئین
۳-۲-ایزوترم های جذب
با استفاده از تئوری های جذب مربوط به لانگمویر و فرندلیچ که در فصل اول توضیح داده شد، ایزوترمهای جذب مربوط به حذف فلوئورید بعد از تعیین شرایط بهینه با استفاده از نرم افزار EXCELL رسم شدند.
شکل (۳-۱۱) نمودار ایزوترم جذب فرندلیچ شکل (۳-۱۲) نمودار ایزوترم جذب لانگمویر
شکلهای (۳-۱۱) و (۳-۱۲) و دادههای موجود در جدول (۳-۸) نشان میدهد که فرایند جذب با ایزوترم لانگمویر همخوانی زیادتری دارد و معادله لانگمویر برای بررسی خصوصیات جذب فلوئورید در شرایط مورد بررسی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که مشاهده میشود ماکزیمم مقدار جذب توسط جاذب پیشنهادی ۲۱/۱ میلیگرم بر گرم میباشد.
جدول (۳-۸) پارامترهای ایزوترم برای جذب فلوئورید توسطZein /H2SO4

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

پارامترهای ایزوترم لانگمویر پارامترهای ایزوترم فرندلیچ
B=0/207 n=2/314
qm =1/21 Kf=0/304
R=0/966 R=0/936

ویژگی اساسی ایزوترم لانگمویر بوسیله ثابتی که پارامتر تعادل نامیده میشود مشخص میگردد که RL نامیده میشود و بدین صورت تعریف میشود:
معادله (۳-۵) که در این معادله B ثابت لانگمویر بوده و C0 غلظت اولیه جذب شونده است، اگر مقدار R

مدیر سایت