حفاظت از منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی

Businessman hands hold a five-star gold shape. The best excellent business services rating customer experience concept

[do_widget id=kl-erq-2]

اکوتوریسم دارای ویژگیهای خاص خود میباشد. مهمترین ویژگیهای اکوتوریسم شامل موارد زیر میباشد:
مشارکت در حفاظت از تنوع زیستی
کمک به رفاه اجتماعی بومی
تجربههای شخصی
مسئولیتپذیری گردشگران
قابلیت اداره شدن به وسیلهی مؤسسات و شرکتها و گروههای کوچک
کمترین نیاز به استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر
تأکید بر مالکیت بومی و ایجاد فرصتهایی شغلی به خصوص برای جوامع روستایی(مشیری و ابوسعیدی، 1389: 7).
2 – 8 – اهمیت اکوتوریسم
اکوتوریسم یکی از ابزارهای مناسب در فرآیند توسعه پایدار بوده و قادر است که رشد اقتصادی را به روند حفاظت از منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه پیوند زند. اکوتوریسم و توسعه میتوانند در یک تعامل تنگاتنگ با جوامع محلی به پایداری کمک کنند. اکوتوریسم میتواند از طریق کاهش روند فرسایش، حفاظت از یکپارچگی، ارتقاء آموزشهای حفاظتی و تأمین انگیزه های مالی در بهره برداری پایدار به حفاظت از اکوسیستم‌ها بپردازد(پارسایی، 1384: 28). با افزایش آگاهی‌های مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه مستقیم طبیعت، اهمیت اکوتوریسم بیشتر می‌شود. اکوتوریسم به تنوع زیستی، ارزش اقتصادی می‌دهد. اکوتوریست‌هایی که همه ساله به مناطق جذاب طبیعی (مانند کنیا در آفریقای شرقی) مسافرت می‌کنند میلیونها دلار ارز به کشور میزبان وارد کرده و برای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد می‌کنند. چنانچه درآمدهای حاصل از اکوتوریسم به درستی مورد استفاده قرار گیرد زمینه لازم برای حفظ محیط زیست طبیعی و بسط مناطق حفاظت شده فراهم خواهد آمد و تحقق هدفهای توسعه پایدار، تسهیل خواهد شد (کریمپناه، 1384: 38). بر اساس برآوردهای شورای جهانی گردشگری و مسافرت، گردشگری طبیعی – اکولوژیک به عنوان بزرگترین بخش صنعت گردشگری در حال رشد است. مطالعات نشان میدهد که 40 تا 60 درصد گردشگران جهان را اکوتوریستها تشکیل می‌دهند و درآمد حاصل از فعالیت آنها 211 تا 317 میلیارد دلار میباشد و پیشبینی میشود تا سال 2015 رشد اکوتوریسم به 10 الی 30 درصد برسد (رضائی و همکاران، 1389: 2).
2 – 9 – اهداف اساسی و ارکان اصلی اکوتوریسم
اعتلای هویت بالقوه طبیعی و فرهنگی سرزمینها و کشف غنای زیبایی بصری و حفاظت از آنها
درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی میزبان از راه اشتغال، از جمله به عنوان راهنما، کرایه مسکن و اسب، اداره رستوران، فروش تولیدات کشاورزی و دیگر مایحتاج، فروش صنایع دستی و هنری؛
تشویق به سرمایهگذاری در سرزمینهای کوهستانی دور افتاده، محرومیتزدایی و فقرزدایی از مردم و جوامع محلی و روستاها؛
ایجاد زیرساختها، توسعه ارتباطات و امکان دسترسی به اطلاعات برای مردم و جوامع محلی و روستاهای محروم (رضوانی، 1387: 25 – 21).
2 – 10 – ارکان اصلی اکوتوریسم
استفاده پایدار از تنوع زیستی و منابع طبیعی؛
به حداقل رساندن تاثیر‌گذاری بر محیط زیست طبیعی و فضاهای اجتماعی- فرهنگی، به ویژه از نظر تغییرات آب و هوایی، مصرف انرژی و فرهنگهای سنتی؛
مشارکت موثر و کامل تمامی طرفهای دارای نفع، به ویژه اجتماعهای محلی و اهالی بومی؛
افزایش آگاهی و آموزش زیست محیطی تمامی طرفهای دارای نفع، به ویژه گردشگران و میزبانهای آنها؛
منافع اقتصادی پایدار برای همه فعالان این عرصه( رضوانی، 1387: 25 – 21).