خانواده ها و ناخودآگاه

خانواده ها و ناخودآگاه


Widget not in any sidebars

6- نظریه کارکردهای مغزی:
چپ دستی و راست دستی جنبه فطری دانسته و به عملکرد نیمکره های مغز بستگی دارد به طوری که در فرد چپ دست نیمکره راست مغز قویتر و در فرد راست دست نیمکره چپ قویتر است. این نظریه جدیدترین و در عین حال عاقلانه ترین دلیل برای چپ دستی و راست دستی است.
بنابراین در این که چپ دستی و راست دستی جنبه ارثی نیز دارد شکی نیست زیرا اگر به شجره نامه کودک چپ دست توجه کنیم یکی از والدین یا مادربزرگ و پدر بزرگ یا خاله و دایی و… چپ دست در خانواده وجود دارد، البته چپ دستی افراد پیر خانواده که سواد نوشتن هم ندارند را می توان از کارهای دیگر آنها متوجه شد. مثلاََ سوزن نخ کردن آن دستی که نخ را کنترل می کند دست برتر است، قیچی کردن، اره کردن و… در اعضای دیگر بدن هم عضو برتر وجود دارد، مثلاََ در ورزش فوتبال بازیکن های چپ پا داریم یا بعضی ها وقتی می خواهند با دوربین عکــس بیندازند از چشم چپ و بعضی ها از چشم راست استفاده می کنند یا ا گر بخواهند متوجه شوند که ساعتشان کار می کند یا نه، معمولاََ آن را به گوش برتر خود نزدیک می کنند. البته تمام این موارد را بدون آنکه طرف مقابل متوجه شود و زمانی که به طور ناخودآگاه این اعمال را انجام می دهد باید کنترل کرد (کریمی، 1382).
2-4-6-2-2- عوامل مؤثر بر چپ دستی:
ازنظرعلمى چپ دستى امرى عادى وطبیعى است. مسأله ومشکلى نیست که درباره آن نگران باشیم. با توجه به شرایط مغزى انسان و با نظر داشتن این مسأله که هر کس در زندگى به نحوى خاص عادت کرده است مى توان آن ر اکاملاً طبیعى تصور کرد. باتوجه به عده زیاد چپ دستان لایق و باهوش، مىتوان این اطمینان را داشت که این امر سبب افت هاو عقبماندگى ها نخواهد بود (باشعور، 1379).
بسیارى از والدین و مربیان مسأله چپ دستى کودکان را با دیدى منفى تلقى مى کنند. گمان دارند کودکان چپ دست عقب مانده ذهنى هستند ویا دروضع و شرایطى قرار دارند که حتماً مجبور به بدخطى مى باشند شانس و امکان این که خوش خط شوند درآنان نیست (کرمی، 1383).
در یک دسته بندی می توان عوامل ایجاد دست غالب را در موارد زیر دسته بندی کرد: (حاج بابایی و دهقانی، 1386)
1- سیستم اعصاب مغزی
2- ژنتیک
3- تولد
الف)سیم کشی مغز:
مغز فرد راست دست، در نیمکره چپکنترل خود را بر حرکت دست غالب اعمال میکند و برعکس.
نیمکره چپ مغز (کنترل راست دستی) این موارد را کنترل میکند: تکلم، زبان، نوشتار، منطق ،ریاضیات، علوم، که این سیستم تفکر خطی است.
نیمکره راست مغز (کنترل چپ دستی) مواردزیر را کنترل میکند:
موسیقی، هنر، قوه ء ابتکار و خلاقیت، ادراک، احساسات، نبوغ، که این سیستم تفکر کل نگر است.
 ب) ژنتیک:
ژنتیک بودن عادت به استفاده از یک دست بیش از دست دیگر، یک موضوع مورد اختلاف است.
به نظر می رسد که چپ دستی در بعضی خانواده ها شایع تر است، گرچه روشی برای پیش بینی آن وجود ندارد.
تحقیقات مختلف بر خانواده هایی انجام شده و سعی می کند روی احتمال چپ یا راست دستی ترکیبات والدین بچه های چپ دست کار کند، اما آنها با تظاهرات مختلفی ظهور میکنند:
تقریباً یک نفر از هر ده نفر جمعیت، چپدست اند.
تقریباََ 26% بچه هایی که هر دو والدشانچپ دست اند، چپ دست خواهند شد.
تقریباً 9% بچه هایی که فقط یک والدشان چپ دست می باشد، چپ دست خواهند شد.

مدیر سایت