دانش آموزان ابتدایی و کودکان نارساخوان

دانش آموزان ابتدایی و کودکان نارساخوان


Widget not in any sidebars

3- کرمی (1383) در تحقیقی به بررسی همه گیرشناسی ناتوانی یادگیری املاء و اثر روش درمان چندحسی در کاهش این ناتوانی را در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز انجام داده است که نتایج این پژوهش حاکی از مؤثر بودن روش چندحسی فرنالد در درمان اختلالات املاء می باشد.
4- هاشم زاده(1387) درتحقیقی با عنوان املاء و راهکارهای مؤثر در ارائه آن به غیرفارسی زبانان انجام داد. از آنجایی که املا نوعی نوشتن نیمه فعال است که از ابتدای آموزش رسمی به زبان آموزان آموزش داده می شود بیشترین اختلاف در املای فارسی برسر جدا یا پیوسته نویسی کلمات مرکب و مشتق است که در مصوبه اخیرفرهنگستان زبان و ادب فارسی گرایش بیشتر به جدانویسی می باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که عوامل زیادی در بروز مشکلات املایی و نوشتاری مطرح شده که مهم ترین آنها عبارتند از: الف) ضعف حافظه شنیداری، ب) ضعف حافظه حرکتی.
5- باعزت (1389) در پژوهشی با عنوان تعیین اثربخشی پردازش گر کلمه همراه با راهبردهای طراحی آموزشی بر بهبود مشکلات املای دانش آموزان ابتدایی دچار اختلال نوشتن پرداخت. روش پژوهش وی آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای20 دانش آموز دارای مشکلات املا، پس از اجرای آزمون های تشخیصی انتخاب وبه طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون ها، گروه آزمایش به مدت 15 جلسه45 دقیقه ای تحت آموزش رایانه ای راهبردهای طراحی آموزشی قرارگرفت. اماگروه گواه آموزشی ندید. سپس پس آزمون نوشتن درگروه های مذکور اجرا شد،و پس از گذشت 4ماه از مدت آموزش، پس آزمون نوشتن (آزمون پیگیری) اجراشد. داده ها باروش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد.یافته ها نشان دادکه تفاوت بین میانگین نمره های املای گروه آزمایشی و گروه گواه تفاوت معنادار وخطاهای املای گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه کاهش بیشتری یافته است. نتایج نشان داد که پردازش گرکلمه همراه با راهبردهای طراحی آموزشی می تواند به عنوان یک فن آموزشی مؤثر، درجهت بهبود املای دانش آموزان ابتدایی دارای اختلال نوشتن به کارگرفته شود.
حوائی و همکاران (1388) در مطالعه ای به بررسی ارتباط عملکرد حسی – حرکتی دست بامهارت دستنویسی دردانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی پرداختند. در این مطالعه توصیفی–تحلیلی همبستگی تعداد ۲۰دانش آموز بااختلال نوشتن در رده سنی ۹ تا۱۱ سال (۳نفردختر،۱۷نفرپسر) به صورت غیراحتمالی وارد مطالعه شدند. عملکرد حسی – حرکتی دست ازطریق آزمون های مهارت حرکتی مینسوتا، سمزوینستاین، دینامومتر و پینچگاجو مهارت دستنویسی ازطریق آزمون دستنویسی مینسوتا ارزیابی گردیده و در نهایت داده ها ازطریق آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان دهنده ارتباط معنی دار یبین مهارت حرکتی دست وحس لمسس بک/فشار با مهارت دستنویسی بود، اما بین قدرت گرفتن درشت وقدرت گرفتن ظریف دست با مهارت دستنویسی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که مهارت دستنویسی ضعیف دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی می تواند درنتیجه عملکرد حسی حرکتی ضعیف دست آن ها باشد، بنابراین توصیه می شود ازفن های حسی وحرکتی نیز در درمان این افراد استفاده گردد.
نوشین اسدی دوست (1387). تأثیر روش یکپارچگی حسی و آموزش مهارت های ادراکی-حرکتی بر مشکلات حرکتی کودکان نارساخوان پایه های اول تا سوم مقطع ابتدایی شهراصفهان. هدف پ‍ژوهش تعیین اثربخشی روش یکپارچگی حسی و آموزش مهارت های ادراکی-حرکتی بر مشکلات حرکتی کودکان نارساخوان پایه های اول تا سوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. جامعه آماری این پ‍ژوهش شامل 80 دانش آموز نارساخوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره کودکان استثنایی شهر اصفهان بود. شیوه پژوهش طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان را به طور تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش بطور انفرادی تحت درمان رویکرد یکپارچگی حسی و آموزش مهارت های ادراکی-حرکتی در 10 جلسه قرار گرفتند. ابزاز مورد استفاده در این پژوهش تست لینکن-اوزرتسکی بود که بطور پیش آزمون-پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق با تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین های نمرات پس آزمون مهارت های حرکتی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0001/0=P).این بدان معنا است که مداخلات درمانی بر مهارت های حرکتی (درشت، ظریف، واکنش های تعادلی، طرح ریزی در حرکات متوالی، چالاکی در حرکات درشت و ظریف) کودکان نارساخوان مؤثر بوده است.
کلثوم سورسوری (1389). پژوهشی با نام طراحی و تولید رسانه آموزشی املا بر اساس مدل چند حسی فرنالد و بررسی تأثیر آن بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان پایه اول شهرستان بانه انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که رسانه آموزشی املا بر اساس مدل چند حسی بر کاهش اشکال املایی آموزشی، حساسیت شنیداری، تمییز حافظه دیداری و ضعف حافظه دیداری دانش آموزان پایه اول (در سطح p<%5) تأثیر دارد.
مریم طحان کار دزفولی ( 1389). بررسی تأثیر و مقایسه دو روش درمانی چند حسی فرنالد و ادراکی – حرکتی کپارت در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دو روش درمانی چند حسی
و ادراکی – حرکتی در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم و سوم ابتدایی شهرستان دزفول بود. نتایج حاصله از تحلیل واریانس نشان داد که مداخله آزمایشی چند حسی و ادراکی – حرکتی برای هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه در کاهش اختلال دیکته تأثیر داشته است.
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور:
1-سگین (1866) در پژوهشی در زمینه اختلالات یادگیری تلاش کرد تا رفع نقایص عصبی مرکزی و پیرامونی را که به عقیده وی علت توقف فرایند های یادگیری کودک می شد را ترمیم کند.او در برنامه های خود، ابتدا مهارت های حرکتی اساسی، جابجایی و تحرک را ابتداآموزش داده وپس از آن عملکرد لمسی نظیر، گرفتن، نگه داشتن،انداختن و…را آموزش می داد سپس به همین ترتیب سایر توانایی های هوشی شامل ادراک، توجه، تشخیص رنگ ها، ادراک فضایی و…را بهبود می بخشید. پس از آن خواندن و نوشتن را نیز با استفاده از حس لامسه و کارت های مصور تقویت کرد.کار سگین که در درمان مشکلات خواندن و نوشتن تا حدودی موثر بود را می توان از نخستین فعالیت های ترمیمی در مورد مشکلات یادگیری محسوب کرد (کرک /چالفانت،ترجمه، رونقی، 1377).
یکی دیگر از مطالعاتی که در خصوص کار با کودکان دارای مشکلات یادگیری خواندن و نوشتن صورت گرفته است،مربوط به وپمن 1968 (به نقل از فریار و رخشان، 1379) است. او عقیده داشت که هر فردی از میان کانال های حسی مختلف خود، بیشتر از کانالی خاص اطلاعات را موثرتر دریافت می کند، برخی از طریق گوش و برخی از طریق چشم و…به همین دلیل وی معتقد بود که چنانچه برنامه های آموزشی و ترمیمی با کودکان دارای مشکلات یادگیری به نحوی تدارک دیده شوند که یادگیری فرد از کانالی صورت گیرد که بیشترین کارآمدی را در یادگیری دارد، بسیار موفق خواهند بود. این امر مورد تأکید میکل باست (1967)نیز قرار گرفت. 
جدول(1-2) تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی های آموزشی و مشکلات یادگیری، نوشتاری
پژوهشگر (سال)
نتایج
عنوان تحقیق
ردیف
محمدی(1386)
گروه آزمایش پیشرفت معناداری نسبت به گروه کنترل داشته واثربخشی روشهای درمان نیز ثابت شد.
بررسی میزان اثربخشی فعالیتهای آموزشی و توانبخشی مرکز مشکلات ویژه ی یادگیری شهرستان جوانرود در رفع مشکلات یادگیری دانش آموزان پایه سوم.
11
زینی وند (1378)
روش چندحسی فرنالد در بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس مؤثر بوده است.
مقایسه اثربخشی روشهای چند حسی فرنالد واورتون برعملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس پسر پایه سوم ابتدایی اصفهان.

مدیر سایت