اثربخشی آنها صورت می گیرد. (احمدپور,1383: 5)

مهارت های کارآفرینی
در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم،‌ منابع انسانی خود را به دانش و مهارت های کارآفرینی مولد تجهیز کند تا‌ آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،‌ مدیریت و هدایت کنند. بنابراین آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی امری ضروری است. از آنجا که کارآفرینی اکتسابی است لذا مهارت های آن قابل یادگیری است. بسیاری از جنبه های کارآفرینی می تواند آموزش داده شود اما پذیرش ریسک و داشتن جرأت، لازمهی موفقیت در آن می باشد. به هر حال آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در ارتقاء کارآفرینی بازی می کند. آموزش کارآفرینی با تقویت نوآوری، خلاقیت،‌ انعطاف، ظرفیت پاسخگویی در شرایط مختلف، خود گردانی و خود مدیریتی، رفتارها و نتایجی را تولید می کند. عدم موفقیت در کارآفرینی خود بخشی از فرآیند یادگیری است که این امر اشاره به این دارد که کارآفرینی می تواند با آموزش و تربیت تحصیل گردد. هر فرد برای کارآفرین شدن باید مهارت های را کسب کند. به طور کلی مهارت های کارآفرینی را می توان در سه بخش مهارت های شخصی،‌ مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی کارآفرینی دسته بندی نمود.
(آقازاده و رضازاده،1383 : 14)

توسعه اقتصادی
مجموعه شرایطی است که هر کشور از امکانات موجود خود به نحو احسن در بهترین حالت استفتده نماید این شرایط فقط با تحول مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت سنتی به وضعیت امروزه (مدرن) حاصل می گردد.

کسب و کار
«پترسن و پلومن» ، بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت می گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدید شوندهی خرید و فروش است.

1-10. ساختار فصول آینده:
در فصل های بعد به بررسی مطالب ذیل می پردازیم .

در فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق در خصوص کارآفرینی و سازمان فنی و حرفه ای می پردازیم
در فصل سوم به روش شناسی تحقیق , مطالبی از جمله روش تحقیق ,شیوه نمونه گیری , روش گردآوری داده ها, روایی و پایایی پرسشنامه و روش های آماری مورد استفاده پرداخته می شود.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها , مطالبی از قبیل آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان, آمار توصیفی سوالات تحقیق , یافته های جانبی, رتبه بندی سوالات تحقیق و مدل نهایی تحقیق پرداخته می شود.
در فصل پنجم به بررسی مطالبی از قبیلیافته های اصلی تحقیق, یافته های جانبی تحقیق, محدودیت های تحقیق, نتیجه گیری و پیشنهادات اصلی و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی پرداخته می شود.

خلاصه
در این فصل پس از ارائه مقدمه ای در رابطه با شناخت کارآفرینان و جایگاه آنها در توسعه هم جانبه کشور, شرح و بیان مسئله تحقیق , اهمیت و ارزش آن , اهداف تحقیق , فرضیات تحقیق, متغیرهای تحقیق , قلمرو تحقیق , روش کار تحقیق و در پایان فصل نیز واژه های مهم عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مقدمه:
کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا, نیازمند چالاکی, قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری , نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد کارآفرینان, موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.
در این فصل از تحقیق تعاریف کارآفرین و کارآفرینی , اهمیت و ضرورت کارآفرینی , وجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای, آموزش، مهارت و اشتغال, آثار تحولات جدید, تعریف و انواع آموزشهای فنی و حرفه ای, اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای, ضرورت اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای, لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای, تفاهم نامه همکاری آموزشی , مهارت در کشورهای در حال توسعه, تعاریف کارآفرین , تعاریف کارآفرینی, سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی , ویژگی های کارآفرینان, اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی, انواع وظایف واقعی کارآفرینی , انواع کارآفرینی, ارتباط خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی , کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟ مهارت های کارآفرینی , جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف, عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی , عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی , آموزش و ترویج کارآفرینی, تحصیل کارآفرینی, شیوه های آموزشی, دانشگاه کارآفرین , سابقه کارآفرینی در ایران, فرهنگ کارآفرینی در ایران, اقدامات انجام شده در ایران جهت کارآفرینی, کسب وکار چیست؟ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک, چرخهی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه, چرخه عمر کارآفرینی و استراتژی آغاز یک کسب و کار شرح داده می شود.

بخش اول:
2-1-1. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور: (TVTO)
آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و به قبل از آموزشهای رسمی بر می گردد , این نوع آموزش ها در جامعه , در محدوده موضوعات بسیار متنوع از مشاغل جامعه معنی و مفهوم پیدا می کند. از جمله ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای این است که جنبه های کاربردی و عملی مفاهیم مختلف بیشتر از جنبه های تئوری مورد توجه قرار می گیرد.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشکیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده و مسئول کمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد کارگری و کارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.
این سازمان علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 31 اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا نموده است.
در این راستا سازمان صرفنظر از تفسیر کلیت ساختار تشکیلاتی، صرفا در قسمت آموزش، با پشتیبانی حوزه تحقیق فعالیتهای خود ر در چارچوب محورهای ذیل مطابق با استانداردهای بین المللی انجام می‌دهد. (www.irantvto.ir )

2-1-2. پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این پیام را می رساند که گردونه جهان در دست خداوند بزرگ است و انسان در سایه خداوند چرخ گردونه صنعتی را می چرخاند و چرخ صنعتی را به حرکت در می آورد. (همان منبع)

2-1-3. فلسفه آموزش
آموزش های فنی و حرفه ای ، باعث ایجاد اعتماد به نفس در کارآموزان می گردد .
آموزش های فنی و حرفه ای ، موجب غنی شدن فرهنگ فنی کارآموزان می گردد .
آموزش های فنی و حرفه ای ، کارآموزان را جهت اشتغال مولد آماده می سازد .
آموزش های فنی و حرفه ای ، زمینه گسترش شغل های مفید را جهت کارآموزان ایجاد می کند .
آموزش های فنی و حرفه ای , عاملی برای ایجاد رفاه است .

آموزش های فنی و حرفه ای نویدبخش آینده ای مطمئن برای جوانان است. (همان منبع)

2-1-4. اهـداف و نـگـرش سـازمـان
یکی از کارکردهای اساسی نهاد آموزش , تسهیل نمودن فرآیند اجتماعی شدن انسانهاست با این دیدگاه : نهاد آموزش تنها وظیفه انتقال علم و تکنولوژی از یک نسل به نسل آینده را ندارد ، بلکه باید به نسل جوان بیاموزد که چگونه به عنوان یک عنصر فعال در زندگی اجتماعی شرکت نماید, با نگرشی عمیق به سیر تحولات در ایران و جهان پی خواهیم برد که نیاز انسان های امروز با دیروز متفاوت می باشد و بی تردید جوامع و انسانهای فردا مشکلات و مسائلی خواهند داشت که امروز حتی به ذهن و مخیله انسان نیز راه ندارد, دائما همه پدیده ها در حال تغییر هستند و نیازهای انسانی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مرتبا تغییر می یابند ، بنابراین تصور جامعه ای ایستا امکان پذیر نیست, اگر اولویت را با توسعه اقتصادی بدانیم گام اولیه در مسیر حرکت بدان سمت آموزش است. بر این اساس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با سنجش دقیق توانائیهای موجود خود و با آگاهی از نیازهای واقعی محیط کار مجموعه فعالیتهای آموزش و پژوهشی خود را بر اساس تحقیقات منطبق با شرایط موجود و متناسب با استانداردهای بین المللی ارائه کرده است, یقیناً تحقق باورهای عمومی از دست اندرکاران و برنامه ریزان کلیه مسئولین محترم بوده تا با بهره گیری از توجهات معطوفه با به بکارگیری امکانات موجود در راه اعتلای میهن اسلامیمان و برای رسیدن به فردائی روشن و مطمئن گام برداریم.(همان منبع)

2-1-5. تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای
آموزشهای فنی و حرفه ای ‘ انجام فعالیتهایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل ‘ حرفه و کسب و کاری آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزشها کسب مهارتها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهای خاص مربوط به مشاغل بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد. افزایش کمی به همراه افزایش کیفی آموزشها دربخش دولتی به تنهایی قادر به پوشش نیازهای گسترده آموزشهای مهارتی جامعه نبوده لذا سازمان برنامه ای خاص را به منظور جلب همکاری مؤسسات کارآموزی آزاد به اجراء درآورده تا بتواند با سقف حداقل 3 میلیون نفر- دوره برنامه های سال جاری خود را تحقق بخشد.
در سال 1939, سازمان بین المللی کار(INTERNATIONAL LABOUR RGANIZATION) اعلام کرد: واژه آموزش فنی و حرفه ای به هر نوع آموزش اطلاق می شود که به وسیله آن دانش و مهارت فنی یا تجاری حاصل می شود یا توسعه می یابد اعم از اینکه آموزش از طریق مدرسه ارائه شود یا در محیط کار , این تعریف بعدها تغییر یافت و در نتیجهی آن , آموزش فنی و حرفه ای دیگر یک هدف صرف محسوب نمی شود, بلکه وسیله یا ابزاری است که هدفش اشتغال بوده و توسعهی توانمندی ها و استعدادها را نیز مدنظر قرار می دهد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1962, سازمان بین المللی کار اعلام داشت: آزمون فنی و حرفه ای صرفا یک هدف نیست, بلکه وسیلهی توسعه ظرفیت های شغلی فرد بوده و به فرصت های شغلی توجه دارد و فرد را قادر می سازد تا از توانمندیهایش حداکثر بهره را ببرد, آموزش فنی و حرفه ای , فعالیتی است که هدفش شناسایی و توسعهی ظرفیت های انسانی به منظور یک زندگی کاری خلاق و رضایت بخش است بنابراین , کسی که از آموزش فنی و حرفه ای برخوردار می شوند می بایست توان درک و فهم را حاصل کنند و از نظر فردی یا جمعی , بتوانند بر شرایط کاری و محیط اجتماعی تاثیر بگذراند .بنابراین تعریف, کلایو معتقد است که آموزش فنی و حرفه ای: یک فعالیت آموزشی که هدفش ارائهی دانش و مهارت لازم جهت انجام یک شغل خاص , یا یک فعالیت حرفه ای در بازار کار است و در عین حال , برای فراگیران , نه تنها به عنوان کارگر بلکه به عنوان شهروند , نقش آموزشی تکمیلی را ایفا می کند. یک فعالیت مرتبط با فرایند های انتقال تکنولوژی , نوآوری و توسعه است . انتقال دانش و مهارت از قبل مستلزم نوعی انتقال تکنولوژی به کارگران و از طریق آنها به موسسه تجاری است در عین حال , از آنجا که دانش , پایهی اساسی فرایندهای نوآوری و توسعه تکنولوژیکی است, لذا آموزش فنی و حرفه ای یک ابزار استراتژیکی بسیار مهم و ضروری برای تحقق این فرایندها تلقی می شود و یک واقعیت و مساله کلیدی در روابط کارگری است. امروزه دولت ها , کارفرمایان و کارگران به آموزش فنی و حرفه ای علاقه مند هستند , چرا که به اهمیت نقش آن در توزیع فرصت های اشتغال ,افزایش خلاقیت و ارتقای کیفیت و رقابت , کسب شرایط مناسب و بهداشتی کار و نیز امکان گفتگوی اجتماعی در سطوح مختلف واقف شدند. دارای محتوی تعلیمی و تربیتی هستند , در مقایسه با انواع دیگر آموزش ها ,آموزش فنی و حرفه ای هم نسبت بهمساله ارتباط میان محتویات و شیوه های این آموزش و هم نسبت به تغییراتی که در داخل تولید و جهان کار به وقوع می پیوندد, علاقه مندی بیشتری نشان می دهد. (صالحی ,1384)
آموزشهای فنی و حرفه ای عبارتند از:
آموزش در مراکز ثابت بخش دولتی
آموزش در زندان
آموزش در پادگان ها
آموزش در واحد های سیار
آموزش در صنایع
آموزش ضمن کار و مدیریت صنایع
آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی
آموزش در بخش اصناف
آموزش روستائیان
آموزش در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای
آموزشگاه در مرکز تربیت مربی
آموزش های تفاهم نامه ای یا مشتری مداری

2-1-6. اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای
به منظور تعیین هدفها , سیاست ها و خط مش های اجرایی آموزش های فنی و حرفه ای کشور در جهت ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های مربوط شناخت اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای ضروریست این اصول که بر پایه قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت و سایر مآخذ معتبر تدوین یافته و به تصویب شورای عالی هماهنگی رسیده , به قرار زیر است:
لازم است در شرایط مساوی امکان برخورداری یکسان از آموزش های فنی و حرفه ای برای کلیه داوطلبان فراهم شود . بطوریکه هر فرد بتواند در قالب امکانات و نیازمندیهای جامه به تعلیمات متناسب با استعداد و علاقه خود بپردازد , برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در همه سطوح و تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان انجام گیرد.
برنامه های آموزش فنی و حرفه ای باید از تنوع و کیفیتی برخوردار باشد که از یک طرف امکان انتخاب شایسته ترین مسیر شغلی یا زمینه فنی متناسب با استعداد های مختلف موجود باشد. و از طرف دیگر تقویت کننده و پشتیبان استقلال اقتصادی جامعه , ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد بوده و مانع سلطه بیگانه از طریق تامین نیروی انسانی متخصص و مهارت های حرفه ای بر اقتصاد کشور باشد.
برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای باید به ترتیب توزیع و اجرا گردد که در بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت های اقتصادی بین استان ها و مناطق کشور, نیروی انسانی موجب بروز و تبعیض نشود و هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود نیروی انسانی لازم را در اختیار داشته باشد
به منظور تعلیم آموزش های فنی و حرفه ای باید :
1) از همه منابع