دانلود تحقیق در مورد اندازه گیری اعتماد و روش آلفای کرونباخ

شکل ‏339 کد کلاس DesiredSituationDesigner به زبان جاوا
نتیجه گیری
Widget not in any sidebars

در این فصل چارچوبی جهت طراحی وضعیت موردانتظار سازمان توسط یک سیستم چندعاملی ارائه گردید، اجزای چارچوب پیشنهادی به تفصیل مورد بحث و کنکاش قرار گرفتند و وظایف، نحوه عملکرد و ارتباطات آنها با سایر عاملها تشریح شد. در آخر پیشنهادی نیز در مورد روند شبیهسازی سیستمهای واقعی توسط ابزار مدلسازی سیستمهای چندعاملی ارائه گردید. در فصل بعد صحت چارچوب پیشنهادی از طریق پرسشنامه توسط خبرگان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجهگیری و پیشنهادات
تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
در این فصل برآنیم تا ابتدا به کمک پرسشنامه و کسب آرای خبرگان، صحت مدل پیشنهادی ارائه شده در فصل قبل را بررسی نموده و ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصله بر مبنای روشهای علمی آماری و ترسیم نمودارهای مربوطه، به یک جمعبندی کلی در مورد این پژوهش دست یابیم.
روش پژوهش و جمع آوری داده ها
منظور از روش پژوهش در اینجا، رویکردی است که از طریق آن دادههای موردنیاز جمعآوری گردیده، آنالیز و تجزیه و تحلیل بر روی آن دادهها انجام شده و نتایج حاصله در قالب مشخصی نمایش داده میشوند. همانگونه که پیشتر اشاره شد گردآوری دادهها به منظور تأیید و اثبات صحت مدل پیشنهادی در این پژوهش از طریق پرسشنامه انجام میگیرد. جامعهی آماری مورد پرسش شامل طیفی از متخصصین حوزه مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع میباشند که به تعداد، تحصیلات و تخصص آنها در ادامه اشاره خواهد شد.
گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه مستلزم آن است که پرسشنامه موردنظر به درستی و با درنظر گرفتن اصول علمی خاصی تهیه شده باشد تا بتواند اطلاعات درستی را به شیوهی صحیح و معتبر گردآوری نموده و جهت تجزیه و تحلیل در اختیار پژوهشگر قرار دهد. در بخش بعدی شرایط اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه بررسی خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده نیز روشهای گوناگونی وجود دارد که از میان آنها در این پژوهش روش آلفای کرونباخ را انتخاب نمودهایم. پرسشنامهی طراحی شده برای جمعآوری دادههای خبرگان در این پژوهش، یک پرسشنامه دو بخشی (ارزیابی کلی چارچوب پیشنهادی، ارزیابی عاملها و ارتباطات آنها و بررسی ویژگیهای هر یک از عاملهای هوشمند چارچوب پیشنهادی) است که بر اساس مقیاس لیکرت 7 گزینهای تهیه شده است. ضمنا برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار Excel استفاده خواهیم نمود.
روایی و پایایی پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بودن آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد.
قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار نیز برای آن به کار برده می‌شود، یکی از ویژگیهای ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی در سال 1989 اشاره کرد که بیان میکند: همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.
با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.
لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی) ، روش موازی، روش تصنیف(دو نیمه کردن)، روش کودر- ریچاردسون و سایر اشاره کرد.
روش آلفای کرونباخ
یکی دیگر از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بکار میرود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.
ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روشهای اندازه گیری اعتمادپذیری و یا پایائی پرسشنامههاست. همانگونه که پیشتر اشاره شد، منظور از اعتبار یا پایایی پرسشنامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجددا اندازهگیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصله شود[70].
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و مواردی از این دست بکار میرود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک
پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده میشود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود (البته در این پژوهش از مقیاس 7 گویهای استفاده شده).
آلفای کرونباخ بطورکلی با استفاده از یکی روابط زیرمحاسبه می شود.
یا
که دراین روابط k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات میباشند.
با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت:

Author: مدیر سایت