دانلود تحقیق در مورد تحقیقات و فناوری

دانلود تحقیق در مورد
تحقیقات و فناوری

مدیران مالی ف. انتظامی استانها، شهرستانها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد 120 نفر می باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع گردید.
1-7- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری استفاده از روش پرسش نامه ای است، که در انجام این تحقیق مبانی مرتبط به موضوع جمع آوری گردیده و نیزاستفاده از پرسشنامه پیرامون موضوع تحقیق و فرضیات آن اقدام خواهد شد.
1-8- سؤالهای تحقیق (اصلی فرعی )
1-8-1- سؤال اصلی
آیا نظارت ذیحساب بر عملکرد عامل ذیحساب مؤثر می باشد؟
1-8-2- سؤالات فرعی
آیا نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین ومقررات ) از سوی عامل ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
آیا نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد؟
1-9- فرضیه ها
1-9-1- فرضیه اصلی
نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب مؤثر می باشد.
1-9-2- فرضیه فرعی
1- نظارت ذیحساب باعث دقت (رعایت قوانین و مقررات ) ازسوی عامل ذیحساب می گردد.
2- نظارت ذیحساب باعث سرعت در انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
3- نظارت ذیحساب باعث صحت انجام وظایف عاملین ذیحساب می گردد.
1-10- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره
الف) اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا.
ب) اداره مالی و ذیحسابی فرماندهی استانها و مدیران مالی شهرستانها.
ج) فرماندهان و مدیران ناجا.
د) سایر واحدهای اجرایی که دارای عامل ذیحساب می باشند.

1-11- تعاریف واژه ها
* ذیحساب
به موجب ماده 31قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.
* عامل ذیحساب
به موجب ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیینامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون(ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول
می شود
* تعریف عملکرد و نظارت
عملکرد یعنی تبدیل برنامه به نتایج عملی ملموس. اگر عملکرد را با یک نگرش سیستمی نگاه کنیم ورودی شامل برنامه تنظیمی، عوامل موثر سازمانی و فردی برعملکرد خواهد بود و فرایند تغییر شکل که عبارت است از مدیریت اثر بخش، کارآمد و بهره ور برای تبدیل ورودی به نتایج عملی که بتواند نیازهای سازمان و افراد را ارضاء نموده و یک رضایت مندی نسبی را به وجودآورد. باز خورد این سیستم، نظارت است یعنی مقایسه عوامل ورودی با نتایج به دست آمده برای عملکرد سازمان این سیستم را سیستم نتایج برنامه ریزی عملکرد می نامند. (لیوین ،1988ص،277)

فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق
بخش اول
2-1- پیشینه تحقیق
با بررسی سوابق موجود علمی و پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی و پژوهشی ( دانشگاهها و پژوهشکده ها از جمله پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشخص گردید که هیچ گونه تحقیقی درخصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تاکنون به ثبت نرسیده است. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنتی عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکی از تحقیقاتی مرتبط با موضوعات نظارت و ذیحساباندستگاه های اجرایی بوده که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
2-1-1- تحقیقات داخلی
بر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال 83-82) به بررسی تأثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرددستگاه های اجرایی در استان گلستان پرداخته است نشان می دهد نتیجه حاصله از موضوع فوق یک جنبه دو سویه داشته، نظارت ذیحسابان مانع انجام فعالیت های مالی و حسابداری به هنگام گردیده است و نیز در این تحقیق همچنین نتیجه گیری شده که نظارت ذیحسابان مانع از انجام معاملات دولتی مصوب نمی گردد.
بر اساس تحقیقی که آقای دکتر جعفر باباجانی به تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی پرداخته که این مقاله براساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین و قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرارداده موضوع اصلی این مقاله که نظارت مالی میباشد شامل کلیه کنترلهایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال میگردد. و هدف اساسی در این تحقیق برقراری کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه های مصوب میباشد.
براساس تحقیقی که دکتر فریدالدین علامه‌حائری و بهرام میرزایی بروجنی به بررسی نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه در سازمانهای دولتی پرداخته اند به نتایج زیردست یافته اند که به شرح زیر بیان میگردد:
1- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های دولتی نقش مثبتی دارند.
2- باعث افزایش کنترل های داخلی سازمان های دولتی و نیز موجب وحدت رویه در اجرای مقررات و همچنین باعث شفافیت مالی، گزارشدهی، و پاسخگویی مناسب تر و در دستیابی سارمان های دولتی در به دست آوردن نتایج مندرج در بودجه تأثیر مثبت داشته است.
بر اساس تحقیقی که آقای مسیب احمدی منصورآباد در سال 1386 به بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در استان آذربایجان غربی پرداخته که پس از انجام تحقیقات این پژوهش محقق به این تنیجه رسیده است که واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه این امر باعث افزایش سطح کارایی نظارتی ذیحساب دردستگاه های اجرایی شده و نیز واگذاری وظایف اجرایی ذیحساب به رئیس دستگاه باعث افزایش سطح کارایی رئیس دستگاه اجرایی می شود.
آقای احمد عمرانی درسال 1386 در تحقیقی با موضوع بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد یگانهای انتظامی تهران بزرگ که با ارائه 5 فرضیه به شرح ذیل:

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه رایگان مدیریت :ارتباط با مشتری

1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثر است.
2- نظارت سازمان بازرسی کل کشور درحسن انجام وظیفه ناجا تهران بزرگ مؤثر است.
3- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری از جرم و تخلف فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مؤثراست.
4- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در افزایش اقتدار عملکرد کارکنان ناجا مؤثراست.
5- نظارت سازمان بازرسی کل کشور در احصاء آسیبها و تهدیدات ناجا با ارائه پیشنهادات جهت رفع مؤثر است. و پس از تهیه پرسشنامه و جمع آوری و انجام آزمون های مربوطه در پایان به این نتایج دست یافته است: از دیدگاه شهروندان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر تمامی 5 متغیر تأثیر مثبت داشته است. اما از دیدگاه مدیران ناجا بر3 متغیر اجرای صحیح قوانین، حسن انجام وظیفه، پیشگیری از جرم و تخلف کارکنان تأثیر مثبت داشته است و بر 2 متغیر افزایش اقتدار، احصاء آسیب ها و تهدیدات تأثیر نداشته است.
در تحقیقی که آقای غلام محمد قهستانی درسال 1388با موضوع بررسی میزان اثربخشی نظارت ستادی بر عملکرد یگانهای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی درسال 86 به این نتیجه رسیده است که تأثیرات نظارت ستادی باعث شناخت نقاط قوت وضعف یگانها و بالا رفتن سطح دانش انتظامی و تخصصی کارکنان و ارائه خدمات بهتر به مردم از سوی کارکنان و همچنین شناسایی کارکنان و مدیران کارآمد و فعال می باشد.
2-1-2- تحقیقات خارجی
با بررسی به عمل آمده از مراکز علمی و پژوهشی، به ویژه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچ گونه تحقیق خارجی در خصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا، یافت نشد. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنت بعمل آورده شده، در سایت سازمان بازرسی کل کشور تحقیقی به کوشش آقای رامین سلطانی با موضوع مطالعه تطبیقی جایگاه و اختیاراتدستگاه های نظارت و بازرسی 8 کشور خارجی شامل (کره جنوبی، چین، مالزی، سنگاپور، تایلند، تونس، هند و آفریقای جنوبی )
به دست آمده که در سه محور اساسی به شرح ذیل پرداخته که بیان میگردد.
1- عناوین بازرسی در کشورهای مختلف جهان ( همچون وزارت نظارت، کمیسیون بازرسی، آژانس ضد فساد، دفتر بازرسی، دفتر مبارزه با فساد، سازمان بازرسی و…)
2- جایگاه بازرسی در ساختار حکومتها ( زیر نظر رئیس جمهور، نخست وزیر، زیر نظر پارلمان و…).
3- اختیارات و الزامات قانونی و شرایط احراز پست تصدی بالاترین مقام سازمان.
وزارت نظارت چین: وزارت نظارت چین وزارتی مستقل است که زیر نظر نخست وزیر فعالیت میکند. وزیر نظارت چین با معرفی کاندیدا توسط نخست وزیر به کنگره ملی خلق با رأی اعضاء کنگره انتخاب میشود. وزیر نظارت از تشکیلات خزب کمونیست چین انتخاب میگردد و معاون وزیر از حزب دموکرات چین انتخاب می شود.
هند: کمیسیون نظارت و بازرسی در هند به تبع ساختار فدرالی این کشور در هریک از ایالت ها و حکومت مرکزی ایجاد شده و دستگاه مستقلی است و به دلیل پارلمانی بودن سیستم صرفا” در برابر پارلمان پاسخگو میباشد. کادر مدیریتی این کمیسیون شامل یک رئیس و دو عضو است که هر سه توسط رئیس جمهوری و پس از اطلاع از نظر کمیته متشکل از نخست وزیر، وزیر کشور و رهبر اپوزیسیون در مجلس انتخاب میشوند.
آژانس ضد فساد مالزی: این آژانس تنها سازمانی است که در مالزی مسئولیت بررسی و پیگیری کلیه موارد مربوط به فساد را طبق قانون بعهده دارد. ریاست آژانس مستقیما” زیر نظر دفتر نخست وزیری می باشد.
دفتر بازرسی امور فساد سنگاپور: مدیر این دفتر با پیشنهاد نخست وزیر وبا حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
دفتر مبارزه با فساد تایلند: دفتر کمیسیون مبارزه با فساد، سازمانی است که تحت نظارت دفتر نخست وزیر کار می کند کمیسیون مبارزه با فساد پس از تصویب مجلس نمایندگان ومجلس سنا مورد تأیید پادشاه قرار میگیرد.
تونس: سازمان نظارت و بازرسی تونس زیر نظر نخست وزیر فعالیت می کند و رئیس آن با نظر رئیس جمهور انتخاب می گردد.
آیا دستگاه بازرسی برهمه اجزای بخش دولتی نظارت دارد؟
بازرسی کره جنوبی: دستگاه بازرسی کره صرفا” برامور حسابداری و حسابرسی کلیه وزارتخانه ها، ارگان ها، سازمانها و شرکتهای سرمایه گذاری دولتی و دولتهای محلی نظارت دارد.
بازرسی آفریقای جنوبی: بازرسی کل این اقتدار قانونی را دارد که هر موضوع مربوط به امور دولتی و یا اداره دولتی در هر سطحی از دولت را که شائبه و انجام اقدامات نابجا و یا نامناسبی که به غرض ورزی یا ناشایستگی شده باشد را مورد امور تحقیق وتفحص خود قرار دهد.
مالزی: نقطه هسته ای و مرکزی این سازمان را مبارزه با فساد اداری تشکیل میدهد و در این راستا، هیچ یک از سازمانهای کشور از سیطره نظارتی ACAخارج نخواهد بود. به همین ترتیب وراء نگاه از زاویه فساد اداری، ACA بر هیچ یک از سازمان های کشور حجت و دلیلی برای سیطره و تسلط نظارتی ندارد.
چین: وزارت نظارت با کمیسیون سیستم نظارت حزب کمونیست چین.
Central Commission for Disline Inspestion of CPC کاملا
” هماهنگ بوده و میتوان اذعان داشت که وزارت نظارت و کمیسیون مرکزی سیستم نظارت حزب یک مجموعه را تشکیل می دهند.
هند: دستگاه بازرسی بر همه اجزای بخش دولتی نظارت دارد.
تونس: سازمان بازرسی کلیهدستگاه های دواتی و عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را مورد بازرسی قرار میدهد.
آیا دستگاه بازرسی می تواند بخش خصوصی را هم مورد بازرسی قرار دهد؟
بازرسی کره جنوبی: خیر دستگاه بازرسی نمی تواند بخش خصوصی را هم مورد بازرسی قرار دهد.
بازرسی آفریقای جنوبی: خیر.
مالزی: بلی، امروزه مبازره با فساد اداری، نه تنها مختص بهدستگاه های دولتی نمی باشد که از حیث گستره همه فعالیت های واقع شده در یک کشور را شامل می شود. خواه این فعالیت ها در بخش خصوصی یا سازمانهای غیر دولتی و یا شرکت های خصوصی صورت پذیرد.
چین: وزارت نظارت تنها ارگانهای دولتی را پوشش می دهد و هیچ گونه نظارتی بر ارگانهای خصوصی صورت ندارد.
هند: خیر بخش خصوصی مشمول نظارت سازمان بازرسی هند نیست.
تونس: بخش خصوصی ار حیطه نظارت سازمان بازرسی خارج است.
مبنای بودجه دستگاه بازرسی:
بازرسی کره جنوبی: بودجه دستگاه بازرسی از سوی وزارتخانه بودجه و برنامه ریزی تامین می شود و بالغ بر پنجاه وشش دهم درصد از کل بودجه کشور را شامل می شود.
بازرسی آفریقای جنوبی:
مالزی: از آنجایی که سازمان بازرسی مالزی بنا به مالزیایی آن، یک دستگاه کیفی شبه پلیس اما نسبتا” کوچک و جمع و جور است و فقط در مرکز در حد یک اداره کل و در چهارده ایالت، مراکزی در حد یک اداره دارد بودجه آن به عنوان یکی از چند شاخه فرعی واقع در زیر مجموعه دفتر نخست وزیری در نطر گرفته می شود.
چین: بودجه وزارت توسط کنگره ملی خلق تعیین میگردد .
هند: بودجه هند شامل 2 بخش است. بودجه نهادهایی نظیر ریاست جمهوری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از خزانه (Consolidated Fund) برداشت می شود و مشمول تصویب پارامان نمی شود. بر خلاف بودجه دولت ووزراتخانه ها که با جزییات در لایحه بودجه تنظیم و در مجلس تصویب می شود. (بودجه کل کشور در سال جاری (2006- 2005 ) حدود5140 میلیارد روپیه (معادل یکصد میلیارد دلار ) است و بودجه سازمان بازرسی 690 میلیون روپیه (معادل 12میلیون دلار) است.
ویژگی های نیروی انسانی:
بازرسی کره جنوبی: نیروی انسانی دستگاه بازرسی از متخصصان امور حسابداری و حسابرسی بوده و از طریق شرکت در امتحانات ورودی ویژه، گزینش و استخدام می گردند. متوسط حقوق دریافتی آنان نیز بین 3تا 5 میلیون وون می باشد.
بازرسی آفریقای جنوبی:
مالزی: نیروی انسانی دستگاه بازرسی مالزی از میان قضات انتخاب نشده و همه متخصصان هستند که از نظر زمینه شغلی برای آنها ویژگی خاصی مورد قرار نگرفته است. مأموران سازمان بازرسی کل کشور باید دارای پیشینه های شغلی پلیسی و یا تعلیمات و آموزش های آنچنانی باشند تا بتوانند با برخورداری از نظم آهنگین و پایبندی به قانون، مبارزه مؤثر با فساد اداری را در همه سطوح آن پیگیری نموده و به سر منزل مقصود برسانند.
چین: پرسنل وزارت چین حدود500 نفر می باشد و در مجموعه به همراه کمیسیون مرکزی نظارت حزب بیش از 1000 نفر نیرو دارد.
نیروی انسانی وزارت نظارت از بدنه حزب، نیروی پلیس، سیستم قضایی و ارتش چین تامین می شود. همچنین وزارت نظارت از بازنشستگان ارتش و پلسی چین نیز برای همکاری در امور مختلف دعوت می کند.
هند: نیروی انسانی سازمان بازرسی

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه مدیریت در موردشرایط احراز شغل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *