دانلود تحقیق در مورد رضایت شغلی کارکنان و سیستم اطلاعاتی

در مدل پیشنهادی، منظور از طراحی ایدهآل، وضعیت است که بیشترین انطباق را با سناریوهای پیشنهادی داشته باشد، در واقع یکی سناریو از بین سناریوهای تدوین شده توسط عامل هوشمند، با درنظر گرفتن تمامی شرایطی که پیشتر بیان گردید، و نیز با توجه به اطلاعاتی که سایر عاملها در اختیار عامل ترسیمگر وضعیت ایدهآل قرار میدهند، انتخاب شده و به عنوان خروجی سیستم چندعاملی در چارچوب پیشنهادی ارائه میشود.
Widget not in any sidebars

شکل ‏316 عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار
از منظر متدلوژی پرامتئوس (شکل ‏316) عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار، به عنوان قلب مدل پیشنهادی، با تمامی عاملهای دیگر در ارتباط خواهد بود و در واقع خروجی و تصمیمات آنها را در مقاطع و شرایط خاص دریافت میکند. از آنجا که وظیفهی اصلی این عامل ترسیمسناریو با توجه به شرایط مختلف میباشد، هوشمندی تعبیه شده در آن نیز بایست در همین راستا باشد. عاملهایی با چنین سطح هوشمندی عملا کاربردهای بسیار خاص پیدا خواهند کرد. نمونههایی از آنها نرمافزارهایی با کاربرد نظامی است که در جنگها برای شبیهسازی وضعیتهای محتمل در حین عملیات نظامی و انتخاب تاکتیکهای مناسب و بهینه به کار میروند. عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار میتواند سناریوهای مختلفی از آینده محتمل سازمان را با توجه به تکنیکهای آیندهپژوهی ایجاد نموده و با اتکا به دانش سازمانی و نیز دانش درونی خود، محتملترین سناریو را که سازمان را در زمان قابل قبول در وضعیتی مشابه موردانتظار قرار خواهد داد، ارائه نماید. همانگونه که در ابتدای بحث اشاره شد، بدیهی است که این وضعیت بایست به گونهای با استفاده از پارامترهای کمی یا حتی کیفی اما قابل اندازهگیری بیان شود. بدین ترتیب کل سیستم به هدف نهایی خود که بیان وضعیت موردانتظار سازمان در افق زمان مشخص در راستای استراتژیهای سازمان و با توجه به تحولات محیطی و وضعیت فعلی سازمان از ابعاد مختلف است، دست خواهد یافت.
فاز طراحی جزئیات
سومین و آخرین مرحله در متدلوژی پرامتئوس فاز طراحی جزئیات است که در آن به صورت دقیقتر به بررسی طراحی و ساختار درونی عاملها پرداخته میشود. آنچه در این بخش بیش از همه حائز اهمیت است تعیین عملیات اصلی است که توسط هر یک از عاملها انجام میشود. بدین منظور در ادامه بصورت مجزا به بررسی هر یک از عاملهای چارچوب پیشنهادی خواهیم پرداخت. اما نکتهی بسیار مهمی که در این فاز در مورد ساختار درونی عاملها در چارچوب پیشنهادی بایست بدان توجه نمایید آنست که در این چارچوب قصد ما به هیچوجه پرداختن به نحوهی پیادهسازی هوشدرونی عاملها نیست، زیرا پیادهسازی این هوشمندی بسیار فراتر از حوزهی این پژوهش بوده و خود نیازمند بررسی موشکافانه و سالها تحقیق و پژوهش و تجربه در زمینههایی همچون دادهکاوی، هوشسازمانی، هوشمصنوعی و غیره میباشد. لذا در این فاز هدف تنها بیان کلی برخی از مهمترین قابلیتهائیست که به نظر میرسد هر عامل جهت اجرای نقش خود در چارچوب پیشنهادی بایست قادر به انجام آنها باشد. بدیهیست همانگونه که در متدلوژی پرامتئوس بیان گردیده، این قابلیتها خود دارای سطوح مختلف انتزاع میباشد که در ادامه ما تنها بالاترین سطح آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3.3.3.1. ساختار عامل انطباق دهنده رسالت و چشم انداز
این عامل بایست بتواند تصمیمات سایر عاملها را در قالب یک پیام دریافت نموده، تجزیه . تحلیل نماید و میزان انطباق یا انحراف آن از رسالت و چشمانداز کلی سازمان را (که قبلا به صورت دانش صریح درونی در دسترس این عامل است) تعیین نماید. مهمترین قابلیتهای موردانتظار برای این عامل عبارتند از: بررسی سازگاری تصمیمات هر یک از عاملها، تعیین میزان سازگاری یک تصمیم با چشمانداز و رسالت سازمان، انتخاب بهترین تصمیم از بین چندین تصمیم موجود و نهایتا اجازه یا عدم اجازهی اجرای یک تصمیم توسط عاملهای دیگر چارچوب پیشنهادی. شکل ‏317 قابلیتهای مربوط به عامل انطباقدهنده رسالت و چشمانداز را نمایش میدهد. در این شکل ( و در سایر شکلهایی که در ادامه مشاهده خواهید کرد)، پیامها یا همان رویدادهای دریافتی و ارسالی هر عامل نیز در کنار قابلیتهای آن مشخص شدهاند. در مورد رویدادهایی که هر عامل هم ارسال (send) و هم مدیریت (handle) میکند، بایست گفت اینها همان رویدادهایی هستند که از سوی سایر عاملها به یک عامل ارسال شده و درخواست انجام عملی را از آن دارند و عامل دریافت کننده بایست پاسخی برای آن بازگرداند. مثلا در مورد عامل اخیر، سایر عاملها ممکن است پیامی مبنی بر انطباق تصمیم آنها با چشمانداز سازمان به عامل ارسال نمایند که عامل دریافت کننده بایست پس از بررسی بایست نتیجه را به صورت مناسب به عامل درخواست کننده بازگرداند.
ورودی اصلی مورداستفاده این عامل همانگونه که در فاز طراحی ساختاری ذکر شد، همان رسالت و چشمانداز سازمان است که به صورت دانش صریح ترجمه شده و از طریق پایگاه دانش اختصاصی این عامل در دسترس آن قرار دارد که در کنار ورودی دیگر که همان پیامهای حاوی تصمیمات سایر عاملها جهت انطباق با رسالت و چشمانداز سازمان است، برای انجام عملیات درونی موردانتظار عامل کافی به نظر میرسند. خروجی آن نیز همان اعمال کنترلیست که بر تصمیمات موردنظر اعمال میشود.
شکل ‏317 ساختار عامل انطباق دهنده رسالت و چشم انداز
این عامل نیاز مبرمی به بهرهگیری از تکنیکهای دادهکاوی برای انجام وظیفهی خود خواهد داشت و همانطور که
پیشتر نیز ذکر شد ممکن است به دو شیوهی فعال یا منفعل پیادهسازی شود.
ساختار عامل مراقب PESTEL
شاید در بین عاملهای مدل پیشنهادی این عامل یکی از صریحترین و شفافترین وظایف را بر عهده داشته باشد که آن هم رصد محیط پیرامون سازمان و آگاهسازی سایر عاملها از رویدادهایی است که ممکن است بر عملکرد هر یک از آنها تأثیرگذار باشد.
شکل ‏318 ساختار عامل مراقب PESTEL
همانطور که در شکل ‏318 مشاهده میشود، این عامل قابلیتهای ششگانهی تحلیل در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی، تکنولوژیکی و قانونی را داراست. ورودیهای موردنیاز عامل میتوانند به سادگی بانکهای اطلاعاتی رابطهای یا فیدهای خبرخوان تا پیچیدگی پایگاههای دانش چندبعدی و معکبهای اطلاعاتی باشد. خروجی آن بسته به عملکرد درونی عامل به صورت هوشمند ایجاد شده و ممکن است به یک یا چند عامل از عاملهای مدل پیشنهادی (به صورت همزمان یا غیرهمزمان) ارسال شود. تصمیمگیری در مورد انتخاب عاملهایی که ممکن است نیاز باشد از وقوع یک رویداد خارجی در حوزهی خاص با خبر شوند تماما بر عهدهی منطق درونی خود عامل است و از نظر پیادهسازی چندان پیچیده به نظر نمیرسد. بلکه شاید حتی بتوان با دستهبندی مناسب رویدادها، رویداد تأثیرگذار بر هر عامل از چارچوب پیشنهادی را که نیاز به اطلاع از وقوع رویداد دارد، مشخص نمود. عاملهای دیگر چارچوب پیشنهادی ضمن دریافت پیام مبنی بر وقوع رویداد که با ساختار مناسب و قابل فهم برای تمامی عاملها ایجاد و ارسال میشود، میتوانند از آن رویداد در جهت به روز رسانی پایگاه دانش درونی خود استفاده نمایند.
ساختار عامل تحقیق و توسعه
این عامل از نظر عملکرد درونی و سطح هوشمندی موردنیاز پیادهسازی بسیار پیچیدهای خواهد داشت، زیرا بایست بتواند ضمن بررسی عوامل محیطی و به کمک دانش سازمانی و نیز دانش درونی خود (ورودیهای عاملی) راهکارهای خلاقانهای جهت بهبود عملکرد سایر عاملها ارائه نماید (خروجی عامل). از جمله قابلیتهای بدیهی این عامل میتوان به یافتن راههایی برای ارتقای بازدهی و کارایی سازمان، یافتن راهکارهایی برای حل معضلات کنونی سازمان، بررسی و تجزیه و تحلیل بر روی فیلدهای مختلف مربوط به سازمان همچون بازار و مباحث مرتبط با فناوری اشاره نمود. همانگونه که در فاز طراحی ساختاری بیان گردید بخشی از هوشمندی این عامل ممکن است به کمک منطق استنتاجی قابل پیادهسازی باشد. به هر حال کیفیت عملکرد این عامل علاوه بر منطق و الگوریتمهای هوشمند مورداستفاده در آن، به کیفیت پایگاه دانش درونی و نیز ارتباط صحیح و دید مناسب از محیط پیرامون نیز بستگی خواهد داشت. هر زمان که این عاملبه نتیجهی قابل ملاحظهای در حوزههای تحت کنکاش خود برسد، بایست نتیجه را به صورت یک رویداد به هر یک از عاملهایی که ممکن است نتیجهی حاصله در بهبود عملکرد و دانش درونی آنها تأثیرگذار باشد، ارسال نماید.
شکل ‏319 ساختار عامل تحقیق و توسعه
البته اینکه عامل دریافت کننده، با پیام دریافتی چه خواهد کرد از حیطهی وظایف این عامل خارج است و کاملا به خود عامل دریافت کننده و پیادهسازی درونی آن بازمیگردد. همچنین ممکن است عاملهای دیگر لازم باشد برای ارتقای کیفیت عملکرد و هوشمندی این عامل با آن مراوده داشته باشند که این مراودات صرفا از طریق پایگاه دانش عمومی سازمان انجام خواهد گرفت.
ساختار عامل تنظیم کننده منابع انسانی
منابع انسانی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در دستیابی یا عدم دستیابی به وضعیت موردانتظار سازمان است و به همین روی ما در چارچوب پیشنهادی عاملی جهت بررسی و تحت نظر داشتن این وجه مهم و حیاتی سازمان منظور کردهایم. این عامل با دارا بودن قابلیتهایی از جمله تحلیل نیروی انسانی و سعی در شناسایی و تعیین حوزههایی که در آنها به استخدام یا احیانا تعدیل نیرو نیاز است، همچنین محاسبه کمی و کیفی نیرو و تخصصهای انسانی موردنیاز و تعداد کارکنان و نیز بررسی نقشهای فعلی سازمانی و نیز نقشهای جدید یا نقشهایی که وجود آنها در چارت سازمانی میتواند مفید و تأثیرگذار باشد، همچنین با محاسبه و درنظر گرفتن منابع مالی موردنیاز برای به کارگیری و تأمین رضایت شغلی کارکنان، همچنین حوزههای تخصصی که کارکنان آنها نیاز به آموزشهای مداوم یا مقطعی دارند، سعی دارد نیاز سازمان را در زمینهی تأمین و نگهداری و حفظ رضایت شغلی نیروی انسانی به عنوان یکی از ارکان سیستم اطلاعاتی راهبردی براورده نماید.
شکل ‏320 قابلیتهای مذکور را به زبان متدلوژی پرامتئوس نمایش میدهد. ورودیهای متعدد این عامل عبارتند از رویدادهای محیطی و تحقیق و توسعهای، رویدادهای مالی و وضعیت محصولات و خدمات سازمان و نیز وضعیت مالی و رویدادهای مالی که همگی آنها مستقیما بر وضعیت، نیاز و یا عدم نیاز، کیفیت و نیز رضایت نیروی انسانی سازمان تأثیر گذارند. این عامل به عنوان خروجی بایست بتواند تعیین کند که سازمان در هر مقطع با توجه به محصولات و خدماتی که ارائه میدهد و وضعیت مالی که در آن قرار دارد، نیازمند چه تعداد نیرو با چه تخصصها و سطح مهارتی است و به چه منابع مالی جهت تأمین نیروی انسانی نیاز خواهد داشت. همچنین این عامل بایست بتواند با توجه به دانش درونی خود و دانش سازمانی، نیازهای نیروی انسانی سازمان را به نحو قابل قبولی تخمین زده و پیشبینی نماید و هوشمندی
مدنظر برای این عامل در انجام همین تخمینها و پیشبینیهاست.
شکل ‏320 ساختار عامل تنظیم کننده منابع انسانی
ساختار عامل تحلیلگر بازار
شکل ‏321 نمایشدهندهی قابلیتهای عامل تحلیلگر بازار میباشد. این عامل قابلیتهایی از جمله بررسی نیاز بازار به محصول یا خدمتی خاص، تجزیه و تحلیل محصولات رقبا، تحلیل و تشخیص تمایلات مشتریان، تحلیل قدرت خرید مشتریان، میزان قدرت رقابتی رقبا، پیشبینی شرایط بازار و قابلیتهایی از این دست را دارا بوده و برای تمامی تجزیه و تحلیلهای فوق میتواند از الگوریتمهای هوش مصنوعی استفاده نماید که البته نرمافزارهایی به منظور تحلیل بازار هماکنون نیز طراحی و ایجاد شده و برای کاربردهای موردنیاز در دسترس میباشند.

Author: مدیر سایت