دانلود تحقیق در مورد شاخص قیمت تولیدکننده و مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

در حوزه سیاسی: اعتماد و مشروعیت حکومت از نظر مردم، ثبات در سیاستهای خارجی دولت، تأثیر تحریمها در دسترسی سازمانها به منابع موردنیاز، تأمین امنیت سرمایهگذاری، ظرفیت دولت، میزان حمایت دولت از بخش خصوصی، تنوع و تکثر سیاسی، پیشبینی پذیر بودن سیستم سیاسی، وجود و اعمال نفوذ مافیای دولتی، میزان شفافیت و علنیت سیاستگذاریها، وفاق بین نخبگان، تفکیک و افتراق زیرساختها و مواردی از این دست.
در حوزه اقتصادی: شاخص بازار سهام، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص بهای مصرفکننده، نرخ رشد اقتصادی، ثروت عمومی، نرخ تورم موجود، خط فقر، قدرت خرید مردم و مواردی از این دست.
در حوزه اجتماعی: نرخ باسوادی، فرار مغزها، توزیع درآمد، سطح بهرهوری، میزان رشد جمعیت، نرخ بار تکفل، هزینههای اجتماعی تولید کالا یا خدمت، منابع اجتماعی تولید کالا یا خدمت و مواردی از این دست.
در حوزه تکنولوژیکی: مقیاسپذیری فناوری، قابلیت توسعه، وفقپذیری با نسخه قبلی خود، انعطافپذیری، سازگاری، عملکرد، ویژگیهای جدید، بقا و ماندگاری، سادگی، ضریب اطمینان و مواردی از این قبیل.
در حوزه محیطی: میزان تأثیرپذیری محیط از عوامل خارجی، بافت محیطی، ثبات محیط، تغییرات اکولوژیکی، میزان باز یا بسته بودن محیط، مقاومت محیط در برابر تغییرات و سایر موارد مشابه.
و نهایتا در حوزه قانونی: موانع قانونی موجود، حمایتهای قانونی و میزان کارایی این حمایتها، جامعیت و پوشش قانونی در حوزههای موردنظر، میزان قانونپذیری اجتماعی و غیره.
عوامل یاد شده تنها برخی از مهمترین عوامل برونسازمانی بودند که میتوانند در هدفگذاری سازمان تأثیرگذار باشند. عامل مراقب PESTEL در معماری چارچوب پیشنهادی، با درنظر گرفتن عوامل مذکور، تأثیر آنها بر هر یک از عوامل مرتبط دیگر را سنجیده و آن عوامل را از تغییرات احتمالی در حوزه فعالیتشان آگاه میسازد تا دقت و صحت تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از آن عوامل که در ساخت سناریو به کار میرود را تا حد ممکن افزایش دهد.
از آنجا که سازمان کنترلی بر میزان، زمان و چگونگی این تغییرات ندارد، لذا ارتباط این عامل با سایر عاملها به صورت یکطرفه تعریف میشود. از جنبهی پیادهسازی میتوان این ارتباط را توسط شنودگرهای رویداد در زبانهای برنامهنویسی پیادهسازی نمود، بدین صورت که عاملهای مرتبط با عامل مراقب PESTEL هر یک به صورت جداگانه شنودگری بر روی عامل مذکور تعریف مینمایند. به محض وقوع تغییرات در حوزهی موردنظر، عامل PESTEL با آتش نمودن یک رویداد جدید، عامل یا عاملهای نیازمند آن را که در حال شنود میباشند، از وقوع رویداد مربوطه مطلع میسازد. تأثیری که وقوع یک رویداد خارجی بر هر یک از عاملهای دیگر میگذارد یا تصمیماتی که بر اساس وقوع آن رویدادها توسط عاملها اتخاذ میشود و تأثیر آن تصمیمات بر سناریوهای نهایی ایجاد شده، از حیطه کنترل عامل مراقب PESTEL خارج است. شکل ‏35 این عامل را در محیط سیستم نمایش میدهد. همانگونه که در شکل پیداست، عوامل ششگانهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، محیطی و قانونی خارجی توسط این عامل رصد شده و در صورت نیاز، بیدرنگ یک رویداد با نام رویداد محیطی توسط آن به سایر عاملها ارسال میشود. آنکه این رویداد به کدام عامل ارسال شود بسته به شرایط و عاملی که ممکن است از وقوع آن رویداد تأثیر پذیرد، توسط خود عامل مراقب PESTEL تعیین میشود. بدین ترتیب این عامل در واقع یک سطح انتزاع برای سایر عاملهای سیستم ایجاد نموده و آنها را از رصد عوامل خارجی بینیاز میکند. هر عامل میتواند اطمینان داشته باشد که به محض وقوع یک رویداد مهم و تأثیرگذار برای آن، پیامی از سوی عامل مراقب عوامل محیطی برای آن ارسال شده که حاوی ویژگیهای تغییرات موردنظر است. بدیهی است که کلیهی پردازشهای بعدی بر عهده خود عامل دریافت کننده پیام بوده و عامل مراقب PESTEL در این زمینه هیچ کار خاصی انجام نمیدهد. با توجه به آنچه گفته شد، عامل مراقب PESTEL یک عامل فعال است.
شکل ‏35 عامل مراقب PESTEL
رویدادهای ارسالی به سایر عاملها میتواند در جهت ارتقای دانش درونی آن عاملها و حتی کل سیستم به کار گرفته شود. عامل مراقب PESTEL همچنین با پایگاه دانش عمومی در ارتباط بوده و میتواند بخشهایی از دانش اکتسابی خود را در صورت لزوم از آن طریق به اشتراک بگذارد و یا حتی از دانش به اشتراک گذاشته شده توسط سایر عاملها بهره ببرد. این عامل نیاز به سطح بالایی از هوشمندی نداشته و بیشتر به عنوان یک شنودگر فعالیت میکند. بیشترین میزان هوشمندی موردنیاز آن برای دستهبندی رویدادهای محیطی، پیشبینی تأثیرات احتمالی آنها بر هر یک از عاملها و نتیجتا بر کل سازمان و در نهایت تشخیص عامل یا عاملهای کاندید به منظور دریافت پیامهای تغییرات محیطی میباشد.
عامل تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه تقریبا در تمامی سازمانهای امروزی فارغ از نوع، ساختار و محصول یا خدمت تولیدی آنها از جایگاهی ویژه و کلیدی برخوردار است و در بسیاری از موارد منجر به ایجاد مزیتهای رقابتی شده و تأثیر بسزایی در رویکرد استراتژیک و انتخاب مسیر آتی سازمانها بر عهده دارد. از این رو در مدل پیشنهادی عاملی به این مهم اختصاص داده شده است که فرایند تحقیق و توسعه را با توجه به نوع فعالیت سازمان بر عهده داشته و خروجی حاصل از آن همانگونه که در مدل پیشنهادی مشخص شده است، تمامی عاملهای مدل را تحت الشعاع خود قرار میدهد (و نیز از آنها تأثیر میپذیرد). اهمیت این عامل به اندازهایست که خروجی آن میتواند به صورت مستقیم بر وضعیت موردانتظار سازمان تأثیرگذار باشد. هدف این عامل در حقیقت القای نوعی از آیندهپژوهی در ترسیم سناریوهای وضعیت موردانتظار سازمان میباشد.
همانگونه که در شکل ‏36 مشخص است، این عامل نیز دارای یک پایگاه دانش درونی بوده و با پایگاه دانش عمومی سازمان نیز در ارتباط است. ساختار درونی این عامل از نوعی منطق استنتاجی پیروی میکند که در برگیرندهی وجه هوشمندی آن نیز میباشد، بدین ترتیب که عامل با دریافت ادراکات محیطی و با استفاده از دانش سازمانی و نیز دانش و تجارب قبلی خود، به کمک استنتاج سعی در یافتن قواعدی کلی و گزارههایی محتمل برای بهبود عملکرد سازمان داشته و حاصل این تجزیه و تحلیل را پس از انطباق با چشمانداز کلی سازمان، به عاملهایی که ممکن است این استنتاج در نحوهی فعالیتشان تأثیرگذار باشد، ارسال خواهد نمود.
شکل ‏36 عامل تحقیق و توسعه
خروجی این عامل در قالب یک رویداد با نام رویداد تحقیق و توسعه برای سایر عاملها ارسال خواهد شد و تصمیمگیری در مورد نتایج آن برعهدهی عامل دریافت کننده است. در واقع حتی عامل دریافت کننده رویداد الزامی بر توجه و انجام واکنش نسبت به آن نداشته و میتواند صرفا جهت تکمیل دانش خود از آن استفاده نموده و یا حتی بسته به شرایط ممکن است به سادگی آن را نادیده بگیرد.
عامل تنظیم کننده منابع انسانی
یکی از حوزههای مهم و کلیدی در هر سازمان منابع انسانی آن سازمان محسوب میشود. در سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک منابع انسانی یکی از ارکان سیستم محسوب میشود که میتواند موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را در حال و آینده تضمین نماید. به دلیل اهمیت زیادی که این بخش از سازمان دارا میباشد، نمیتوان آیندهی سازمان را بدون درنظر گرفتن نقش منابع انسانی آن سازمان متصور شد. وضعیت موردانتظار سازمان وضعیتی است که در آن منابع انسانی سازمان نیز از جنبههای مختلف در وضع نسبتا مطلوب و قابل قبولی قرار داشته باشند. به همین دلیل یک عامل هوشمند در چارچوب پیشنهادی به بررسی نقش عوامل انسانی در سناریوهای آینده در مسیر نیل به وضعیت موردانتظار سازمان اختصاص داده شده است که وظیفه تنظیم پارامترها و ویژگیهای مرتبط در این حوزه را بر عهده دارد.
عامل تنظیمکننده منابع انسانی در مدل پیشنهادی، با درنظر گرفتن شرایط خارجی حاکم بر محیط سازمان، چشمانداز و رسالت سازمان، محصولات و خدمات حال و آینده سازمان و مهمتر از همه توان مالی سازمان، سیاستهای حاکم بر مدیریت منابع انسانی را در چشمانداز موردانتظار سازمان مشخصمیسازد. به طور مثال مشخص میکند با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی جامعه، نرخ تورم، میزان دستمزد و مواردی از این دست (که عامل مراقب PESTEL در اختیارش قرار میدهد)، با درنظر گرفتن محصولات و خدمات فعلی و آتی شرکت به علاوهی توان مالی شرکت، برای نیل به وضعیت موردانتظار در یک افق چشمانداز، میزان جذب نیروی جدید، آموزش و سرمایهگذاری بر روی نیروهای فعلی و جدید، نحوه تعدیل نیروی انسانی و مواردی از این دست به چه نحو باید صورت پذیرد تا سازمان بتواند از این حیث به حداکثر بهرهوری رسیده و اهداف موردنظر مدیران سازمان محقق گردد.
بدین منظور استفاده از برنامهریزی، ایجاد یک رویکرد پیوسته برای طراحی و مدیریت سیستمهای پرسنلی براساس یک خط مشی استخدامی مبتنی بر استراتژی نیروی انسانی، که توسط اغلب صاحبنظران موردتأیید قرار گرفته باشد، ترکیب فعالیتهای مدیریت منابع انسانی و خط مشیهای آن در برخی از استراتژیهای تجاری، درنظر گرفتن کارکنان سازمان به عنوان یک منبع استراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی جنبههای استراتژیک و سازماندهی پیچیدگی و تغییرات سریع و آشفته کار ضروری به نظر میرسد.
از لحاظ پیادهسازی این عامل بایست به صورت یک کامپوننت نرمافزاری دارای قابلیت و توان پردازشی بالا که با عاملهای مراقب PESTEL، انطباقدهنده رسالت و چشمانداز، ناظر مالی و ناظر محصولات و خدمات در ارتباط است، پیادهسازی گردد. مراقب PESTEL همانطور که پیشتر در شرح وظایف آن به تفصیل ذکر گردید، سایر عاملها را از تغییرات محیطی آگاه میگرداند. عامل انطباقدهنده رسالت و چشمانداز نیز بر انطباق و همخوانی تصمیمات اتخاذ شده توسط عامل تنظیمکننده منابع انسانی با چشمانداز سازمان نظارت خواهد داشت. عامل ناظر مالی این مهم را برعهده دارد که هرگونه تغییر در حیطه منابع انسانی سازمان بر اساس توان مالی آن سازمان صورت پذیرد. عامل ناظر محصولات و خدمات نیز بر تناسب فعالیتهای حیطه منابع انسانی با سیاستهای حاکم بر تولید محصولات و خدمات سازمان نظارت میکند. در نهایت این عامل بایست بتواند در ایجاد بخشی از سناریوهای وضعیت موردانتظار سازمان مشارکت مؤثر و فعال داشته باشد.
همانگونه که در شکل ‏37 مشخص است، عامل تنظیمکننده منابع انسانی به لحاظ پیادهسازی از دو پایگاه دانش عمومی سازمان و پایگاه دانش اختصاصی خود استفاده میکند. این عامل با درنظر داشتن رویدادها و تغییرات محیطی، همچنین با مدنظر قرار دادن تغییرات احتمالی در محصولات و خدمات سازمان و نیز رویدادهای تحقیق و توسعهای که ممکن است بر منابع انسانی سازمان تأثیرگذار باشند، همچنین با توجه به وضعیت مالی سازمان و محدودیتهای احتمالی که سازمان از این حیث با آن مواجه است، میزان در دسترس بودن عوامل انسانی موردنیاز برای انجام فعالیتهایی که سایر عاملها در آن مشارکت میکنند را در یک افق زمانی مشخص تعیین میکند و بدین ترتیب به سایر عاملهای مرتبط امکان انجام پیشبینیهای موردنیاز به منظور برنامهریزی های آتی را میدهد.
شکل ‏37 عامل تنظیم کننده منابع انسانی
عامل تحلیلگر بازار
مسلما بازار هدف هر سازمان تجاری (یا مخاطبین سازمانهای غیرتجاری) یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در تعیین سیاستهای آن سازمان میباشد. شرایط حاکم بر بازار میتواند هر لحظه توسط یکی از رقبا یا عوامل خارجی به کلی تغییر کند و این تغییرات چیزی نیست که سازمان از وقوع آن مصون و بی تأثیر باشد. لذا نیازمند آنیم که در هر لحظه تحلیل درست و دقیقی از وضعیت حال و آینده بازار هدف سازمان در دست داشته باشیم. به همین خاطر از یک عامل تحلیلگر بازار در مدل پیشنهادی کمک گرفتهایم که در هر لحظه با بررسی وضعیت بازار و تحلیل رقبا، به ترسیم آینده سازمان با درنظر گرفتن این حوزه بسیار مهم کمک میکند.