دانلود تحقیق در مورد فعالیت و کسب و کار و عاملهای هوشمند

انطباق دهنده رسالت و چشم انداز
مراقب PESTEL
Widget not in any sidebars

ترسیم گر وضعیت مورد انتظار
تحلیلگر ذینفعان
تحقیق و توسعه
مسئول تدارکات
پایگاه دانش عمومی
پایگاه دانش عمومی

در این شکل، هر بیضی بیانگر یک عامل هوشمند و هر خط بیانگر ارتباط میان دو عامل است؛ ارتباطات میان عاملها نیز میتواند یکسویه یا دوسویه باشد. از یک پایگاه دانش عمومی به منظور ذخیره دانش موردنیاز عاملهای مختلف در این مدل استفاده شده است.
عامل مراقب PESTEL بر تأثیر عوامل محیطی در ترسیم وضعیت ایدهآل سازمان مؤثر است. این عامل همانگونه در در شکل مشخص است با سایر عاملهای مدل پیشنهادی ارتباطی یک سویه داشته و آنها را از این تغییرات آگاه مینماید.
عامل انطباق دهنده رسالت و چشمانداز بر انطباق یکایک تصمیمات عاملها با چشمانداز کلی سازمان نظارت دارد. این عامل نیز با تمامی عاملهای دیگر در ارتباط تنگاتنگ است.
عامل تحقیق و توسعه که تنها با برخی عاملها دارای ارتباطی یکسویه است، همانطور که از نامش پیداست تنها وظیفهی تحقیقات متداول در حوزهی فعالیت و کسب و کار سازمان را برعهده داشته و مواردی را که میتواند در تدارکات، بازار، منابع انسانی یا وضعیت مالی سازمان تأثیرگذار باشد را کشف نموده و برای بهبود وضعیت بر مبنای تحقیق و پژوهش فعالیت میکند.
عامل ناظر مالی هرگونه نوسانات مالی سازمان را رصد میکند و تأثیر آنها را در وضعیت آینده سازمان لحاظ میکند. عامل تحلیلگر بازار بر تغییرات وضعیت بازار و تأثیر احتمالی متقابل سازمان و بازار بر هم نظارت دارد. عامل ناظر محصولات و خدمات نیز بر آینده محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان و نقش آن محصولات یا خدمات در ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان نظارت میکند.
عامل تنظیمکننده منابع انسانی به بررسی چالشهای پیش روی سازمان در نیل به سمت وضعیت موردانتظار سازمان در حوزه پرسنل و منابع انسانی میپردازد. عامل تحلیلگر ذینفعان به بررسی نقش ذینفعان سازمان در آینده سازمان میپردازد و نهایتا عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار با توجه به خروجی سایر عاملهای هوشمند، سعی در ارائهی یک وضعیت موردانتظار قابل دستیابی در یک افق زمانی مشخص برای سازمان خواهد نمود. سایر روابط میان عاملها از روی شکل کاملا مشخص است.
بررسی صحت اجزای مدل (عامل های هوشمند)
هدف از پرسش های مطروحه در این بخش، بررسی کلی لزوم وجود، صحت و درستی عامل های هوشمند موجود در چارچوب پیشنهادی است. لطفا نظرات خود را در مورد هر پرسش درقالب طیف موردنظر بیان نموده و در پایان نیز چنانچه پیشنهاد خاصی جهت بهبود چارچوب دارید، آن را ذکر فرمایید.
به نظر شما انتخاب یک سیستم چندعاملی برای حل این مسئله تا چه حد مناسب بوده است؟
1
2
3
4
5
6

Author: مدیر سایت