دانلود تحقیق در مورد مجلس شورای ملی و سفارت انگلیس

Business excellence, corporate performance management, and achieving goals concept consisting of many targets and three arrows hitting the center of the objective. Dark tones black and blue plus depth of field effect.

[do_widget id=kl-erq-2]

روزنامه نویسی ازآغاز مشروطه درایران رواج یافت و این سرآغازفصلی نوین درادبیات پارسی بود. تا پیش ازمشروطیت ،ادبیات درخدمت دربار بود و جنبش “بازگشت” هم پایه گذار مکتبی در ادبیات شده بود که نه تنها سازنده نبود بلکه فرصتی هم بود برای تقلیدها و تکرارهای مبتذل. تاجایی که کارشاعر و نویسنده ی این عصر چیزی فراتر از نشخوارکردن مضامین و اوزان سبک خراسانی و عراقی نبود.
روزگارشعر در دربار قاجار تداعی روزگار عنصری بود و قلم درخدمت چاپلوسی اربابان. تا آن جا که ازپادشاهان ترسو و تن پرور قاجار رستم ساختند و تمام شکست های ایشان را هم در شعر فتح جلوه دادند.گویندگان و نویسندگان این عصردر برج عاج تخیلات خود هنوز هم سخن از شراب و شکار و شاهد شیرینی و عید می زدند و از دردها ورنج ها فرسنگ های فرسنگ دور بودند و در زمانی که مملکت را آب می بردایشان را خواب می برد.
با پیدایش مشروطیت، نمای قدرت پوشالی دربار فرو ریخت و فرصتی بود تا ادبیات درخدمت زندگی مردم درآید. اما آیا زمان شعر و نثر دوره “بازگشت “یک زبان جعلی وخشک نبود؟ و آیا این سبک گویندگی و نویسندگی می توانست در بیان مفاهیم جدید رسا باشد؟ مسلماً نه. چرا که قلم داشت یک سلاح می شد در دست قلم زنانی که از مردم می نوشتند، و وقتی قلم درخدمت مردم درآید باید با زبانی نوشت که زبان مردم است و دیگر جایی برای قواعد تزئینی ادبیات دراین زبان نمی ماند. از روزنامه های خوب این عصر بود.
شعربه قالب های کوتاه و آهنگین روی آورد و نثر به سادگی گرایید. و نویسندگان روزنامه ها ی عصر مشروطیت بنیانگذار ساده نویسی در ادبیات پارسی شدند و از جمله بزرگترین این پایه گذاران، علی اکبر دهخدا بود که درروزنامه صوراسرافیل مقالاتی تحت عنوان “چرند و پرند” می نوشت ناگفته نماند. که سبک ساده و طرز بیان اندیشه در روزنامه ملانصرالدین قفقاز که نویسندگان روشن فکر و مترقی داشت تاثیر بسیار فراوانی در پیدایش ساده نویسی و طنز نویسی عهد مشروطیت داشت و دهخدا نیز بهره فراوانی از سبک و شیوه این روزنامه برد.
( الامعی؛ 1372: 64-62)
روزنامه ی صور اسرافیل به دلیل نثر زیبای آن وهمکاری نویسندگان زبردستی چون علاّمه دهخدا از جمله ی این روزنامه هاست .
صور اسرافیل اندکی پس از پیروزی مشروطه خواهان ایران ، متولّد شد و همچنان که خود میرزا جهانگیر خان می نویسد مصمم در راه تحکیم معنی مشروطیت و دفاع از محرومان و بیچارگان حرکت می کرد. این روزنامه یکی از موثرترین روزنامه های آن عصر است که تا مدت ها اندکی عدالت خواهی و ظلم ستیزی اش فضای ایران را پر کرده بود.
مردم راخوب حس می کرد و به زبان مردم و برای مردم می نوشت
به پیشنهاد سیدحسن تقی زاده ،دهخدا همکاری خودرا با میرزا جهانگیر خان شیرازی در روزنامه صوراسرافیل شروع کرد. و اولین مقاله ی علامه علی اکبر دهخدا در اولین شماره ی روزنامه ی صور اسرافیل که در17ربیع الاخر1325قمری برابر دهم خرداد 1286 هجری شمسی در هشت صفحه تحت عنوان چرندو پرند با امضای «حفر» در صفحه های 6و 7 چاپ شده که طرفداری و دلسوزی ( به زبان طنز ) از خلق الله نموده و خلاصه اش چنین است و پیامش هم این است ( به فریاد بینوایان برسید ) منتشرشد.
استاد علی اکبر دهخدا بیست و هشت مقاله با عنوان « چرند و پرند » و برخی طنزهای کوتاه با عنوان « اعلان » ؟ غیر از سی و دو شماره ی دوره اول روزنامه صور اسرافیل و سه مقاله از دوره ی دوم آن روزنامه و دو مقاله به عنوان چرندو پرند نقل کرده است .
صوراسرافیل روزنامه ای سیاسی و فکاهی و از نظر انتقادی قوی و موثر بود و هدف خود را تکمیل معنی مشروطیت وحمایت مجلس شورای ملی و معاونت روستائیان وضعفا و فقرا و مظلومین می دانست. وگویا این اولین روزنامه ای بودکه رسما درکوچه وبازاربه دست روزنامه فروشهاوغالبا به وسیله اطفال فروش می رفت. استاد علی اکبر دهخدا در آغاز هر شماره ی این روزنامه مقاله ای پر مغز در زمینه ی مسائل سیاسی و اقتصادی و نمودن مسیر فکری جهان و بررسی وضع بسامان داخلی و خرافه و بی سوادی و افشاء سمّ عمّال حاکمه می نوشت. از جمله این مقاله ها : حق شناسی در شماره 19و 59 و یتیم شادکنک شماره 5 و برهنه خوشحال شماره17.
( یوسفی؛1349، 50- 48)
«علامه ی اکبر دهخدا توانست دراین مقاله هاو روزنامه ها، مطالب انتقادی و سیاسی را با روش فکاهی و به صورت طنز به آگاهی مردم برساند این سبک نگارش در ادب فارسی و در عالم روزنامه نویسی و مقاله نویسی بی سابقه بود.»
« علامه علی اکبر دهخدا مقاله های فراوانی در مورد اوضاع مسائل سیاسی و اقتصادی جهان و اوضاع آشفته و پریشان مملکت و مبارزه با جهل و بی سوادی و خرافات و همچنین فشار ظلم و ستم حاکمان و فرمانروایان زمان با امضای دخو در (زبان قزوینی به علی اکبر دهخدا دخو می- گویند ) در روزنامه چاپ و منتشر می کرد .»
این نوشته ها اکثراً با روش طنز نوشته می شد و گاهی در ضمن حکایت یا مثلی را هم جانشین نوشته های خود می کرد. علامه علی اکبر دهخدا در ضمن اینکه نویسندگی روزنامه صور اسرافیل را بر عهده داشت در انجمن هایی که از طرف مشروطه خواهان تشکیل شده بود شرکت می کرد که هدف از تشکیل این کمیته ها آشنا شدن با آراء و افکار یکدیگر و تحکیم مشروطه و مجلس بود.
زبان قزوینی بهترین وپر خواننده ترین بخش این روزنامه و مقالات طنز آمیز دهخدا بود که زیر عنوان چرند و پرند و به امضای خودش نوشته می شد.که نه تنها سبک نگارش آن درادبیات فارسی بی سابقه بودومکتب جدیدی رادرنثرمعاصرپدید آو
ردوسبک نثرفارسی رادگرگون کرد،بلکه همه ی مظاهرفسادآن روزگاررابه شدت مورد انتقاد قرارمی داد.
تاآن زمان حتی با وجود پیدایش روزنامه های فراوان دراین عصر،سبک نویسندگی قدیم یعنی آوردن جملات مسجع و بکاربردن صنایع ادبی درنثررواج داشت وگرایش دهخدا به زبان زنده مردم و کنارگذاشتن تکلفّات بیهوده و بکارگرفتن اصطلاحات و لغات عامیانه این روزنامه را به میان توده مردم برد. این روزنامه همان قدرکه محبوب مردم بود مورد بغض وخصومت درباریان و مستبدین وکسانی بودکه پرده دری های این روزنامه واقعیت کثیف هستی ایشان را آشکارمی ساخت. اساس این روزنامه همان بخش انتقادی “چرندوپرند”و فکر و قلم دهخدا بود که دردهای
سراسر روزنامه ی صور اسرافیل پر است از مقالات انتقادی خواندنی و مهم که قابل
توجّه و بررسی درزمینه های فرهنگی و جامعه شناسی عصر مشروطه اند.
«محمد علی شاه قاجارپس ازقتل عده ای ازآزادیخواهان وبمباران وتعطیل مجلس گروهی ازمشروطه طلبان را به اروپا تبعید کرد و ازآن جمله علی اکبردهخدا بود که پس از بیست و پنج روز پناهندگی به سفارت انگلیس از ایران تبعید شد.دهخدا ابتدا به پاریس و سپس به سوئیس رفت و درآنجا دنبال کارصوراسرافیل را گرفت و در شهر کوچک “ایوردن”سه شماره صور اسرافیل رامنتشرکرد.» ( دهخد؛ 1362، 56- 5)
«روزنامه ی صور اسرافیل 32 شماره ی آن در ایران و 3 شماره ی آن در پاریس منتشر شد . که تاریخ نشر اولین شماره ی آن در صفحه های قبل ذکر شده و آخرین شماره ی آن در پانزدهم صفر 1327 هجری منتشر شد. و این روزنامه در مدت انتشار جمعاً پنج بار توقیف شد. »
(دهخدا ؛1380: 68-67)
در شماره ی اول دوره ی دوم ، صوراسرافیل باهمان شیوه ی طنزخود به شدّت به محمّد علی میرزا حمله کرد و صریحاً به انتقاد ازحکومت قاجار و فساد دربار و نابسامانی اوضاع ایران پرداخت. دهخدا با نیروی عجیبی درصدد مبارزه بابدبختی مردم و فساد درباروحکومت بود و ازسوئیس به استانبول رفت و با گروهی از ایرانیان مقیم استانبول روزنامه “سروش”را منتشرکرد.
صفحه ی اوّل این روزنامه معمولاً با آوردن مقاله ای آتشین یا با درج نامه ای مهم از جانب روحانیّون و روشنفکران آغاز می شود که مضمون اصلی این قسمت روزنامه آزادی ، عدالت طلبی و قانون خواهی است .
دراین روزنامه در اغلب موارد نام نویسندگان مقالات درابتدا یا انتهای آن ها ذکر می شود. مقالات خواندنی علاّمه دهخدا و همچنین مقالات سید جمال الدّین اسد آبادی و دیگر روشنفکران سیاسی عصر مشروطه به گونه ای جذاب و پرکشش ، هر خواننده ای را به خود مشغول می کند مهمترین و معروف ترین بخش صور اسرافیل چرند و پرند است . که حاوی مقالات بسیاری در زمینه های گوناگون است.