دانلود تحقیق در مورد میزان آلفای کرونباخ و کارشناسی ارشد

هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس
Widget not in any sidebars

هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد
افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت
افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 1نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگنتر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %45 را کم، %75 را متوسط و قابل قبول، و ضریب %95 را زیاد پیشنهاد کرده اند (مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل میباشد). بدیهی است درصورت پایین بودن مقدارآلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را میتوان افزایش داد.
ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عبارتست از :
طول آزمون: علی الاصول آزمون های طولانی تر از قابلیت اعتماد بالاتری در مقایسه با آزمونهای کوتاه برخوردارند. برای مثال ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون 60  سوالی می‌تواند بیشتر از یک آزمون 40  سوالی باشد.
سؤال های مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواری متوسط، قابلیت اعتماد آزمون را افزایش می‌دهد.
ماهیت متغیر اندازهگیری شده نیز ضریب قابلیت اعتماد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
لازم به ذکر است که ضریب قابلیت اعتماد در تفسیر نتایج مهم بوده و شرط اساسی در انتخاب یک ابزار اندازه گیری است[70].
آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها
در این قسمت با استفاده از نرمافزار قدرتمند تجزیه و تحلیل آماری SPSS، دادههای گردآوری شده توسط پرسشنامه، که در واقع بیانگر نظرات خبرگان در خصوص مدل پیشنهادی مورد بحث ماست، تجزیه و تحلیل شده و نتایج حاصله به صورت جداول و نمودارهایی ارائه خواهند شد. روشهای آماری به کار رفته شامل آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی، جداول فراوانی)، ضریب تعدیل کندال (برای تعیین میزان هماهنگی افراد بر روی شاخصهای مورد سؤال)، آلفای کرونباخ (جهت تعیین پایایی و اعتبار پرسشنامه) و ضریب همبستگی اسپیرمن (برای تعیین روایی همگرا بین بخشهای مختلف پرسشنامه) میباشد.
پرسشنامهی تهیه شده (پیوست) شامل 68 پرسش میباشد که پس از تکمیل توسط گروهی 27 نفره از خبرگان، نتایج حاصله در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول 1 – فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی
مرتبه علمی
رشته تحصیلی
جنسیت
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکترا
دکترا
مدیریت
صنایع
کامپیوتر
زن

Author: مدیر سایت