دانلود تحقیق در مورد گروه های ذینفع و رویکرد رفتاری

مشتریان خارج سازمان چه کسانی هستند؟
Widget not in any sidebars

مشتریان داخل سازمان چه کسانی هستند؟
چه افراد یا سازمانی بر کیفیت و چگونگی انجام پروژه نظارت می کند؟
برای اجرای پروژه به اطلاعاتی نیاز دارید. این اطلاعات را از چه افرادی دریافت می نمایید؟
چه افراد یا سازمانی باید از وضعیت پروژه مطلع شوند؟
کدام افراد یا سازمان هزینه های پروژه را پرداخت می کنند؟
چه افرادی در پروژه باید آموزش ببیند؟
برای اجرای پروژه چه افراد یا سازمانی باید همکاری کنند؟
آیا سازمان دیگری وجود دارد که نیاز مشتریان را رفع کند؟
و با توجه به جواب این سؤالات می توان گروه های ذینفع را تشخیص داد.
اگر گروه های ذینفع را از منظر اینکه در داخل سازمان باشند یا خیر تقسیم بندی کنیم به دو دسته گروه‌های ذینفع داخلی (حامی مالی پروژه و سهامداران، کارفرما، مدیر پروژه، تیم پروژه، مشتریان پروژه، مشاور، پیمان کاران) و گروه های ذینفع خارجی (رقبا، رسانه ها، سازمان های قانون گذار، خریداران، طرفداران محیط زیست و… ) تقسیم می شوند.
اما اگر از منظر اهمیت نگاه کنیم دو دسته ذینفعان کلیدی (بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آن ها در اهداف سازمان متبلور میشود، اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات آن ها می باشد، کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدف گذاری اعمال می کنند) و ذینفعان غیر کلیدی (از مکانیسم های خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدف گذاری اثرگذار و قدرتمند نیستند، از طریق مکانیسم های خارجی بر روی استراتژی‌های سازمان اثر گذارند و از این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می کنند) تقسیم می‌شوند.
پس از شناسایی و تعیین جایگاه ذینفعان، عامل تحلیلگر ذینفعان بایست به طور خاص و ویژه بر ذینفعان کلیدی نظارت داشته باشد (هرچند ذینفعان غیرکلیدی نیز به نوبه خود حائز اهمیتند) و تمایلات و انتظارات آنها را در ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان به طرز مؤثر و شایستهای انعکاس دهد.
شکل ‏311 نشانگر عامل تحلیلگر ذینفعان و پیامهائیست که این عامل با محیط مبادله میکند. این عامل نیز مانند سایر عاملها از دو پایگاه دانش درونی و سازمانی بهره میگیرد. از لحاظ ارتباطی این عامل با دریافت رویدادهای محیطی و تحقیق و توسعهای به اتخاذ تصمیمات موردنیاز مبادرت میورزد. از آنجا که هدف این عامل بیشبینی سمت و سوی گرایشات و میزان رضایتمندی ذینفعان از وضعیت حال و آینده سازمان و رویکرد رفتاری آنها در نیل به وضعیت موردانتظار است، هوشمندی مدنظر در پیادهسازی این عامل بیشتر از نوع رفتارشناختی خواهد بود و لذا تا حدودی به سامانههای پیشبینی رفتار انسانی شباهت خواهد داشت که البته نمونههای متعددی از این سیستمها قبلا طراحی و ایجاد شده و برای مقاصد مختلف مورداستفاده قرار گرفته است. مبنای بیشتر این سامانهها الگوریتمهای هوشمصنوعی از قبیل شبکه عصبی و ژنیک میباشد.
شکل ‏311 عامل تحلیلگر ذینفعان
عامل ناظر محصولات و خدمات
محصولات و خدمات هر سازمان، به عنوان خروجی و یکی از معیارهای سنجش کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته در آن سازمان دارای اهمیت خاص و جایگاه ویژهای در حال و آینده سازمان است. محصولات و خدماتی که سازمان در حال و آینده ارائه میکند، بر جایگاه سازمان تأثیرگذار است و بنابراین بایست در ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان لحاظ شود. در مدل پیشنهادی ما یک عامل هوشمند منفرد انجام این امر را برعهده دارد. برخی از مهمترین مواردی که در این زمینه بایست مدنظر قرارگیرند عبارتست از:
چشمانداز صنعت و چالشهای فراروی آن (نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها)
خصوصیات و کاربردهای محصول یا خدمت
شایستگیهای محوری محصول یا خدمت
چرخه عمر محصول یا خدمت در بازارهای داخلی و خارجی
چگونگی ارائه محصول یا خدمت
بررسی وضعیت محصولات یا خدمات مشابه و مقایسه محصول و خدمت سازمان با آنها
نوع محصولات یا خدماتی که سازمان تولید یا ارائه میکند، هم مستقیما از وضعیت و تقاضای بازار تأثیر میپذیرد و هم میتواند بر بازار تأثیرگذار باشد که البته این مورد بستگی به توان مالی سازمان نیز خواهد داشت و ضمنا ممکن است توانمالی سازمان را تحتالشعاع خود قرار دهد. لذا بین این عامل و عاملهای تحلیلگر بازار و ناظر مالی در مدل پیشنهادی ارتباطی دوسویه برقرار است. در نهایت این عامل بایست بتواند راهبرد آینده سازمان را در زمینهی ارائهی خدمات و محصولات خود با توجه چشمانداز و رسالت سازمان و با درنظر گرفتن شرایط محیطی، مالی و وضعیت بازار، تعیین نماید. عامل ترسیمگر وضعیت مطلوب خروجی این عامل را در ایجاد سناریوهای وضعیت موردانتظار دخیل خواهد نمود و لذا این عامل مانند سایر عاملها یکی از ارکان ترسیم وضعیت مذکور خواهد بود.

Author: مدیر سایت