دانلود مقاله با موضوع اصطلاحات و اطمینان

Businessman hand holding five star symbol to increase rating of company concept

وأَنذرنا ناراً و بشَّرَ جنَّهً و عَلَّمَنا الإسلامَ فاللهَ نَحمدُ [do_widget id=kl-erq-2]
(همان:45)
از دیگر ابیاتی که پیامبر را در آن بسیار زیبا مدح کرده دو بیت زیر است:
و أحسنَُ منکَ لم تَرَ قطُّ عینی وأجملُ منکَ لم تَلِدِ النِّساءُ
خُلِقتَ مُبَرَّاً من کلِّ عَیبٍ کأنّک قد خُلِقتَ کما تشاءُ
(همان:13)
پیامبر نیز حسان را مورد تشویق های مادی و معنوی خود قرار می دادحسان نیزتمام دل مشغولی اش پیامبربود.الفاظ و اصطلاحاتی که حسان درباره ی پیامبر بیشتر استفاده می کند عبارتنداز:امام،أمین الله،نبیّ الهدی،نبیّ الخیر،أمین المسلمین،رسول الهدی،است.
(فتح الباب:1418 ه ق،75)
حسان همچنین بزرگان دین و صحابه را نیز مدح می کرد.او مؤمنین و مجاهدین را در جنگ هایشان بخصوص در جنگ های بدر و احد مدح کرده است همچنین چون او خود از انصار بود و آن ها نیز در دفاع از پیامبر و اسلام جنگ کردند و شهدای زیادی تقدیم کردند قسمت وسیعی از مدح حسان به مردم انصار اختصاص دارد. (همان:75)
حسان در ابیات ذیل،قوم انصار را قومی می داند که هم با شمشیر و هم با قافیه (شعر) می جنگند:
و قال اللهُ:قد یَسّرتُ جُنداً همُ الأنصارُ،عرضَتُها اللّقاءُ
لنا فی کلِّ یَوم من مَعدّ سبابٌ أوقتالٌ أو هِجاءُ
فنُحکمُ بالقَوا فی مَن هَجانا و نضربُ حین تَختَلِطُ الدِّماءُ
(حسان بن ثابت : 2003م،11)
ب)هجاء: یکی از موضوعات شعری پرکاربرد در دیوان حسان مخصوصاً در شعرهای اسلامی اش هجو است.حسان زمانی که شاعر قبیله بود و هنوز اسلام نیاورده بود شعرش مثل دیگر شاعران جاهلی در راستای اهداف قبیله اش بود و به خاطر خصومت میان قبیله ی او و قبیله ی اوس مجبور بود که در برابر شاعران دشمن مخصوصاً قیس بن الخطیم ایستادگی کند.او آن جا قبیله ی اوس را هجو می کرد و سعی می کرد که معایب و فضیحت های آن را بیان کند و آن ها را رسوا سازد اما بعد از پذیرش اسلام هجو یکی از مهم ترین و برنده ترین ابزاری بود که حسان برای دفاع از اسلام به خدمت گرفته بود.
زمانی که شاعران مشرک که سردمداران آن عبد الله بن زبعری و أبوسفیان بن حارث و عمروبن عاص بودند رسول خدا(ص) را هجو می کردندرسول خدا خطاب به انصار فرمودند:«ما یَمنَع القومَ الّذین نَصَروا رسولَ الله-صلی الله علیه و سلم- بسلاحهم أن یَنصُرُوه بألسِنتِهم؟» یعنی «چه چیزی مانع می شود از قومی که رسول خدا(ص) را با سلاحشان یاری می کنند با زبانشان نیز یاری کنند؟»در این جا حسان پاسخ داد:من این کار را می کنم .(ابوالفرج اصفهانی:بی تا،137)
اینطور شد که حسان درمبارزه بامشرکان به درگیری زبانی روی آورد.قصائد هجویه حسان متوجه آن دسته از قریش است که با اسلام به مبارزه برخاسته و به اذیت و آزار زبانی پیامبر زبان گشوده بودند اما آن چه که در این مقابله و معارضه با مشرکان برای او ایجاد مزاحمت می کرد خویشاوندی نسبی آن ها با پیامبر بود به همین دلیل است که حسان برای این که به پیامبر اطمینان دهد گفت: ترا چنان از میان آنان بیرون می کشم که مویی را از خمیر بیرون کشند.آن گاه پیامبر ابوبکر را که از انساب قریش به خوبی خبر داشت به راهنمایی او گماشت تا انسابشان را برای او بیان کند.(الفاخوری:1380،236)از قوم انصار علاوه بر حسان،کعب بن مالک و عبدالله بن رواحه نیز در دفاع از پیامبر شعر می سرودند.حسان و کعب دشمنان را با منطق خودشان درباره ی جنگ هایی که در آن شکست می خوردند و خصلت های زشت و ناپسند هجو می کردند و عبدالله بن رواحه آن ها را به کفر و نپذیرفتن اسلام هجو می کرد.در آن زمان سخن حسان و کعب از سخن ابن رواحه برای دشمنان سخت تر و شدید تر بود اما زمانی که آن ها اسلام آوردند سخن ابن رواحه برای آن ها شدید تر بود. (ابوالفرج اصفهانی:بی تا،138)
در هجو بنی سهم بن عمروبن هصیص و عمروبن عاص می گوید:
هُذرٌ مشائیمُ محرومٌ ثَوِیُّهُم إذا تَروَّح منهُم زُوِّدَ القَمرا
کم من کریمٍ یَعَضُّ الکلبُ مِئزرهُ ثُم یَفرُّ إذا أَلقَمتَه الحجرا
لولا النبیّّ و قولُ الحقِّ مَغضَبَهٌ لما ترکتُ لکم أُنثی و لا ذکرا