دانلود مقاله با موضوع حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری ایران

Arrow Sign up on background
[do_widget id=kl-erq-2]

راد، احمد، اراده و اختیار، نشریه زبان و ادبیات یغما،1338، ش127.
ره پیک، حسن، عیوب اراده و رضا، نشریه: دیدگاه های حقوق قضایی،تابستان 1375، ش 3.
زراعت، عباس، قاعده اضطرار در حقوق کیفری( قسمت پایانی)،مجله دادرسی، 1381، ش 34.
سلیمی، صادق، پدیده مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین المللی و حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خیام، 1376.
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، مجمع علمی-فرهنگی مجد، 1389.
صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص( صدمات جسمانی)، چاپ ششم، زمستان 82، نشر میزان.
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، 2 جلد، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371.
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی. چاپ دوم. تهران: انتشارات طرح نو، 1388.
صدرات، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: کانون معرفت،1340.
صدوق، رسائل، ترجمه و شرح آیه الله محمد باقر کمره ای، انتشارات اسلامیه، چاپ 5، تهران، 1351.
طوسی، محمدبن محمد، رساله جبر و اختیار، در دو رساله فلسفی در بیان اراده انسان، تهران: نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۳ش.
عبدی، حسین، تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری( پایاننامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر منصور میر سعیدی)، دانشکده حقوق علامه طباطبایی،1388.
فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1371.
. عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.
قاسم زاده، سید مرتضی، تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم، نشریه حقوق، دیدگاههای حقوق قضایی،تابستان و پاییز1377، ش10و 11.
قبله ای خویی،خ، قواعد فقه، ص 38، تهران، انتشارات سمت، 1380.
کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، 1389.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، شرکت سهامی انتشار، 1389.
کرنستون، موریس، تحلیل نوین از آزادی،ترجمه جلال­الدین اعلم، تهران: بی­نا، 1359.
گارو، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، بی تا.
گرجی،ابولقاسم، حقوق جزای عمومی اسلام، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره ششم، 1358.
گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، 1384.
لاهیجی، عبد الرزاق، گوهر مراد،جلد 1، تهران، نشر سایه، 1383.
لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه( شهید ثانی)، مجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ هشتم، 1389.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد 4، ص 151، مرکز نشر علوم اسلامی،1379.
محمدی، علی, شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، قم: دار الفکر، 1375.
مرعشی شوشتری، محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، میزان، تهران، 1373.