دانلود مقاله با موضوع دانشگاه شهید بهشتی و حقوق جزای عمومی

Potted green plant grows up in arrow shape over blue background. Concept business image
[do_widget id=kl-erq-2]

M.S.Thesis In criminal law and criminology
The quiddity of Ability to choose and
its effects in criminal law
By
Farzad Tanhaei

Supervised by
Dr.Mohammad hadi sadeghi
September 2014
. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، بیروت، دارصادر، بی تا، ص 199 ؛ شیخ مفید، محمد بن محمد، شرح عقائد الصدوق، تبریز، چاپ عباسقلی ص. وجدی(واعظ چرندایی)، 1330 ش، ص 14.
. جهانگیری، محسن، «قدریان نخستین»، معارف، دوره ی ۵، ش۱، فروردین-تیر ۱۳۶۷، ص17 الی 20 ؛ قاضی عبدالجبار معتزلی(1965)،المغنی فی ابواب التوحید و العدل،ج 6، قاهره، چاپ محمود محمد خضیری،ص 257، به نقل از: عین الله خادمی(1382ش).
. مکی عاملی، مجمد بن جمال الدین،الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل،(1411)، ج2. محاضر جعفر سبحانی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ص317.
. جمعی از نویسندگان، روانشناسی رشد(1)با نگرش به منابع اسلامی، چاپ اول، تهران، سمت، 1374، ص245
. علی حسین نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی(ذیل آزادی اراده)، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- باهمکاری کتابخانه گنج دانش، 1377، ص 168.
. محمدی، علی, شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، قم: دار الفکر، 1375.صص355 و 356.
. زراعت، عباس، قاعده اضطرار در حقوق کیفری( قسمت پایانی)،مجله دادرسی، 1381، ش 34، ص 29 ؛ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، 1387، صص 314 و 315.
.گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، 1384.ص 252.
ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ماده خیر: درلسان العرب می خوانیم «الاختیار فی اللغه الاصطفاء و الانتفاء ای طلب خیر الامرین او الامور…» ترجمه : «اختیار در لغت به معنی برگزیدن و انتخاب کردن آمده است یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را جستن…».
. بطرس البستانی،دائره المعارف، بیروت، دارالمعرفه،1877، ج 2، ص 622: . البستانى ذیل کلمه «اختیار» مى نویسد: «اختیار عبارت است از رجحان دادن چیزى، تخصیص و مقدّم داشتن آن بر دیگرى».
. فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم ۱۳۷، ص 95.
. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 4، ص 1501- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 1، ص 169.
. ابن منظور، همان. «…الاختیار بالمعنی الوصفی یقابل الاکراه » ترجمه: «اختیار در معنای وصفی در نقطه مقابل اکراه قرار می گیرد».
. ر.ک: عوض محمد، عوض، قانون العقوبات ( القسم العام )، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، 1980، ص440؛ عده ای معتقدند «اختیار در اکراه و اضطرار کاملا از بین نمیرود، اما واقعیت این است که در این حالات اختیار به حدی ضعیف و محدود می شودکه دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن در دهد، زیرا ایستادگی در برابر تهدید از طاقت مردم عادی بیرون است و قانون هم از افراد انتظار شجاعت و قهرمانی ندارد و به همین جهت اکراه و اضطرار شخصی میزان لازم از اختیار را که برای مسئولیت کیفری ضرورت دارد از بین می برد» . ر.ک: محمود مصطفی، محمود، قانون العقوبات ( القسم العام)، قاهرۀ، مکتبۀ القاهرۀ الحدیثۀ، 1961م.، صص 364 و 365‌؛ نیز ر.ک: ابوعامر، محمد زکی، قانون العقوبات (القسم العام)، بیروت، الدار الجامعیۀ، 1992م.، ص 167.
.قاعده ترجیح بلامرجح بدین معنی که وقتی فرد در برابر موقعیتهایی قرار می گیرد،امکان انتخاب موقعیت ها از سوی فرد مساوی باشد و هیچ عاملی او را وادار به رفتن به سمت یکی از موقعیت ها نکند.
. نجیب حسنی، محمود، قانون العقوبات( القسم العام)،مصر، دار النهضه العربیه 1974،ص 609
. Peter Voss،The Nature of Freewill، optimal.org.