دانلود مقاله تحلیل حساسیت و پایداری

LEADERSHIP CONCEPT

شکل (6-4-13) بررسی طول چسبندگی با محاسبه‌ی فاصله از نوک…………………………………………………………66
شکل (6-4-14) بررسی طول چسبندگی با محاسبه‌ی شماره‌ی جزء شروع کننده‌ی گسترش ترک………………66 [do_widget id=kl-erq-2]
شکل (6-4-15) نمودار نیرو-تغییر مکان برای تابع‌های گوناگون در نمونه‌ی تیر طره‌ی دوتایی……………………67
شکل (6-4-16) بررسی پایداری گسترش ترک در نمونه‌ی تیر طره‌ی دوتایی…………………………………………….67
شکل (6-4-17) نمونه‌ی خمشی یک بخشی……………………………………………………………………………………………68
شکل (6-4-18) بررسی بیشینه‌ی بار شکست در زاویه‌های گوناگون…………………………………………………………69
شکل (6-4-19) تحلیل حساسیت جزء…………………………………………………………………………………………………..69 شکل (6-4-20) تغییر شکل و گسترش ترک در نمونه‌ی خمشی یک بخشی……………………………………………….70
شکل (6-4-21) تنش در راستای گسترش ترک………………………………………………………………………………………..70
شکل (6-4-22) تنش در راستای عمود بر گسترش ترک…………………………………………………………………………..70
شکل (6-4-23) نمودار نیرو-تغییر مکان در نمونه‌ی خمشی یک بخشی…………………………………………………….71
شکل (6-4-24) گسترش ترک در گام‌های پیاپی با روش بسته شدن مجازی ترک……………………………………….71
شکل (6-4-25) کارمایه‌ی شکست حالت یکم در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با شیوه‌ی چسبنده……..72
شکل (6-4-26) کارمایه‌ی شکست حالت دوم در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با شیوه‌ی چسبنده………72
شکل (6-4-27) تنش چسبندگی حالت یکم در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با فن چسبنده……………..73
شکل (6-4-28) تنش چسبندگی حالت دوم در گسترش ترک برای گام‌های پیاپی با فن چسبنده……………..73
شکل (6-4-29) بازشدگی چسبنده درگسترش ترک برای گام‌های پیاپی با شیوه‌ی چسبنده……………………..74
شکل (6-4-30) بررسی پایداری گسترش ترک در نمونه‌ی خمشی یک بخشی …………………………………………74
شکل (6-4-31) تیر خمشی ترک‌دار………………………………………………………………………………………………………75
شکل (6-4-32) تغییر شکل و گسترش ترک در نمونه‌ی تیر خمشی ترک‌دار……………………………………………75
شکل (6-4-33) تحلیل حساسیت جزء………………………………………………………………………………………………….76
شکل (6-4-34) تنش در راستای گسترش ترک……………………………………………………………………………………..76