[do_widget id=kl-erq-2]این طرح در جلسه 278 در تاریخ 27/9/1381 وصول شد. مواد فوق راجع به موارد فسخ نکاح است.
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[48]

2.2. طرح­ها و لوایح خانوادگی

الف) لایحه اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

این لایحه در جلسه 256 به تاریخ 29/07/1381 وصول شد. این لایحه راجع به سن رشد می‌باشد و به منظور تفکیک موضوع رشد از بلوغ و وجود یک ماده مشخص برای احراز رشد پیشنهاد شده است. لذا ماده 1210 بیان داشته است که پسر پس از 15 سال و دختر پس از 13 سال رشید است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این لایحه تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی مجلس برای شور دوم بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[49]

ب) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376

این طرح در جلسه 267 به تاریخ 28/08/1381 وصول شد. ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/04/1376 زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟
این طرح تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[50]

3.2. طرح­ها و لوایح سیاسی

الف) لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

این لایحه در جلسه 183 در تاریخ 18/10/1380 وصول شد ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان، در جلسه 365 تاریخ 23/07/1382 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
این لایحه توسط دولت تایید و برای الحاق به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل اجرا نمی‌داند. لذا تحفظ خود را در بخش مذکور اعلام داشته است. مورد دوم تحفظ: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند1 ماده 29 کنوانسیون در مورد حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.[51]
1) رجبی، شهناز، (1389پیشین، ص 21.
– این قانون راجع به زنان لیسانسیه و بالاتر می‌باشد. قانون فوق در دوره اول مجلس به صورت لایحه در کمسیون آموزش فرهنگ، تحقیقات برای شور دوم آماده بود که دوره اول مجلس به پایان رسید. این لایحه در دوره دوم مجلس در تاریخ 25/01/1364 به تصویب مجلس رسید. طرح قانونی اصلاح تبصره 1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/01/1364 و الحاق یک تبصره به آن در دوره چهارم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه 197 در تاریخ 27/11/1372 رد شد. طرح اصلاح تبصره (1) ماده (3) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 در دوره پنجم مجلس در جلسه 309 در تاریخ 04/07/1378 اعلام وصول شد و تحت بررسی در کمسیون فرهنگ و آموزش عالی برای شور اول بود که این دوره به پایان رسید. نهایتاً این طرح در دوره ششم مجلس در تاریخ 14/12/1379 مورد تصویب قرار گرفت.
 
1) بی نا، قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، از سایت: www.rc.majlis.ir/fa/law/show/91060  ، 24/02/1363، 11/11/1392.
 
) رجبی، شهناز، پیشین، صص 23-22.[3]
) رجبی، شهناز، پیشین، صص 40-39.[4]
) رجبی، شهناز، پیشین، صص43-42.[5]
) رجبی، شهناز، پیشین، ص41.[6]
2) ماده 18 – برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
1- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان
2- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عموم