دانلود مقاله رسوب گذاری و نرم افزار

Digital illustration of DNA with scientific background

0/1
Widget not in any sidebars

2/4
1660
0/2
24
در این تحقیق، برای محاسبه اندرکنش بین پوشش بتنی و خاک در نرم افزار PLAXIS ، از المان فصل مشترک استفاده می شود. برای این منظور مقدار 9/0 در نظر گرفته می شود.
5-2-3- هندسه کانال:
کانال های انتقال آب دارای یکسری از پارامترهای طراحی هستند که در صورت تغییر، ممکن است تأثیراتی بر روی پایداری این سازه ها و ضریب ایمنی بگذارند. از مهمترین پارامترهای تأثیر گذار در طراحی هندسه مقطع کانال و همچنین پایداری شیب جانبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- عرض کف کانال (B) : از جمله پارامترهای مهم طراحی می باشد چراکه، ممکن است متناسب نبودن عرض کف با دیگر پارامترهای کانال یکی از عوامل برهم زننده پایداری شیب کانال باشد.
2- عمق کانال (H) : ارتفاع تاج کانال از کف کانال را عمق کانال می گویند، که متناسب با شرایط نوع خاک و جنس کانال و دیگر پارامترهای طراحی تعیین می شود. هرچقدر عمق کانال افزایش یابد، متناسب با آن نیروهای محرک در شیب نیز افزایش می یابد.
3- شیب طراحی خاکریز (Z) : به زاویه دیواره های خاکریز با افق شیب خاکریز می گویند. هر چقدر که خاک بستر یا دیواره های خاکریز سست تر باشند باید شیب را ملایمتر انتخاب کرد. طراحی شیب پایدار از مهمترین عوامل ساخت کانال های انتقال آب می باشد. هرچقدر شیب دیواره بیشتر باشد، احتمال لغزش بدنه خاکی کانال بیشتر می باشد که این امر کاهش ضریب اطمینان و کاهش پایداری را در پی خواهد داشت. با توجه به شکل (5-1)، شیب در نظر گرفته شده برای کانال های انتقال آب همواره مقدار 1 در راستای عمودی بهZ در راستای افقی می باشد. به عبارتی دیگر در کانال های انتقال آب فقط پارامتر Z در راستای افقی تغییر می کند.
4- عرض پیاده رو کانال (L) : در اصطلاح به عرض جاده سرویس معروف می باشد. یکی از پارامترهای است که در صورت انتخاب مقدار اشتباه، ممکن است به افزایش نیروهای محرک باعث شده و کاهش ضریب اطمینان را در پی داشته باشد.
5- نسبت عرض کف به عمق ( ) : از جمله نسبت های مهم در کانال های انتقال آب می باشد. هرگونه افزایش در “نسبت عرض کف کانال به عمق” آن باعث افزایش در ممان های اعمالی می شود، که برای نسبت های بزرگتر عرض کف به عمق، دارای مقدار بیشتر می باشد.
6- شیب طولی (S): شیب طولی یا شیب کف کانال معمولاً از شیب طبیعی زمین پیروی می کند. شیب طولی زیاد باعث افزایش سرعت جریان آب در کانال می شود و شیب طولی کم باعث کاهش سرعت جریان و ایجاد رسوب گذاری در کانال های بتنی و خاکی خواهد شد.
7- فاصله با بستر سخت (D): فاصله ای که کف کانال تا بستر سنگی و نفوذناپذیر دارد.
هریک از پارامترهای ذکر شده در صفحه بعد و در شکل (5-1)، ارائه گردیده اند.
L
L
H
H
1
1
D=- H HHHHHHHH
D=- H HHHHHHHH