دانلود مقاله شورای نگهبان، دادگاه صالح

Businessman shows the chart, funny character 3d render 3d illustration

[do_widget id=kl-erq-2]3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری
4- اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول  درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خو مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.
1) رجبی، شهناز، پیشین، ص 55.
1) مرخصی زایمان برای وضع حمل های دوقلو، پنج ماه و برای زایمان های سه قلو و بیش تر یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین شد… قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی دوره چهارم مجلس در تاریخ 22/12/1374 به تصویب رسید. در دوره هفتم مجلس در تاریخ 06/04/1386 قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 به تصویب رسید. در این قانون مرخصی زایمان افزایش یافت.
2)  – رجبی، شهناز، پیشین، ص 129.
1) رجبی، شهناز، همان، ص 79.
– در این قانون مستخدمان زن با 45 سال سن یا 20 سال سابقه بازنشسته می‌شوند.
– برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به: پیوست شماره سه.
) رجبی، شهناز، همان، ص 80.[12]
) رجبی، شهناز، همان، ص 81-80.[13]
) رجبی، شهناز، همان، ص 76.[14]
) رجبی، شهناز، پیشین، ص 325.[15]
1) همان، ص 135. عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
– در دوره پنجم مجلس در جلسه 229 تاریخ 01/09/1377 طرح اصلاح تبصره ماده (1041) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 اعلام وصول شد. این طرح تحت بررسی در کمسیون امور قضایی و حقوقی مجلس برای شور اول بود که دوره پنجم مجلس به پایان رسید.
) رجبی، شهناز، همان، صص 137-136.[17]
) رجبی، شهناز، پیشین، صص 145و 146.[18]
) رجبی، شهناز، همان، صص 149-147.[19]
) رجبی، شهناز، همان، ص 149.[20]
) رجبی، شهناز، همان، ص 138.[21]
) رجبی، شهناز، همان، ص 141.[22]
) رجبی، شهناز، همان، ص 142.[23]
) رجبی، شهناز،  همان،ص 142.[24]
1) این ماده مربوط به عسر و حرج است یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
– در دوره پنجم مجلس در جلسه 207 تاریخ 31/04/1377 طرح الحاق یک تبصره به ماده (1130) قانون مدنی اعلام وصول شد.این طرح دو شوری و اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود در جلسه 379 تاریخ 18/02/1379 به تصویب مجلس رسید و فرصت برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نبود زیرا دوره پنجم مجلس به پایان رسید.