دانلود مقاله عجز شوهر از دادن نفقه، مطالعات فرهنگی


Widget not in any sidebars
) رجبی، شهناز، همان، ص 172.[26]
) رجبی، شهناز، همان، ص 172.[27]
) رجبی، شهناز، همان، ص 173-172.[28]
) رجبی، شهناز، همان، ص 173.[29]
) رجبی، شهناز، همان، ص 174.[30]
) رجبی، شهناز، همان، ص 175و 174.[31]
) رجبی، شهناز، همان، صص 176و175.[32]
) رجبی، شهناز، همان، ص 179.[33]
1) حیدری، احمد، ( 1383)، «گزارش و ارزیابی طرح ها و لوایح زن و خانواده در شش دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه پیام زن، شماره155.
) رجبی، شهناز، پیشین،  ص 186.[35]
) رجبی، شهناز، همان،  ص 186.[36]
) رجبی، شهناز، همان، ص 187.[37]
) رجبی، شهناز، همان، ص 187.[38]
) رجبی، شهناز، همان، ص187.[39]
1) طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء‌رفتاری بنماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
– منصور، جهانگیر، (1391)، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران، ص 199.
2) در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
– منصور، جهانگیر، (1391)، پیشین، ص 201.
3) منصور، جهانگیر، (1391)، پیشین، صص 202-201.
) رجبی، شهناز، پیشین، ص 196.[43]
2) رجبی، شهناز، (1389)، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم (زنان، خانواده و کودکان)، (7 خرداد 1379 تا 6 خرداد 1383)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی، ص 523.
) رجبی، شهناز، همان، ص 503.[45]
) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 513.[46]
) رجبی، شهناز، (1389همان، ص 539.[47]

Author: مدیر سایت