دانلود مقاله نحوه مدلسازی و مقایسه نتایج

دانلود پایان نامه

15
Mohr-C
SOIL-1
0/3
25
10
2000
18
Mohr-C
SOIL-2
در این مثال برای مدلسازی رفتار خاک ها از مدل رفتاری موهر-کلمب استفاده شده است. برای مرحله مشبندی کل مدل که به عنوان آخرین بخش ورودی نرم افزار است از حالت Fine استفاده شده است. پس از رسم کامل هندسه مدل، تخصیص اطلاعات و مشبندی، نوبت به بخش Initial Condition می رسد که در این بخش باید تنش اولیه محیط و شکل هندسی اولیه قبل از تغییرات مشخص شود. با توجه به وجــود سطح آب زیر زمینی در این مثال پس از رسم سطح آب با مختصات (3و40)-(3و30)-(8و15)-(11و0) باید از گزینه Generate by Pheratic Level استفـــــاده شود. در قسمت بعد و حالت تنش، بدلیــــل غیر افقی بودن سطح خاکریز از گزینه Gravity Loading یا بارگذاری ثقلی استفاده می شود. در شکل (4-12)، هندسه مدل ساخته شده توسط طراحان نرم افزار با سطح آب زیرزمینی موجود ارائه شده است.
شکل (4-12): هندسه مدل ساخته شده توسط طراحان نرم افزار [14]
حال برای بررسی صحّت سنجی نرم افزار با توجه به اطلاعات ذکر شده در مثال بالا که توسط طراحان نرم افزار ارائه شده، اقدام به مدلسازی مجدد می شود، تا با مقایسه ضریب اطمینان های حاصله برای یک شرایط ثابت، در صورت دستیابی به اختلاف کمتر از 5% صحّت نتایج نرم افزار برای مدلسازی های اصلی تأیید شود. شکل (4-13) هندسه مدل ساخته شده برای بررسی بحث صحّت سنجی را نشان می دهد.
شکل (4-13): هندسه مدل ساخته شده برای بررسی بحث صحّت سنجی
پس از بررسی ضریب اطمینان های بدست آمده از مدل اول که توسط طراحان نرم افزار و مدل دوم که برای مقایسه نتایج، مدلسازی گردید، این نتیجه حاصل شد که SF مدل اول عدد 416/1 و SF مدل دوم 421/1 می باشد که اختلافی کمتر از 5% را شاهد هستیم. بنابراین بحث صحّت سنجی اثبات می گردد.
5-1- مقدمه:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیـــل پایــــداری شیب خاکــریز کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری می باشد. برای این کار، نیاز به معرفی یکسری از پارامترهای که ممکن است نقش تعیین کننده ای در امر تحلیل پایداری داشته باشند، وجود دارد. از جمله پارامترهای تعیین کننده می توان به نوع و جنس خاک، خواص پوشش و پارامترهای اصلی طراحی کانال در شرایط ساخت و بهره برداری اشاره نمود. پس از معرفی و بررسی پارامترها، مراحل انجام پژوهش و نحوه مدلسازی شرح داده می شود.
5-2- بررسی پارامترها:
از جمله پارامتر های مورد بررسی در این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
5-2-1- نوع خاک:
برای مدل کردن خاکریز دو نوع خاک متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. هر کدام از این خاک ها بسته به نوع و شرایط رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، که این امر برای بالا بردن دقت مدلسازی امری ضروری است. در ادامه به ذکر نام و مشخصات دو نوع خاک که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره می شود.
جدول (5-1): مشخصات خاک های مورد بررسی
نوع خاک
وزن مخصوص غیر اشباع