[do_widget id=kl-erq-2]ماده 1107 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده‌ 1110 به شرح زیر اصلاح‌ گردید:
ماده‌ 1110ـ در ایام‌ عده‌ وفات‌، مخارج‌ زندگی‌ زوجه‌ عندالمطالبه‌ از اموال‌ اقاربی‌ که‌ پرداخت‌ نفقه‌ به‌ عهده‌ آنان‌ است‌ (در صورت عدم‌ پرداخت‌) تأمین‌ می‌گردد.
ماده‌ 1133 و تبصره‌ آن‌ به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده‌ 1133ـ مرد می‌تواند با رعایت‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ همسرش‌ را بنماید.
تبصره‌ ـ زن‌ نیز می‌تواند با وجود شرایط‌ مقرر در مواد (1119)[40]، (1129)[41] و (1130)[42] این‌ قانون‌ از دادگاه‌ تقاضای‌ طلاق‌ نماید.[43]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

در این مبحث با توجه به این‌که در بحث نفقه از زن حمایت شده و حتی بدون وجود همسر رها نشده است، می توان گفت قانون زن را مورد توجه قرار داده است و در بحث مصادیق جهت احراز طلاق از سوی همسر نیز قانون و مجلس ششم قدم مثبتی برداشته و اختیار مرد را در حوزه اختیاراتش محدود کرده و گامی در جهت حمایت زن برداشته و به سمت تساوی‌محوری پیش رفته است و جای تحسین دارد.

3.1. سیاسی:

طرح یا لایحه‌‌ای به تصویب نرسیده است.

2. طرح ها و لوایح

1.2. طرح‌ها و لوایح اجتماعی- فرهنگی

الف) «طرح ممنوعیت اعمال هر نوع تبعیض جنسی در گزینش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی»

این در جلسه 356 و 357 در تاریخ 11/06/1382 و 12/06/1382 وصول شد و تحت بررسی در کمسیون آموزش و تحقیقات برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[44]

ب) «طرح سقط درمانی»

در جلسه 244 در تاریخ 5/6/1381 وصول شد. این طرح راجع به بیماری جنین یا تهدید جان مادر است.
طرح فوق در دوره هفتم مجلس در تاریخ 10/3/1384 به تصویب رسید.[45]

ج) «لایحه استفساریه بند 4 ماده 976 قانون مدنی»

این لایحه در جلسه 302 به تاریخ 11/12/1381 وصول شد.
این لایحه مربوط به تابعیت فرزندان زنان ایرانی می‌باشد که با مرد خارجی ازدواج نموده‌اند و تحت بررسی در کمسیون قضایی و حقوقی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.[46]

د) طرح اجازه دائمی به همسران غیر ایرانی زنان ایرانی

این طرح در جلسه 259 تاریخ 08/08/1381 وصول، ولی در جلسه 292 مسترد شد.[47]

هـ) طرح اصلاح مواد1121 و 1122 و 1123 قانون مدنی