دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان و استان خراسان شمالی

بی تفاوتی به ارباب رجوع
بی تفاوتی به همکار
Widget not in any sidebars

بی تفاوتی به همکار
بی تفاوتی به مدیر
بی تفاوتی به مدیر
بی تفاوتی به سازمان
بی تفاوتی به سازمان
نمودار10-2 مدل مفهومی پژوهش
خلاصه فصل دوم
در این فصل به بررسی مبانی نظری و مرور ادبیات پژوهش پرداخته شد. در قسمت اول پس از معرفی ارزیابی عملکرد کارکنان به معرفی استرس شغلی و بیتفاوتی سازمانی پرداخته شد. سپس در قسمت دوم پیشینه پژوهش در دو بخش پژوهشهای داخلی و خارجی در پایان نامه ها و مقالات مورد بررسی واقع شد. و در نهایت مدل تحلیلی و مدل مفهومی پژوهش آورده شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود.(موسی نژاد،1387؛30) واژه روش (Method) در لغت از ریشه یونانی و از ترکیب meta و odes گرفته شده و به معنی راه است و در اصطلاح عبارت است از مجوعه شیوه و تدابیری که برای که برای شناخت حقیقت و پرهیز از خطا به کار برده میشوند.
در این فصل ضمن معرفی نوع و روش این تحقیق، جامعه آماری، روشهای نمونه گیری، حجم نمونه و روش تعیین آن ، ابزار جمع آوری اطلاعات و شرح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
1-3روش تحقیق
تحقیقات را براساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. هر پژوهش فعالیتی نظامند است که طی آن یا دانش گسترش می‌یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین میگردد و یا در نهایت مساله و مشکل خاصی حل‌ می‌شود.(خاکی، 1388؛93).هدف از تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است (سرمد و همکاران، 1385). در این نوع پژوهش درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد بدست می‌آید. در این نوع پژوهش هدف کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می‌کند. تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی، 1388؛94).
پژوهش توصیفی – پیمایشی یکی از انواع استراتژی‌های پژوهش کمی در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است. طرح پیمایش اشاره به رویه‌هایی پژوهشی داردکه در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا می‌کند تا نگرش‌ها، افکار، رفتارها یا خصیصه‌های جامعه را توصیف کند (دانایی‌فرد و همکاران، 1388). برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود. (سرمد و همکاران، 1385). در صورتی که پاسخ به مساله به زمان حال مربوط باشد، از روش پیمایشی استفاده می‌شود. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد.
2-3جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق میباشد(بست،1374؛24). تعریف جامع و مانع جامعه آماری باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و در ضمن ، با توجه به ان از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید(سرمد و همکاران ، 1387 ؛126). جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک سپه استان خراسان شمالی میباشد.
3-3 روش نمونه گیری
نمونه گیری عبارتست از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف جامعه باشد، انجام پذیرد(حافظ نیا ، 1381؛87). روش نمونه گیری در این تحقیق ، نمونه گیری تصادفی ساده است.

Author: مدیر سایت