دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابعاد ساختاری سازمان و اعتبار و روایی

Top view of empty notebook ready for New 2020 Year planning or wish list

مقدمه
Widget not in any sidebars

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، ازروش علمی استفاده شود.(ایران نژاد باریزی، 1378، 9)
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده ازیک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.(خاکی، 1379، 143-142)
از این رو در این فصل با هدف آشنایی خواننده از نحوه عمل تحقیق سعی می کنیم باتوجه به اهداف تحقیق به توضیح روش تحقیق روشهای جمع آوری اطلاعات، بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه و چگونگی تحلیل آماری بپردازیم.
3-1- روش تحقیق
این تحقیق از جهت هدف، کاربردی است و از نظر نوع گردآوری داده ها ، تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری ، آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد (بست، 1371، 125). یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی ، تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد (سرمد ، 1385، 90).
این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها ، از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. با توجه به اینکه در این تحقیق متغیری دستکاری نمی شود و به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا یک رشته از شرایط پرداخته می شود ، تحقیقات از نوع توصیفی می باشد و از آنجایی که برای جمع آوری اطلاعات از نظرات کارشناسان به وسیله پرسشنامه استفاده شده است، تحقیق پیمایشی است.
همچنین این تحقیق از نظر هدف کاربردی است چراکه نتایج تحقیق می تواند مورد بهره برداری و استفاده مدیران ، تصمیم گیران و برنامه ریزان قرار گیرد.
3-2- متغیرهای تحقیق
برای انجام هر تحقیق علمی باید متغیرهای آن را تعیین نمود. متغیر کمیتی است که در دامنه های معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد ، نمادی است که عدد یا ارزش به آن منتسب می شود (کرلینجر، 1374، 93).
3-2-1- متغیر مستقل
متغیری است که اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است. در این پژوهش متغیر مستقل ابعاد ساختاری سازمان می باشد.
3-2-2- متغیر وابسته
این متغیر به منظور تعیین اثر متغیر مستقل، مشاهده و اندازه گیری می شود(دلاور، 1380، 38). متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. در این پژوهش متغیر وابسته رضایت شغلی می باشد.
3-3- نحوه جمعآوری دادهها
هر پدیدهای از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها به ماهیت و دست‌یابی به آن‌ها وابسته است. این پدیدهها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی میشوند. هدف از انجام هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی، دست‌یابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آن‌ها بتوان فرضیههایی را به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای حل مسأله تحقیق مطرح شدهاند را آزمون کرد (خاکی، 1386، 141). جمعآوری دادهها مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانهای، مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی است. روش کتابخانهای شامل مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات مربوط به تیپ شخصیتی و سبک های رهبری میباشد. برای کسب اطلاعات دربارهی سازمان های مورد مطالعه و جامعه آماری به اسناد و مدارک مربوطه مراجعه خواهد شد. و در روش میدانی با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه آماری دادههای مورد نیاز برای انجام تحقیق، جمعآوری خواهد شد.
در این پژوهش از روشهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شده است:
بررسی و مطالعه کتب و پایاننامههایی که در رابطه با متغیرهای این پژوهش نگاشته شده است.
استفاده از مقالات داخلی و خارجی که پیرامون موضوعهای مرتبط با پژوهش به رشته تحریر درآمده است.
استفاده از پرسشنامه به عنوان مهم‌ترین ابزار جمعآوری دادهها.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از: »تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد(سکاران، 1384، 295). جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شکیل میدهند. در زمان پژوهش (1392) جامعه کارمندان متشکل از 500 نفر می بودند .
3-5- نمونه آماری
نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامع
ه آماری که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد(آذر و مومنی،6،1387). نمونه تحقیق عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه تحقیق، که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه تحقیق باشد تا بتوان نتایج تحقیق را به آن تعمیم داد (نادری و دیگران،1376، 41). انتخاب حجم نمونه در طرح‌ریزی یک تحقیق، از آنجا که نشان دهنده واقعیت‌های جامعه است و از آن تبعیت می‌کند، از موضوع‌های کلیدی بررسی است. انجام هر تحیقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است. به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت به طور«سرشماری» وجود ندارد، لذا محققان با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر می‌آیند که از طریق «نمونه‌گیری» اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده پیرامون نمونه، به دست آورند و در نهایت از طریق «تعمیم» این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند(خاکی،1387، 158). حجم نمونه به عنوان یک عامل، برروی خطای متوسط تاثیر می‌گذارد و از همین روست که درست بودن آن سبب بالا رفتن گویایی نمونه می‌شود. افزون بر این، صحت و دقت نمونه‌گیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفه جویی انجام بررسی می‌گردد.
نمونه آماری این تحقیق برای جامعه مورد بررسی براساس رابطه (3-1) جامعه آماری محدود (کوکران) انتخاب شده است.
در این رابطه علائم بهکاررفته به شرح زیر می باشند: