دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی و کیفیات مشدده شخصی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی و کیفیات مشدده شخصی


Widget not in any sidebars

و گاهی هم این اسباب مششده عینی ناظر بر زمان و مکان جرم مانند زنا در زمان های متبرکه ( ماده 106ق.م.ا) یا قتل در ماه های حرام (مادۀ 299 ق.م.ا) و یا ارتکاب سرقت در اماکن سیل زده یا محل تصادف رانندگی و(ماده 608ق.م.ا) می باشد و نیز گاهی ناظر بر وسایل ارتکاب جرم می باشد . در تمامی موارد مذکور چون ارتکاب جرم دارای قبح اجتماعی بالاتری می باشد لذا قانونگذار قائل به تشدید کیفر گردیده است و کیفیات مشدده شخصی کیفیات هستند که برخی از حقوقدانان این کیفیات را منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می دانند، اما برخی دیگر معتقدند کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات ، اوصاف و شرایطی که در وضعیت شخصی ،سن ،جنس و شغلی مرتکب جرم یا بزه دیده ، که با تقریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد.
مانند ارتکاب بعضی جرایم توسط کارکنان دولت که دارای مجازاتی بیتر از افراد عادی است ، هم چنین اگر بزه دیده سمت و یا مأموریت دولتی داشته باشد، در بعضی جرایم موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد مثل توهین به مقامات دولتی یا کارکنان قوای سه گانه (ماده 609 ق.م.ا)
همچنین وجود بعضی از اوصاف دربزه دیده مانند سن ، جنس و یا وجود قرابت بین بزه دیده و بزهکار نیز موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد و نیز وجود روابط خاص بین بزه دیده و بزهکار، از جمله موارد کیفیات شخصی تشدید مجازات می باشد . از این قبیل است زنای با محارم توسط زانی غیر محصن ،که در این مورد با توجه به وجود قرابت نسبی بین زانیه و زانی ،مجازات زنای ساده به حدرجم ترقی می یباد ( ماده 82ق.م.ا)
همانطور که در قبل بیان شده کیفیات مشدده در فرانسه به دو دسته تقسیم می شوند : کیفیات اختصاصی و کیفیات عمومی که به بررسی آنها می پردازیم .
الف) کیفیات تشدید کننده اختصاصی
وقتی که قانونگذار یک کیفیت مشدده پیش بینی کرده که در خصوص مورد تحقق یافته است قاضی حق دارد از حداکثر معمولی قابل اجزاء تجاوز کرده و به یک حداکثر بالاتر دیگری که در قانون تعین شده است رأی بدهد. کیفیات مشدده اختصاص خود به 3 دسته واقعی ، شخصی و مختلط طبقه بندی شده اند:
کیفیات مشدده واقعی ، کیفیاتی هستند که مربوط به اعمال خارج از جرم و همراه آن است . این کیفیات جنبۀ کیفری عمل را تشدید می کنند. مثلا ًدر جرم سرقت ارتکاب آن با خشونت ، با اجتماع چندنفر یا در محل مسکونی کیفیات مشدده هستند. یا در مورد قتل، توأم بودن آن با یک جنایت دیگر یا صفت قربانی جرم (صغیر 15 ساله ، آباء مشروع یا نامشروع ، یا اشخاصی که مخصوصا ً آسیب پذیر هستند و غیره) کیفیات مشددی هستند که می توانند مجازات حبس جنایی دائمی را قابل اجرا کنند. (مواد 2-221 و 4-221 ق.م.ج) و کیفیات مشدده شخصی درون ذاتی بوده و مربوط به یک صفت شخصی مرتکب و یا معاون جرم است . این کیفیات مجرمیت دارنده آن صفت را تشدید می کنند. صفت آباء یا اولاد بودن قربانی جرم یک کیفیت مشدده برای جرایم خشونت های ارادی و جنایات علیه عفت است ( ماده 24-222 ق.م.ج) و کیفیات مشدده مختلط که جنبۀ کیفری عمل و مجرمیت آن را تشدید می کنند، مانند پدر کشی که بی نظمی اجتماعی ناشی از آن شدیدتر از قتل عمد بوده تقصیر مرتکب آن سنگین تر است .
ب) کیفیات مشدده عمومی
علت اصلی که به قاضی اجازه تجاوز از حداکثر معمولی مجازات را می دهد تکرار است . این عامل تشدید، مجرمی را فرض می کند که بعد از محکومیت برای جرم اول ، جرم دوم را مرتکب می شود، پس شخص در فرض جرم واحد نبوده بلکه در فرضی است که شخص واحد مرتکب چند جرم شده است . اگر شخصی پشت سر هم مرتکب چند جرم شود، ممکن است بر حسب اینکه جرم اول ، قبل از ارتکاب جرم دوم منجر به حکم محکومیت قطعی شده باشد یا نه سه حالت پیش بیاید: اعاده، تکرار، تعدد جرم که از نظر میزان مجازات،تمیز این 3 حالت بسیار مهم است .
اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از اینکه جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود ، واقع می گردد ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود. مثال: بعد از محکومیت در سال 1986 به اتهام سرقت، در سال 1988 مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود یا بعد از محکومیت در 1383 به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 مرتکب خیانت درامانت دیگری می شود.
تکرار موقعی است که ، بعد از محکومیت قطعی جزایی اول ، مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود که با توجه به نوع و فاصلهآن با محکومیت اول ، شرایط تکرار قانونی تحقق یابد . مانند اینکه دو سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت ، مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی ،مرتکب یک حریق مشدد شود.
بالاخره تعدد واقعی جرم ، موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم ، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است . مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سرهم از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند، ارتکاب می شود .

فصل دوم
مبانی نظری تکرار جرم
مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم
قبل از بیان نظریات ارائه شده در خصوص تشدید مجازات مبتنی بر تکرار جرم ، ابتدا در مقدمه ی کوتاه به مبنای مسئولیت جزایی این قبیل مجرمین اشاره می شود:
مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک ، اصل آزادی اراده و برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است .
طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را منجر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می نماید.
در مقابل این رویکرد برخی از حقوقدانان و رأس آنان پیروان مکتب تحققی، آزادی اراده را نفی کرده و معتقد به جبری و غیر اختیاری بودن اعمال مجرمانه تحت تأثیر عوامل شرایط مختلف درونی و برونی هستند. براساس این نظریه فرد بزهکار مسئول اعمال مجرمانه خود تلقی نمی شود و در نتیجه تحمل مجازات در راستای اندیشه ی سزادهی بی معناست ، هر چند حق دفاع جامعه از خود در قبال بزه و بزهکار این اجازه را می دهد تا جامعه با اتخاذ اقدامات و تدابیر تأمینی به طرد و ناتوان سازی مجرمین که واجد حالت خطرناک هستند اقدام نماید.
امروزه هر چند مجبور بودن انسان و نفی آزادی اراده ، طرفداران بسیار اندکی دارد لیکن مفاهیمی همچون حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی از مطالعات و بررسی های علمی و حقوقی اندیشمندان مکتب تحققی به یادگار مانده و جایگاه خود را در ادبیات حقوق جزا تثبیت کرده است .
در توجیه مبانی نظری تکرار جرم و مشروعیت تشدید مجازات در قبال آن نیز دو نگاه متفاوت به چشم می خورد : از یک دیدگاه که بیشتر پیروان مکتب کلاسیک هستند باتکیه بر جنبه ی سزادهی و بازدارندگی مجازات و مسئولیت اخلاقی مجرم مکرر، بر تشدید مجازات وی مشروعیت می بخشد و از دیدگاه دیگر با تکیه بر حالت خطرناک فرد تکرار کننده ی جرم و در جهت دفاع جامعه از آسیب های چنین مجرمی ، تشدید مجازات و یا اتخاذ تدابیر تأمینی را با هدف طرد و حذف هر چه بیشتر وی از صحنه ی جامعه و تضمین دفاع اجتماعی و یا اصلاح و بازسازگاری مجدد وی جهت ورود به عرصه ی اجتماع توصیه می کنند.
و قبل از آن به دلایل موافقان و مخالفان تشدید مجازات می پردازیم .
گفتار نخست: دلایل موافقین

مدیر سایت