دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی


Widget not in any sidebars

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
49
یافته‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
51
بررسی شاخص‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………….
52
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
53
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………….
54
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی
رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
55
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
56
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
57
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
58
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
58
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ……………………………………………………………………………………………………………………..

Author: مدیر سایت