دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حافظه دراز مدت و ادراک دیداری

Design concept - colorful paper background with leadership, teamwork conception

ضمنی
Widget not in any sidebars

حافظه افعال موقت
فرایندهای کنترلی
تمرین
رمزگردانی
تصمیم ها
راهبردهای یادآوری
حافظه ی حسی
حافظه ی کوتاه مدت مدت
ذخیره حافظه مسلط
حافظه دراز مدت
برون داد پاسخ
شکل 2 -1مدل نمایی یا مدل هنجاری حافظه اتکینسون و شیفیرین (1968)، برگرفته از بدلی ( 1999).
در ادامه به برخی از ابزارهای معمول در سنجش حافظهی بینایی میپردازیم.
2-4- آزمونهای سنجش حافظهی دیداری
2-4-1- آزمون بینایی بنتون
این آزمون یک وسیلهی تحقیقی و کلینیکی است که برای ارزیابی حافظهی بینایی، درک بینایی و تواناییهای بینایی طراحی شده است. در این آزمون سه فرم موازی وجود دارد (C.D.E) که هر فرم شامل 10 طرح میباشد و هر طرح نیز شامل یک یا چند شکل است. وقت لازم برای اجرای هر فرم نیز 5 دقیقه می باشد ( چان و ناکایاما، 2000) شیوه اجرای مختلف برای بررسی حافظه و ادراک در این آزمون وجود دارد. اجرای A : در این روش هر طرح برای 10 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود و پس از آن بلافاصله با سازهی حافظه توسط فرد صورت میگیرد. اجرای B : هر طرحی برای 5 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود. سپس بازسازی حافظه بلافاصله توسط آزمودنی صورت میگیرد. اجرای C: در این اجرا، آزمودنی باید طرح را تا جایی که امکان دارد عین شکل اصلی ایجاد کند و کارت تا زمانی که آزمودنی مشغول انجام کار است در معرض دید آزمودنی قرار میگیرد. اجرای D: هر طرحی به مدت 10 ثانیه به آزمودنی نشان داده میشود. آزمودنی باید بتواند تا 15 ثانیه بعد از دیدن کارت تصویر را در ذهن خود نگه دارد و پس از این مدت تصویر را از حافظهی خود بازسازی کند. قابل ذکر است که از بین 4 روش اجرای مذکور، روش اجرای C ( کپی برداری ) برای ارزیابی ادراک بینایی است و سایر روش ها ( D.B.A) برای اندازهگیری حافظهی بینایی استفاده میشود. نمره گذاری آزمون به دو روش نمرهگذاری بر حسب شمارش تعداد بازسازیهای صحیح و شمارش تعداد خطاها صورت میگیرد. همخوانی بین نمرات بسیار بالا است (r=095) و انتخاب روش و نوع نمره گذاری بر عهدهی پژوهشگر است زمانیکه مبنای نمره گذاری بر اساس شمارش تعداد خطاها صورت گیرد به طور کلی میتواند شامل 64 خطای ویژه باشد. این خطاها در شش طبقهی اصلی دستهبندی شدهاند که شامل: حذف، تغییر شکل، درجا ماندگی، چرخش، جابجایی و خطای اندازه میباشد ( چمن آباد، معروضی و همکاران، 1392).
2-4-2- آزمون بینایی کیم کاراد
برای جمع آوری دادههای مربوط به حافظهی بینایی میتوان از آزمون حافظهی بینایی کیم کاراد استفاده کرد که دارای یک صفحه فلزی 16 خانهای است. در هر خانه، بینایی وجود دارد و بین برخی از آن ها شباهتهایی دیده می شود. در ضمن یک صفحه فلزی 16 خانهای سفید و 16 قطعهی فلزی جداگانه نیز وجود دارد که روی هر یک از آنها یکی از تصاویر صفحهی فلزی مصور، رسم شده است. آزمودنی به مدت یک دقیقه به صفحهی فلزی تصویر نگاه میکند و سپس 16 قطعهی مجزا را در جاهای مناسب قرار میدهد. به آزمودنی بر حسب قطعاتی که درست چیده است، تعداد قطعاتی که جهت آنها غلط است و تعداد قطعاتی که جای آنها غلط است، نمرهای تعلق میگیرد ( خیر الدین ، حکمتی و همکاران، 1389).
2-4-3- آزمون تصاویر درهم ری – استریه
آزمون حافظهی دیداری آندره ری برای نخستینبار توسط ری در سال 1941 ساخته و بعد توسط استریه در سال 1944 گسترش یافت ( استریه،1977؛ ری، 1941). این آزمون برای ارزیابی کژکاری عصب شناختی در حافظهی دیداری و ادراک دیداری به کار میرود. به طور خلاصه در این آزمون از آزمودنی خواسته میشود بینایی درهم و پیچیده را نسخه برداری کند و بعد از مدتی کوتاه دوباره آن را از حفظ رسم کند. از زمان معرفی آزمون تصاویر درهم ری در سال 1941، از آن به طور گسترده در حوزهی سنجش عصب روانشناختی برای ارزیابی حافظهی دیداری، ادراک دیداری، نقاشی و پاراکسی به کار برده شده است ( مویه، 1997) و مسلماً اختلال در حافظهی دیداری یا تواناییهای دیداری- ادراکی یا دیداری- ترسیمی به عملکرد ضعیف در این آزمون منجر خواهد شد. این آزمون شامل یک تصویر متشکل از اشکال و خطوط است. وسایل مورد نیاز برای اجرای آن عبارتند از؛ مداد مشکی یا مداد رنگی، کرونومتر، دو برگ کاغذ سفید بدون خط و پاککن. پس از آماده سازی آزمودنی، اجرای این آزمون در دو مرحله به صورت انفرادی صورت میگیرد ( هایلبرونر، 1992)
مرحلهی نسخه برداری : ترسیم از روی الگو
مرحلهی بازسازی یا یادآوری تصویر : ترسیم تصویر از حس
در خصوص فاصلهی زمانی بین مرحلهی نسخه برداری و بازسازی، اختصاص 3 دقیقه فاصلهی زمانی ابتدا استریه ( کوروین و بیلسما، 1993) مطرح کرد. کوروین و بیلسما این مدت را تا 30 دقیقه نیز افزایش میدهد. قطع نظر از اجراهای مورد استفاده دستور العملهایی که در زمان اجرا ارائه میشود باید استاندارد باشد تا همسانی و کاربرد پذیری هنجارها حفظ شود. دستور العمل اجرای این آزمون به ترتیب زیر است:
« به این تصویر نگاه کن، از شما میخواهم مثل آن را روی این کاغذ سفید بکشید. سعی کن تا جایی که میتوانی بینایی که میکشی همان چیزی باشد که میبینی. حالا، شروع کن».