دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا و جرم شناسی و قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا و جرم شناسی و قانون مجازات عمومی

1. غلامی – حسین . بزهکاری به عادت از واکنش کیفری تا پژوهش های جرم شناختی . مجله ی امنیت . سال پنجم . شماره 23و 24. خرداد و تیر 1380
Widget not in any sidebars

. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. 1379.صفحه 179
. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه 43
. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران 1352.صفحه36
. نور بها – رضا. پیشین . صفحه 427
. سمیعی – حسین . حقوق جزا. شرکت مطبوعات . تهران .1323. چاپ سوم . صفحه 53
. علی آبادی –عبدالحسن. حقوق جنایی.جلد سوم . چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران 1352.صفحه248
3. گاستون استفانی،ژرژلواسور،برناربولوک. حقوق جزای عمومی . ترجمه حسن دادبان. جلداول.چاپ اول. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. 1377. صفحه 762
. صانعی-پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ ششم کتابخانه گنج دانش . تهران1374. صفحه219
. شامبیاتی –هوشنگ . حقوق جزای عمومی . جلد دوم . انتشارات ژوبین . چاپ ششم . 1382. صفحه 305
. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. 1379.صفحه 218
1. گاستون استفانی،ژرژلواسور،برناربولوک. حقوق جزای عمومی . ترجمه حسن دادبان. جلداول.چاپ اول. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. 1377. صفحه 764
. زراعت-عباس. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی. جلد اول . انتشارات ققنوس. صفحه 20
1. گاستون استفانی،ژرژلواسور،برناربولوک. حقوق جزای عمومی . ترجمه حسن دادبان. جلداول.چاپ اول. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. 1377. صفحه 765
. حشمتی –علی . تکرار جرم . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ملی ایران دانشکده حقوق. مرداد2535 . صفحه 37
. حائری شاع باغ- سید علی. شرح قانون مجازات عمومی. چاپ اول. کانون معرفت تهران،بی تا. صفحه 24
. افراسیابی- محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی . جلد 2. نهران . انتشارات فردوسی. چاپ اول 1374. صفحه 309
. حشمتی –علی . تکرار جرم . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ملی ایران دانشکده حقوق. مرداد2535 . صفحه 33
. جرج ولد. اسنیپس. برنارد. جرم شناسی نظری. مترجم:علی شجاعی. تهران .سمت1380. چاپ اول. صفحه 32و33
. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه 356
. اردبیلی – محمد علی . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. چاپ اول.نشر میزان. 1379.صفحه 83
. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه 97
. غلامی – حسین . تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی . صفحه97
. Maltz.Michael.D.Reicidivism.2001.Academic press.Inc or lando.Florid.P 36

مدیر سایت