دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سیستم اطلاعات جغرافیایی و تغییر کاربری اراضی

Businessman is standing in front of blackboard with drawn arrows
[do_widget id=kl-erq-2]

5- به نظر میرسد مدلهای رگرسیون فازی و سامانه استنتاج فازی بتوانند مدلها و شیوههایی مبتنی بر مشاهدات نادقیق و بر اساس قضاوتهای افراد متخصص ارائه دهند، لذا مدلها واقعیتر میشوند، بنابراین پیشنهاد میشود تا تحقیقات بیشتری بر روی این روشها جهت مدلسازی فرسایش پاشمانی صورت گیرد.
منابع
آرخی، ص.، یوسفی، ص.، رستمی زاد، ق. 1392. بررسی تأثیر بهینه سازی کاربری اراضی در کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز سد چم گردلان به کمکGIS. جغرافیا و آمایش شهری – منطقهای. 6 :84-75.
آزادی نصراباد، ح. 1384 .تبیین تعادل دام و مرتع با منطق فازی. پایاننامه دکتری رشته ترویج کشاورزی. دانشگاه شیراز. ص102.
آزموده، ع.، کاویان، ع.، سلیمانی، ک .و وهاب زاده، ق. 1389 . مقایسه میزان رواناب و فرسایش در خاکهای تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران. مجله آب و خاک.24: 490-500.
ازغدی، ع.ا.، خراسانی، ر.، مکرم، م. و معزی، ع. 1389. ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازیAHP- و GIS. نشریه آب و خاک. 24 : 984-973.
بیات، ر.، سررشتهداری، ا.، جعفری اردکانی، ع. و سکوتی اسکویی، ر.1391. شبیهسازی تاثیر مدیریت کاربری اراضی بر فرسایش خاک حوزه آبخیز دریاچه ارومیه. نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز. 4: 126-118.
پرویز، ل.، خلقی، م. و فاخری فرد، ا. 1388. پیشبینی جریان سالانه رودخانه با استفاده از مدل خودهمبسته تجمعی میانگین متحرک و رگرسیون فازی. مجله دانش آب و خاک. 19: 82-65.
پژوهش، م. 1390. بررسی عامل فرسایشپذیری خاک، و مدلسازی بار رسوب با استفاده از رگرسیون آماری، رگرسیون فازی و سامانه استنتاج فازی در حوضه سد زاینده رود. پایان نامه دکتری. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشکده مهندسی آب و خاک. دانشگاه تهران. کرج.173ص.
پژوهش، م.، گرجی، م.، طاهری، س.م.، سرمدیان، ف.، محمدی، ج. و صمدی بروجنی، ح.1390. اثر کاربری اراضی مختلف حوضه سد زاینده رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS. مجله پژوهش آب ایران. 5: ۱۵۲ -۱۴۳.
جعفری میانائی، س. و کشاورزی، ع. 1387. مقایسه روش فازی و رگرسیون آماری جهت برآورد بار رسوبی رودخانه ها. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه تهران. اردیبهشت. ص 162-157.
جواهری، ن.، قمشی، م. و کاشفی پور، س.م. 1384. مقایسه روشهای آماری و فازی جهت برآورد بار رسوبی رودخانه های کارون و دز. مجله علمی کشاورزی. 28: 200-183.
جوکارسرهنگی، ع.، غلامی، و. 1387. تاثیر تغییر کاربری اراضی در افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب و پیشنهاد کاربری مناسب در حوضه زارم رود مازندران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. نشریه تحقیقات جغرافیایی پاییز. 23 :127-144.
چپی، ک. 1377. بررسی نوع و میزان فرسایش در رابطه با مدیریت بهره برداری از اراضی و تعیین سهم رسوبدهی به منظور بهینه سازی کاربری اراضی. پایاننامه کارشناسی ارشد آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس.
حاج عباسی، م.ع.، بسالت پور، ع.ا. و مللی، ا.ر. ۱۳۸۶. اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنوب و جنوب غربی اصفهان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی11:۵۳۴-۵۲۵.
حسینی، س.م.، مساعدی، ا. و ناصری، ک. 1391. سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.19 و 20 شهریور. ص 12-1.
حیدری، م.، پوربابائی، ح.، صالح، ع. و اسماعیل زاده، ا. 1392. کاربرد روش خوشهبندی دو مرحلهای برای بررسی اثر مدیریت حفاظتی جنگلهای بلوط ایلام برخصوصیات خاک. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 21 : 343-329.
خالدیان، ح. 1386 . اندازه گیری فرسایش پاشمانی با استفاده از کاسه پاشمان. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران. ص11-9.