دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مفهوم عملکرد تحصیلی و مهارتهای اجتماعی

۳d illustration of a synapse part of a neuron or nerve cell
[do_widget id=kl-erq-2]

مهارتهای اجتماعی:
تعریف مفهومی: فردی دارای مهارت اجتماعی است که به مردم علاقهمند باشد، یار و یاور آنها باشد، و در رفتارش با دوستان و بیگانگان مدیرباشد(خدایاریفرد و همکاران، 1386).
تعریف عملیاتی: نمره فرد از سؤالات مقیاس مهارتهای اجتماعی در آزمون شخصیتی کالیفرنیا که دامنه آن بین 0 تا 15 میباشد.
گرایش ضد اجتماعی:
تعریف مفهومی: فردی ضد اجتماعی قلمداد میشود که بخواهد دیگران را بیازارد، نزاع کند، طرد نماید و اموال عمومی را منهدم سازد. نمره بالا در این مقیاس نشانه تمایل کم به رفتار ضد اجتماعی است(خدایاریفرد و همکاران، 1386).
تعریف عملیاتی: نمره فرد از سؤالات مقیاس گرایش ضد اجتماعی در آزمون شخصیتی کالیفرنیا که دامنه آن بین 0 تا 15 میباشد.
روابط خانوادگی
تعریف مفهومی: فردی به روابط و عقاید خانوادگی پایبند است که در خانه مورد قبول بوده و دوست داشته شود و در ارتباطش با همه افراد فامیل احساس اطمینان و احترام کند(خدایاریفرد و همکاران، 1386).
تعریف عملیاتی: نمره فرد از سؤالات مقیاس روابط خانوادگی در آزمون شخصیتی کالیفرنیا که دامنه آن بین 0 تا 15 میباشد.
روابط مدرسهای
تعریف مفهومی: دانشآموز وقتی با مدرسه سازش کامل خواهد داشت که احساس کند معلمان او را دوست میدارند. از بودن با محصلان دیگر لذت میبرد و تکالیف مدرسه را مناسب با علایق و استعدادهای خود میداند(خدایاریفرد و همکاران، 1386).
تعریف عملیاتی: نمره فرد از سؤالات مقیاس روابط مدرسهای در آزمون شخصیتی کالیفرنیا که دامنه آن بین 0 تا 15 میباشد.
روابط اجتماعی:
تعریف مفهومی: فردی که با همسایگان خود آمیزش کرده و از فعالیت اجتماعی احساس غرور مینماید. در رفتارش با آشنا و بیگانه شکیبا و بردبار باشد. روابط حسنه اجتماعی، احترام به قوانین و قواعد موضوعه را نیزرعایت کند(خدایاریفرد و همکاران، 1386).
تعریف عملیاتی: نمره فرد از سؤالات مقیاس روابط اجتماعی در آزمون شخصیتی کالیفرنیا که دامنه آن بین 0 تا 15 میباشد.
عملکرد تحصیلی دانشآموزان:
تعریف مفهومی: مفهوم عملکرد تحصیلی اشاره دارد به موفقیتهای دانشآموزان در رابطه با اهداف مختلف آموزش و پرورش مثل دانش، مهارت، کاربرد، تجزیه و تحلیل و…که این اهداف از نظر اجتماعی بر اساس سن و ظرفیت افراد، مدرک تحصیلی و …تنظیم میشود (سلیمانی، 1390).
تعریف عملیاتی: معدل پایانی نیمسال دوم سال دوم دوره متوسطه دانش آموزان که در کارنامه آنها ثبت شده بود. بر اساس نظام آموزشی ایران این نمره، در دامنه 0 تا 20 قرار داشت. .
پایه سوم دبیرستان:
تعریف عملیاتی: منظور پایه سوم دبیرستان در نظام قبلی آموزش و پرورش (شش سال دوره ابتدایی، سه سال دوره راهنمایی و سه سال دوره متوسطه و دوره پیشدانشگاهی است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
مسأله عملکرد تحصیلی از جمله مسائلی است که ذهن رهبران و مدیران جامعه و در نتیجه محققان را به خود جلب کرده است. این که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان و دانشآموزان تأثیر میگذارد یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطههای مورد علاقه پژوهشگران تربیتی و حتی روانشناسان بوده است.