دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری اجتماعی و سازگاری اجتماعی


Widget not in any sidebars

علاوه بر انگیزش که تا حد زیادی ناظر بر عوامل فردی یادگیری است، یادگیری در محیط و در کنش با دیگران انجام میشود. هر انسانی آگاهانه یا ناآگاهانه میکوشد تا نیازهای متنوع و گاه متناقضش را در محیط زندگی خود برآورده کند، و از آنجا که باید نیازهای خود را در قالب ساخت اجتماعی برآورده کند، سازگاری او لاجرم سازگاری اجتماعی است (والی پور، 1360، به نقل از مظاهری و افشار، 1388).
سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحثی است که در دهههای اخیر توجه بسیاری از جامعهشناسان، روانشناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب کرده است (نظیری، 1381، به نقل از مظاهری و همکاران، 1385 :17). از دیدگاه انجمن روانشناسی آمریکا سازگاری اجتماعی هماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی است که غالباً مستلزم تکانهها، هیجانات یا نگرشها میباشد (حجاری و همکاران، 1385: 52). گودشتاین و لانیون(1995، به نقل از خوش کنش و همکاران، 1389) سازگاری را فرایند پیوستهای تعریف کردهاند که در آن، تجارب یادگیری اجتماعی شخص توانایی و مهارتهایی را فراهم میسازد که از آن طریق میتوان به ارضای نیازها پرداخت.
پژوهشهای متعددی در نظامهای آموزشی مختلف انجام شده است و به صورت تجربی نیز رابطه و اثر مثبت و معنادار عوامل انگیزشی و سازگاری اجتماعی را با عملکرد تحصیلی نشان داده است. این در حالی است که در نظام آموزشی ایران و به ویژه در شهر ابرکوه، پژوهشی که به طور خاص و با روش علمی رابطه این متغیرها را بررسی کرده باشد، انجام نشده است. لذا در این تحقیق، رابطه عوامل انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه به عنوان یک نیاز اساسی در برنامه ریزیهای آموزشی بررسی شد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
انگیزهها نیرویی قوی در فرآیند یاددهی-یادگیری هستند، به طوریکه حتی غنیترین و بهترین برنامههای کارآموزی و آموزش سازماندهی شده نیز در صورت فقدان انگیزه در فراگیران، سودمند نخواهند بود. یکی از مهمترین مسایل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انگیزه میباشد. انگیزه تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب میآید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت میبخشد و در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمک میکند. در واقع انگیزه آن چیزی است که به یادگیرنده انرژی میدهد و فعالیتهای او را هدایت میکند. از آنجا که انگیزه تحصیلی مستقیماً با میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در ارتباط است، لازم است برای ایجاد یک نظام آموزشی موفق و پویا به این امر مهم توجه بیشتری شود. کم توجهی نسبت به مشکلات دانشآموزان بیگمان سبب تراکم و گره خوردن مشکلات با یکدیگر و به وجود آمدن نابسامانیهای روحی و آموزشی مختلف برای آنان خواهد شد. چنین غفلتهایی از یک طرف باعث اتلاف منابع انسانی و از طرف دیگر باعث افت کیفیت نیروی انسانی میشود. متاًسفانه یکی از مشکلات شایع نظامهای آموزشی در بسیاری از کشورها، پایین بودن سطح انگیزه تحصیلی در بین یادگیرندگان میباشد که سالانه زیانهای علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه دولتها و خانوادهها میکند و نظام آموزشی کشورها را با افت تحصیلی مواجه میسازد(رمضانی و افشار، 1389: 12).
انگیزش نمیتواند از چارچوب اجتماعی که آن را احاطه کرده است جدا شود. در درون هر جامعه، یک سری ارزشهای اجتماعی و اهداف فرهنگی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. افراد آدمی فقط با غذا و آب زندگی نمیکنند، بلکه انگیزههایی وجود دارند که شرایط اجتماعی و فرهنگی موجب بروز آن میشود. همچنین، انگیزش، در ارتباط با ارزشهای دیگران تغییر میکند. به عنوان مثال تحقیقات نشان میدهد که یادگیری بهوسیله همکاری با یادگیرنده تسهیل میشود (دریسکول،308:1993). ارتباط در کلاس درس، خواه شناختی و یا عاطفی باشد، انتقال دهنده یافتهها از فردی به فرد دیگر و از یک گروه به گروه دیگر است. به عنوان مثال، نگرشی که فرد دارد یا ادراکات شخصی او در انگیزه او تاثیر میگذارد. رابطه بین انگیزش و پیامدهای مربوط به مدرسه مانند عملکرد تحصیلی و بهزیستی تحصیلی به خوبی جای خود را در تحقیقات آموزش و پرورش باز کرده است (دسی و رایان، 2000، به نقل از والز و لیتل، 2005).
انگیزش افراد در موقعیتهای تحصیلی پاسخها، تمایلات و کنشهای آنها را تحتتأثیر قرار میدهد. این سازه نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد. به عبارت دیگر، افرادی که انگیزش درونی دارند، از سازگاری اجتماعی برخوردارند و برای موفقیت تحصیلی تلاش میکنند و بر این باورند که با سعی و کوشش خود میتوانند موفق گردند. با توجه به این مسائل، معلمان با شناخت انگیزش دانشآموزان میتوانند در زندگی اجتماعی افراد نیز تاثیرگذار باشند. تحقیقات نشان دادهاند که انگیزش با سطح فعالیت افراد در موقعیتهای یادگیری ارتباط دارد (پینتریچ،2000).
1-4- متغیرهای اساسی پژوهش
متغیر پیشبین اول: انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بیانگیزهگی)‬‬‬
متغیر پیشبین دوم: سازگاری اجتماعی‬‬‬
متغیرهای تعدیل کننده:جنسیت، رشته تحصیلی ‬‬‬
متغیر کنترل: مقطع تحصیلی، شهر محل سکونت و پایه تحصیلی
متغیر وابسته یا ملاک: عملکرد تحصیلی
1-5- اهداف پژوهش
1-5-1- هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه انگیزش تحصیلی وسازگاری اجتماعی با عملکرد
تحصیلی دردانشآموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان ابرکوهدر سال تحصیلی 93-1392میباشد
1-5-2- اهداف جزیی تحقیق
با توجه به هدف کلی فوق، اهداف جزیی زیر تدوین شده است:
الف- بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان
ب-پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان توسط متغیرهای انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی
پ- مقایسه انگیزش تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر رشتههای علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی-فیزیک
ت- مقایسه سازگاری اجتماعی دانشآموزان دختر و پسر رشتههای علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی-فیزیک
ث- مقایسه عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر رشتههای علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی-فیزیک
1-6- فرضیات پژوهش

Author: مدیر سایت