دانلود پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد کارکنان و عملکرد کارکنان

Copy space. New arrows painted on asphalt.

[do_widget id=kl-erq-2]

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….99
5-2- نتایج پژوهش ……………………..………………………………………………………………………………………………………99
5 –3- پیشنهادهای پژوهش …..…..………………………………………………………………………………………………………….101
5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ……………..…..……………………………………………………………………………….102
5-5- محدودیت های پژوهش ………..………………………………………………………………………………………………………102
5-6- خلاصه اقدامات انجام گرفته در فصل پنجم ………..………..……..………………………………………………………………..103
منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..104
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..107
پیوست ها ……..………………..………………………………………………………………………………………………………………108
چکیده انگلیسی……………………….………….………..……………………………………………………………………………………114
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1- پنج اس …………….……………………………………………………….……………………………………………………………17
جدول 2-2- مزایای سیستم پنج اس …..…………………………………………………………………………………………………………….36
جدول 2-3- جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان ………….…………………………………………………60
جدول 2-4- جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان ……………….………………………60
جدول 3-1- نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان …….…………………………………………………………………………….76
جدول 3-2- گویه ها و سوالات مربوط به نظام ارزشیابی پنج اس ……………..……………………..……………………………………….77
جدول 3-3- نمره گذاری مقیاس نظام ارزشیابی پنج اس ………………………………………….…………………………………………….77
جدول 3-4- روایی متغیر عملکرد کارکنان ……….……………….…………………………………………………………………………….78
جدول 3-5- روایی متغیر نظام ارزشیابی پنج اس …………………..….…………………………………………………………………………78
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن …………………………………………………………………………………….81