دانلود پایان نامه ارشد نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

ذات و از هر چیزی به ذات نزدیک تر می باشد اسم به معنای دوم می باشد و اگر اسم به معنای اول بر ذات دلالت می کند و با وساطت اسم به معنای دوم می باشد. از این رو اسم به معنای دوم را اسم نامیدند و اسم به معنای اول را اسم اسم[1] . پس علاّمه در تعریف اسم می فرماید: اسم آن چیزی می باشد که دلالت بر ذات کند در حالی که متصف به صفتی باشد مانند عالم و قادر و در تعریف صفت می گوید: صفت چیزی می باشد که دلالت می کند بر معنایی که ذات متصف به آن می باشد . اعم از این که آن معنا عین ذات باشد یا نباشد. مانند علم وحیات و قدرت[2] .

می باشد . وصف حقیقی محض، صفتی می باشد که در مقام تحقق ، وابسته به غیر نخواهد بود . به عبارت دیگر ، هیچ اضافه ای به خارج از ذات ندارد[3] .

دانشمندان علم کلام ، صفات جمالیه را هشت صفت دانسته اند که عبارت می باشد از علم ، قدرت، حیات، سمع ، بصر، اراده، تکلم و غنی ،‌ و تعداد صفات سلبیه را منحصر در هفت صفت دانسته اند که عبارت می باشد از  جسمیت ، جوهریت ، ‌عرضیت ، مرئی، متحیز، حلول و اتحاد . علاّمه طباطبایی در آثارش از عدد صفات سخنی به میان نیاورده، هر چند هنگام بحث از صفات ثبوتی از هفت صفت بحث کرده و می توان گفت که علاّمه به طور ضمنی صفات ثبوتی را هفت صفت میداند .

البته ایشان درحاشیه حکمت متعالیه ، صفات ذاتی را منحصر در علم و قدرت و حیات و سمع و بصر می داند ، اما اراده و کلام را از صفات فعل می شمارد[4]. در مورد صفات سلبی ایشان نظر صریحی ندارد .

[1] همان ، ج1، ص 16

[2] همان، ج8، ص369

[3] نهایه الحکمه، همان

[4] علامه طباطبایی ه حاشیه حکمت متعالیهه، ج7، ص235، شیعه در اسلام ،‌ص 128


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk