دانلود پایان نامه ارشد نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

دانلود پایان نامه ارشد نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۱- ریاست (ریاست و مشاوران)

۲- دفتر ریاست و روابط عمومی

بندی شدند و سپس به تفکیک دانش عمومی و تخصصی که دانش تخصصی در سه طیف (فنی، مالی، اداری) و دانش عمومی در 6 طیف (اصول بیمه، زبان انگلیسی، رایانه، ارتباطات، مکاتبات اداری، آمار) طبقه بندی کرده می باشد نتایج حاصل بیانگر این مطلب می باشد که ما بین دیدگاه نمونه های تحقیق بر حسب متغیرهای تعدیل کننده تفاوت معناداری هست.

– پاشا تیار کهریزی (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان« نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» انجام داده می باشد .در این پژوهش از روش پیمایشی از نو ع میدانی بهره جسته می باشد . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه های امال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» بوده که از پژوهش مذکور در نهایت نتایج زیر به دست آمده می باشد:

۱ـ مشخص کردن دانش و مهارت های موردنیاز مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق و تفکیک آن.

۲ـ اندازه گیری میزان دانش و مهارت های مدیران و کارکنان از نظر خود آن ها

۳ـ تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان در رشته های شغلی قلمرو تحقیق

۴ـ تعیین اولویت نیازهای آموزشی در رشته های شغلی قلمرو تحقیق

– مانی (۱۳۸۴) درپژوهشی با عنوان «نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به مقصود ارائه الگوی آموزشی مؤثر و کارآمد» انجام داده می باشد.هدف وی از این پژوهش سنجش نیاز آموزشی میرن میانی شرکت ذوب آهن اصفهان بوده.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در این صنعت بوده ونتایج این پژوهش  عبارتند از:

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

۱ـ مهارت اداره کار گروهی و ایجاد زمینه اشتراک مساعی در کارکنان

۲ـ مهارت برنامه ریزی در امور فنی ـ تخصصی

۳- مهارت آموزش کارکنان و ایجاد زمینه توسعه افراد تحت سرپرستی

۴ـ مهارت برقراری مؤثر انسانی با زیردستان

۵ـ مهارت در تفویض اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به زیردستان و …

پژوهش های خارجی:

– جمعی از محققا با سرگروهی لورین و کارل تی کیو لیک و مولی بی پیپر(۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان «بهره گیری از نیازسنجی جهت طراحی دوره های مختلف»  به این نتایج رسیدند :

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه