دانلود پایان نامه استاندارد و انتقال

دانلود پایان نامه استاندارد و انتقال


Widget not in any sidebars

2-4- 1- روش به کار رفته برای کشت و جداسازی باکتری‌ها
برای این منظور از روش تهیه‌ی سریال رقت استفاده شد. همان طور که گفته شد دو نوع نمونه‌برداری در این تحقیقات صورت گرفت که نوع اول توسط کوپن‌های فلزی و نوع دوم توسط نمونه‌برداری مستقیم از آب سیستم خنک کننده و جداره‌ برج‌های خنک کننده می‌باشد.
2-4-1-1- روش جداسازی و کشت باکتری‌ها از نمونه‌ی کوپن
بعد از خارج کردن کوپن‌ها از داخل ارلن، شستشوی آنها با آب مقطر استریل صورت گرفت. شتتشو به منظور حذف سلول‌هایی است که اتصالات ضعیف با سطح بیوفیلم و کوپن دارند. سپس بیوفیلم سطح کوپن‌ها به وسیله‌ی یک اسپاتول استریل تحت شرایط استریل کنده شدند و در 10 میلی‌لیتر فسفات بافر سالین انداخته شد. سپس این سوسپانسیون ورتکس شد. عمل ورتکس کردن سبب پراکندگی میکروارگانیسم‌ها از درون بیوفیلم به داخل محیط مایع می‌شود و در نتیجه یک سوسپانسیون میکروبی یکنواخت ایجاد می‌شود. سپس از این سوسپانسیون، یک سریال رقت تهیه شد و روی محیط کشت نوترینت آگار کشت صورت گرفت. این محیط به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای (C30 انکوبه شد. بعد از گذشت این زمان، محیط‌های کشت مورد بررسی قرار گرفتند و کلنی‌های متفاوت که از نظر ظاهر، اندازه و سایر خصوصیات دیگر با هم تفاوت داشتند با یک لوپ استریل جداسازی شده و روی یک محیط دیگر کشت و جداسازی آن ها صورت گرفت(89).
2-4-1-2- روش جداسازی و کشت باکتری‌ها از نمونه‌ی آب سیستم
در این روش ابتدا یک میلی‌لیتر از آب نمونه‌برداری شده به 9 میلی‌لیتر از فسفات بافر سالین استریل انتقال داده شد. سپس یک سریال رقت از این سوسپانسیون تهیه و کشت روی نوترینت آگار صورت گرفت. سپس به مدت 24 تا 48 ساعت انکوباسیون در دمای (C30 صورت گرفت و در نهایت جداسازی باکتری‌ها و خالص‌سازی آنها انجام شد.
همچنین برای نمونه‌های حاصل از دیواره‌ی برج‌های خنک کننده، ابتدا مقداری از نمونه‌ی جامد در 9 میلی‌لیتر PBS استریل به صورت سوسپانسیون تهیه شد. سپس مراحل بالا برای کشت، جداسازی و خالص سازی باکتری‌ها صورت گرفت.
2-4-2- شناسایی باکتری‌های جداسازی شده
2-4-2-1- روش به کار رفته برای شناسایی باکتری‌ها
شناسایی باکتری‌های ایزوله شده با توجه به رفرنس‌های مرتبط با شناسایی باکتری‌ها صورت گرفت.
2-4-2-2- باکتری‌ استاندارد
از گونه‌ی سودوموناس آئروژینوزا سویه‌ی Pseudomonas aeruginosa PTCC1074 نیز به عنوان سویه‌ی استاندارد در آزمایشات تعیین هیدروفوبیسیتی استفاده شد.
2-4-2-3- نمودار های شناسایی باکتری‌ها( 48)

مدیر سایت