دانلود پایان نامه استاندارد و سیستم‌ها

دانلود پایان نامه استاندارد و سیستم‌ها

فسفات بافر سالین
استاندارد 5/0 مک‌فارلند
Widget not in any sidebars

کووت
دستگاه اسپکتروفتومتر
هیدروکربن اکتان
تهیه‌ی فسفات بافر سالین:
فرمول تهیه‌ی این بافر به صورت زیر می‌باشد:
gr8 NaCl
gr 2/0 KH2PO4
gr 9/2 Na2HPO4.12H2O
gr 2/0 KCl
ml 1000 آب مقطر
4/7 pH
روش تهیه: مواد بالا را به میزان دقیق وزن کرده و در 1000 میلی‌لیتر آب مقطر استریل حل کرده، سپس pH آن در 4/7 تنظیم می‌شود و در فشار 10 پوند، به مدت 10 دقیقه اتوکلاو کرده و بعد از سرد شدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش انجام آزمایش:
برای سنجش هیدروفوبیسیتی سطح سلول‌های پلانکتونیک، ابتدا یک کشت 18 تا 20 ساعته از هر ایزوله‌ی باکتریایی در لوله‌های حاوی محیط کشت تریپتیکاز سوی براث در دمای (C30 تهیه گردید. سپس این لوله‌ها به منظور به دست آوردن سلول‌های باکتریایی توسط دستگاه سانتریفوژ با دور rpm 3000 به مدت 15 دقیقه سانتریفوژ شدند. بعد از انجام این عمل، مایع رویی دور ریخته شد و به سلول‌های ته‌نشین شده در ته لوله، بافر فسفات اضافه شد. سپس کدورت این سوسپانسیون از طریق خواندن جذب نوری آن در nm 640 بین 08/0 تا 1/0 تنظیم شد. البته می‌توان کدورت این سوسپانسیون را از طریق مقایسه با استاندارد نیم مک‌فارلند نیز تنظیم کرد. این سوسپانسیون تقریباً حاوی 108 سلول در هر میلی‌لیتر می‌باشد.
در مرحله‌ی بعد، 5/3 میلی‌لیتر ازاین سوسپانسیون به لوله‌ی کووت اضافه شد و جذب نوری آن در nm 640 خوانده شد. این جذب نوری(OD) به عنوان A1 یا جذب نوری اولیه گزارش شد. سپس 5/0 میلی‌لیتر از هیدروکربن اکتان به کووت اضافه شد و این لوله به مدت 2 دقیقه توسط دستگاه ورتکس با دور متوسط ورتکس گردید. عمل ورتکس کردن برای افزایش سطح اتصال(تماس) باکتری‌های موجود در سوسپانسیون و هیدروکربن اکتان می‌باشد. بعد از این مدت، لوله‌ی کووت به مدت 15 دقیقه در یک محل بدون حرکت قرار داده شد تا دو فاز آبی و آلی از هم جدا شوند. با گذشت زمان دو فاز آبی و آلی مجزا شده و در نهایت جذب نوری فاز آبی در طول موج nm 640 قرائت گردید. این OD به عنوان جذب نوری ثانویه یا A2 گزارش شد. در نهایت نتایج به صورت نسبت سلول‌هایی که از فاز آبی خارج شده‌اند گزارش شد. این نسبت از فرمول زیر محاسبه می‌شود(58):
100*(A1-A2)/A1}}= درصد سلول‌های متصل به هیدروکربن
nm 640=λ A1= initial OD, A2= final OD,
2-6- روش‌ به کار رفته برای سنجش هم اتصالی بین سویهء Micrococcus با سایر باکتری‌های جدا شده از بیوفیلم
همان طور که گفته شد به دلیل تمایل بالای میکروارگانیسم‌ها در اتصال به سطوح، باکتری‌ها اکثراً در سیستم‌های آبی به صورت متصل به سطوح دیده می‌شوند. بعد از این اتصال، باکتری‌های دیگر می‌توانند از طریق اتصال به این سویه های اولیه متصل شده به سطح، روی سطح مورد نظر تجمع پیدا کنند و از این طریق تعداد سلول‌ها افزایش پیدا کرده و منجر به تشکیل بیوفیلم می شود.
انتخاب باکتری Micrococcus loteus به عنوان سویه‌ی اصلی به دلیل فراوان بودن این باکتری در سیستم‌های آبی و بالا بودن هیدروفوبیسیتی سطح آن در اتصال به سطوح می‌باشد، زیرا این باکتری با توجه به تست MATH می‌تواند جزء اولین باکتری‌های متصل شونده به سطح باشد. حال برای سنجش هم اتصالی بین این سویه با سویه‌های دیگر، از آزمایش هم اتصالی MATH استفاده می‌شود(10).
2-6-1- روش آزمایش co-adhesion MATH برای تعیین هم اتصالی
مواد و وسایل لازم:

مدیر سایت