دانلود پایان نامه با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی

Arrows on abstract background

فصل چهارم
یافته‌های پژوهش [do_widget id=kl-erq-2]
49
یافته‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
51
بررسی شاخص‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………….
52
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
53
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ……………………….
54
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی
رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
55
بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
56
بررسی گویه‌های سازنده شاخص تأثیر موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
57
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
58
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به مدیران در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
58
بررسی تأثیر گویه‌های سازنده موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات در استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران ……………………………………………………………………………………………………………………..
60
شاخص اعتبار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….