دانلود پایان نامه با موضوع تکنولوژی اطلاعات و فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه با موضوع تکنولوژی اطلاعات و فن آوری اطلاعات


Widget not in any sidebars

3-8-3 روایی (اعتبار ) پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نا کافی و نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا روا سازد . برای سنجش روایی ،روش های مختلفی وجود دارد .(خاکی ،1379 ،ص 288 )
در تحقیق حاضر ،از روش اعتبار محتوا استفاده شده است ، چرا که هنگام طراحی پرسشنامه ،سعی شده سوال ها ،معرف ویژگی ها و عوامل ویژه می باشد که قصد اندازه گیری آن را داشته ایم . البته تایید اعتبار ،بایستی به وسیله افرادی متخصص در موضوع تکنولوژی اطلاعات انجام می شد ، بنابراین با هدایت استاد محترم راهنما و مشورت با کارشناس آماری تحقیق ،مسولین محترم واحد فن آوری اطلاعات ،مسولین محترم واحد درآمد،شعب استان قم ، پرسشنامه اولیه ای طراحی شد و برای پی بردن به به ضعف های سوالات ، پرسشنامه در اختیار ده نفر از مسئولین محترم فن آوری اطلاعات و کارشناسان واحد درامد شعب استان قم و دو نفر از اساتید آمار قرار گرفت که بعد از اعمال نظرات کارشناسی آنان چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ آماری ،در نهایت پرسشنامه نهایی تدوین شد و پس از تایید مجدد کارشناسان مذکور در اختیار نمونه های جامعه آماری تحقیق قرار گرفت .
در ادامه برای کشف عوامل دیگر احتمالی موجود ،اثبات معنا داری عوامل انتخاب شده و سوالات مطرح شده و هم چنین مشخص نمودن این که عوامل انتخابی ، چه مقدار از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می دهند ، از تحلیل عامل استفاده نمودیم .
یکی از راه های بهینه کردن اندازه گیری های پرسشنامه ای ،استفاده از روش تحلیل عامل است .این روش بر بر روابط بین متغیرها و مقیاس ها که در حقیقت ابزار های سنجش هستند ، استوار است .معمولا دربعضی تحقیقات به دلایل مختلف با حجم بسیاری از متغیر ها رو برو هستیم . برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایج علمی ، محققان به دنبال کاهش متغیر ها و ایجاد یک ساختار جدید با استفاده از روش تحلیل عامل هستند .این روش در سعی در شناسایی متغیر های اساسی یا عامل ها به منظور تعیین الگوی مناسبی برای متغیر ها دارد .(قابل دسترس در
http://s1.picofile .com/file /6841845070/factor_analysis_in_spss.pdf.html)
جداول و نمودار های حاصله از این روش که در تحقیق حاضر مفید است عبارتند از :
-جدول کفایت نمونه گیری که در آن شاخص kmo نشان دهنده کفایت نمونه گیری است که در فاصله بین صفرتا یک قرار دارد که اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد (حد اقل 0.6 )اثبات می شود که داده های مورد نظر برای تحلیل عامل مناسب هستند .همچنین اگر در آزمون بارتلت مولفه σ مقدار کوچکتر از سطح خطای05/= α باشد نشان می دهد تحلیل عامل برای شناسایی ساختار مناسب است .
– جدول اشتراک ها که شامل مقدار اشتراک اولیه و استخراجی است .هر چه مقدار اشتراک استخراجی بزرگتر باشد (نزدیک به عدد یک )عامل های استخراجی متغیر ها را بهتر نمایش می دهد و اگر هر یک از مقدار اشتراکی کمتر از 5/0 باشد باید حذف گردد .
Factor analysis
Factors
Kmo and Bartlett’s test
Bartlett test
Communalities
-جدول واریانس های تشریح شده که بیانگر عامل های شناسایی شده می باشد .عواملی که مقدار ویژه آن بالاتر از یک بوده ، در تحلیل باقی می مانند و بقیه عوامل از تحلیل خارج می شوند .
-نمودار سنگریزه که به صورت گرافیکی به تشریح عوامل می پردازد و مقدار ویژه هر یک از عامل ها استخراج شده را نشان می دهد .
– جدول ماتریس چرخیده شده اجزا که شامل بار های عامل هر یک از متغیره ها در عوامل باقی مانده پس از چرخش است . هر چه قدر قدر مطلق ضرایب بیشتر باشد ، عامل مربوط نقش بیشتری در کل تغییرات (واریانس ) متغیر مورد نظر دارد .(همان )
نتایج حاصل از این تحلیل در جداول 3-3 ، 3-4 ، 3-5 و 3-6 و همین طور در نمودار 3-1 آمده است که در ادامه به تحلیل آن می پردازیم .
3-9 )بررسی نرمال بودن متغیرها :
جهت بررسی فرض نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بهره می‌بریم.
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (Kolmogorov – smirnov (k-s) )
این آزمون برای تطابق توزیع متغیر مورد نظر با توزیع نرمال، احتمال تجمعی مقادیر داده‌های نمونه را با احتمال تجمعی توزیع نرمال مقایسه می‌کند. اگر اختلاف آن به قدر کافی بزرگ باشد، این آزمون نشان خواهد داد که داده‌های موجود با توزیع نرمال تطابق ندارد. آماره K-S بزرگترین اختلاف در احتمالهای تجمعی در طول بازه مقادیر است. اگر این مقدار از یک سطح آستانه فراتر رود این فرضیه صفر که نمونه از یک جامعه نرمال آمده است، رد می‌شود. پس در این آزمون فرضهای زیر بررسی می‌شوند :

مدیر سایت