دانلود پایان نامه با موضوع رضایتمندی ارباب رجوع و هزینه های مالی

دانلود پایان نامه با موضوع رضایتمندی ارباب رجوع و هزینه های مالی

فرض 0H : توزیع جامعه مورد بررسی نرمال است.
Widget not in any sidebars

فرض 1H : توزیع جامعه مورد بررسی نرمال نیست.
چنانچه P ـ مقدار بدست آمده جهت آزمون از سطح خطای 05/0 بیشتر باشد فرض 0H رد می‌شود وگرنه دلیلی بر رد فرض 0 H وجود نخواهد داشت و می‌توان گفت توزیع آن متغیر در جامعه نرمال می‌باشد.
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف در مورد توزیع مولفه های تحقیق
ردیف مولفه بیشترین مقادیر اختلاف بین دو توزیع آماره K-S P- مقدار
مثبت منفی
1 کاهش مراجعه حضوری 0/093 -0/178 1/871 0/002
2 کاهش هزینه های مالی 0/144 -0/207 2/182 0/000
3 کاهش خطای کاربران 0/189 -0/208 2/190 0/000
4 رضایتمندی ارباب رجوع 0/059 -0/065 0/682 0/740
با توجه به جدول فوق می توان دید که p- مقدار بدست آمده در تمام آزمونها بجز آزمون مربوط به «رضایتمندی ارباب رجوع» کوچکتر از سطح خطای 05/0 بوده است و توزیع مولفه های تحقیق تفاوت معنی داری با توزیع نرمال داشته است. به همین دلیل تنها جهت بررسی فرضیه چهار تحقیق می توان از روش پارامتری آزمون t تک نمونه ای استفاده نمود و جهت سه فرضیه دیگر از روش ناپارامتری آزمون دوجمله ای استفاده می شود.
3-10 )بررسی فرضیات تحقیق :
جهت بررسی فرضیات تحقیق و تعیین تأثیر ارسال لیست حق بیمه بصورت اینترنتی بر هریک از مولفه ها، از آزمون دو جمله ای (جهت سه فرضیه اول) و آزمون t تک نمونه‌ای (جهت فرضیه آخر) استفاده می‌کنیم.‌
– آزمون دو جمله ای (Binomial Test):
فرضیه های تحقیق گاهی نسبت پذیرند، فرضیه های مربوط به تحقیقات با مقیاس کیفی با استفاده از آزمون نسبت موفقیت مورد ادعا بررسی می شوند. نسبت موفقیت با p و شکست با q مشخص می شود. از آنجا که سوالات تحقیق طیف لیکرت با پنج گزینه می باشد لذا گزینه های 3 و کمتر به عنوان شکست و گزینه های بالاتر از 3 به عنوان موفقیت منظور می شود.
آزمون دوجمله ای برابری نسبت آزمودنیهایی که در مقوله ها یا سطوح یک متغیر دو سطحی قرار گرفته اند را با نسبت فرض شده ارزیابی می کند. اگر نسبتهای نمونه برای دو مقوله اختلاف زیادی با نسبتهای فرضیه داشته باشند و چنانچه اندازه نمونه بزرگ باشد، نتیجه آن با احتمال بیشتری معنی دار است. چنانچه نسبت موفقیت در جامعه بطور معنی داری بزرگتر از 6/0 باشد (یعنی بیش از 60 درصد افراد جامعه نظر مثبتی داشته باشند) می توان گفت وضعیت مولفه در جامعه مورد تحقیق مساعد است.در آزمون مورد نظر فرض‌های H0 و H1 برای بررسی وضعیت نسبت نظرات مثبت جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند.
H0 : p ≥ p0
H1 : p < p`
که با توجه به موارد ذکر شده 6/0 = p0 می‌باشد.
– آزمون t تک نمونه‌ای (One Sample T Test):
این آزمون برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون (Test Value) نامیده‌ می‌شود،‌ به کار می‌رود. مهمترین نکته در استفاده از آزمون t یک نمونه‌ای، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسط‌ را بیان کند.
در تحقیق حاضر با توجه به طیف درنظر گرفته‌ شده در پاسخ‌ها، مقدار آزمون برابر 3 در نظر گرفته شده است. چنانچه میانگین پاسخ‌ها در هر یک از متغیرها از عدد 3 بیشتر باشد وضعیت آن در جامعه مساعد خواهد بود در غیر این صورت از نظر جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده وضعیت مساعدی نداشته و چالشی جهت امنیت فناوری اطلاعات خواهد بود.

مدیر سایت