دانلود پایان نامه با موضوع رضایت مندی مشتریان و مقیاس اندازه گیری

دانلود پایان نامه با موضوع رضایت مندی مشتریان و مقیاس اندازه گیری

-دستورالعمل :
در این قسمت چگونگی پاسخ به سوالات پرسشنامه شرح داده شده است .
Widget not in any sidebars

-سوالها :
در این قسمت ، 25 سوال بسته مطرح شده است .سوالهای بسته مجموعه ای از گزینه ها را ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب نماید . مزیت عمده این سوال ها در استخراج و تجزیه تحلیل آسان و سریع داده هاست .(سرمد و دیگران ،1390 ،ص 143 ) سوالات پرسشنامه حاضر بر اساس فرضیه های تحقیق تدوین شده و نحوه چیدمان آن جهت سنجش متغیر های تحقیق در جدول 3-1 آمده است . همچنین مقیاس اندازه گیری مورد استفاده در این پرسشنامه ، طیف لیکرت است که در بخش بعدی به تفضیل شرح داده شده است .
جهت مشاهده پرسشنامه تحقیق حاضر به پیوست پ مراجعه شود .
جدول 3-1 ، نحوه چیدمان سوال های پرسشنامه جهت سنجش متغیر های
عامل مورد مطالعه فرضیه مربوطه شماره سوالات پرسشنامه
کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع فرضیه 1 1-2-5-8-11-17-18-21
کاهش هزینه های مالی سازمان و ارباب رجوع فرضیه 2 3-4-16-24-25
کاهش خطای کاربران سازمانی فرضیه 3 7-14-21-22-23
رضایت مندی مشتریان فرضیه 4 1-5-6-9-10-11-12-13-15-19-20
رضایت مندی کارکنان فرضیه 4 1-5-6-9-10-11-12-13-15-19-20
3-8-2 طیف لیکرت
به طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها ،قضاوت ها ،عقاید و سایر خصیصه ها یی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند ، به کار می رود که یکی از رایج ترین آنها ،نگرش مقیاس لیکرت است (همان ،ص 154 )این مقیاس امکان اندازه گیری تفاوت ها ، میزان یا شدت یک خصیصه را فراهم می کند و ساختن آن از سایر مقیاس های نگرش آسان تر است .(همان، ص 155 )به نحوی که از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از یک درجه بندی برای برای نشان دادن ،شدت اعتقاد خود له یا علیه یک مسئله استفاده کنند .(جک ئی و دیگران ،1379 ،ص 72 )این درجه بندی ها از یک تا پنج یا هفت درجه نشان داده می شود .
در پرسشنامه تحقیق حاضر ازطیف لیکرت پنج گزینه ای ، برای اندازه گیری تفاوت ها و شدت عامل های موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات استفاده شده است و سپس پاسخ آزمودنی به هر یک از گویه هااز نظر عددی ارزش گذاری می شود که حاصل جمع عددی این ارزش ها نمره آزمودنی در این مقیاس را بیان می کند در جدول 3-2 طیف لیکرت استفاده شده در این تحقیق ، همراه با ارزش های هر یک بیان شده است .
جدول 3-2 طیف لیکرت و ارزش گویه ها ی استفاده شده در پرسشنامه تحقیق
گویه ها ارزش
بسیار کم 1
کم 2
متوسط 3
زیاد 4
بسیار زیاد 5

مدیر سایت