دانلود پایان نامه با موضوع سازمان بین المللی کار و سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان بین المللی کار و سازمان تامین اجتماعی

این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای، رعایت اصل عدالت در ورودی ها و خروجی ها و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و در هماهنگی با نظام تامین اجتماعی را به عهده دارد.
با توجه به مبادلات و ارتباطات مداوم سازمان با محیط بیرونی و نقصان شناخت از ماهیت و کارکردهای سازمان، در کنار وجود مشکل تطابق درون سازمان با اقتضائات معطوف به محیط، شرایطی فراهم شده که هم اکنون سازمان با عدم تعادل نقدی منابع و مصارف مواجه شده است.
Widget not in any sidebars

عملکردسازمان های بیمه گراجتماعی را می توان شبیه یک مخزن که دارای ورودی وخروجی است درنظر گرفت.
هرچه ورودی ها به این مخزن بیشتراز خروجی های آن باشد،مخزن مذکورپربارتروهرچه خروجی نسبت به ورودی بیشترباشد،مخزن مذکورتهی ترخواهدبود.درصندوقهای بیمه اجتماعی ،ورودی این مخزن منابع درآمدی این صندوقها اقلامی نظیر درآمدحاصل ازوصول حق بیمه ،درآمدحاصل ازسرمایه گذاری و…، وخروجی آن هزینه ارائه خدمات این سازمانهابه مشتریان خودنظیرپرداخت مستمری ، بیکاری،از کارافتادگی و هزینه های درمان وهزینه های پرسنلی و …می باشد.
حال هرچه ورودی های این صندوق بیشترباشدوضعیت آن مطلوبترخواهدبودوازپایداری نسبی برخوردارخواهد بود، امابرعکس هرچه روندخروجی هابیشتراز ورودی باشدپایداری این صندوقها به مخاطره افتاده ودرمعرض بحران منابع ومصارف قرارخواهدگرفت .
تجربه کشورهای جهان درامرنظامهای بیمه اجتماعی که درگزارشات بانک جهانی وسازمان بین المللی کارنیز بدان اشاره گشته بیانگرآنستکه درصندوقهای بیمه ای ودرآغازفعالیت آنها،جریان ورودیها به خروجی ها غلبه داشته وصندوق ازلحاظ مالی دروضعیت مناسب قرار دارد.اما پس از سپری شدن دوران آغازین فعالیت این صندوقهاورسیدن آنهابه دوران میانسالی وکهنسالی ،جریان خروجی به ورودی غلبه یافته واین صندوقهاازلحاظ تعادل منابع ومصارف بامشکل مواجه شده وبه نقطه سربسری نزدیک می شود(این موضوع به خوبی ازروی شاخص نسبت پشتیبانی درسازمان تامین اجتماعی مشخص است.)
لذا لازم است ، قبل از اینکه سازمان تامین اجتماعی به چنین وضعیتی دچار شود،این سازمان مورد حمایت دولت وقانونگذاران قرار گیرد وبا تصویب قوانین لازم ،اصلاحات مورد نیاز برای پایداری منابع این صندوق صورت گیرد تاسازمان بتواند با اتکا به امکانات خود وبدون نیاز به اخذ کمک از دولت ،به تعهدات آتی خود عمل نماید .
حال آنکه جهت برون رفت از این بحران اصلاحات مهمی باید صورت پذیرد و اگر در شرایط فعلی نیز برای حل آن چاره اندیشی نشود وروند کنونی در آینده نیز ادامه یابد،سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی مالی مواجه خواهدشد که حتی برای انجام تعهدات آتی خود در مقابل مشتریان خود(بیمه شدگان ومستمری بگیران )مجبوربه اخذ کمک از دولت خواهدبودو بعبارتی خود سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیردولت تبدیل خواهد شد نمود.
با توجه به اینکه صندوق های بیمه ای اجتماعی یک صندوق مشاع بین النسلی می باشد باید با دقت بیشتری به آن نگریسته شود ..با توجه به حجم بالای اطلاعات سازمان تامین اجتماعی و ضرورت حفظ و نگهداری اطلاعات برای نسلهای بعد و همچنین مدیریت بهینه و استراتژیک این سازمان استفاده از فن آوریهای نوین جهت مدیریت صحیح و رضایت بخش اجتناب ناپذیر می باشد در سازمانی که میلیاردها اطلاعات ریز و درشت و نیازمند سازماندهی وجود دارد و اگر این اطلاعات که از آن میلیونها مشتری این سازمان می باشد به درستی سازماندهی و انالیز و مدیریت نشود اداره سازمان با چالش های متعددی مواجه خواهد شد. پس در عصر حاصر بهترین راه استفاده از تکنولوژی اطلاعات میباشد که می تواند با ابزارهای متعددی از قبیل سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه ، اینترنت و … در امر مدیریت سازمانهای بزرگی همچون سازمان تامین اجتماعی موثر واقع شده و اداره این سازمان را با سهولت و کارایی بالایی به سرانجام برساند .
1-6هدف تحقیق :
اهداف اصلی :
افزایش رضایت مندی مشتریان در جهت کاهش مراجعه حضوری و کاهش هزینه های سازمانی در جهت تامین نیروی انسانی و هزینه های اداری و مالی
اهداف فرعی:
اندازه گیری تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر آرامش روانی کارکنان سازمان و همچنین تاثیر آن بر مراجعات مشتریان و به تبع آن تاثیر آن بر رفت و آمدهای درون شهری و ترافیک کلان شهرها یی همچون شهر قم
افزایش بازده داخلی سازمان تامین اجتماعی
1-7 فرضیه های تحقیق :
فرضیه 1 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع میگردد .
فرضیه 2 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش هزینه های مالی سازمان می گردد .
فرضیه 3 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش خطای کاربران سازمانی گردد .
فرضیه 4 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث رضایت مندی بیشتر ارباب ارجوع میگردد .
1-8 متغیرهاتحقیق :
مستقل :تکنولوژی اطلاعات ، که شامل ارسال لیست اینترنتی
و پرداخت حق بیمه اینترنتی

مدیر سایت