دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و اندازه گیری عملکرد

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و اندازه گیری عملکرد

وابسته : عملکرد سازمانی ، که شامل کاهش مراجعه حضوری مشتریان به سازمان و افزایش رضایت مندی آنها و کاهش هزینه های سازمان تامین اجتماعی و همچنین کاهش خطای کاربران
1-9تعریف مفاهیم و اصلاحات تحقیق :
Widget not in any sidebars

تکنولوژی اطلاعات :
تکنولوژی اطلاعات عبارت است از مجموعه ابزارها، ماشینها، دانش، روش و مهارت استفاده از آنها در تولید، دریافت، انتقال، جابجایی، ذخیره، پردازش، آماده سازی، گزارش گیری، پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات، از ساده ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطلاعاتی.
با توجه به کاربرد کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری در برآورده کردن شرایط فوق الذکر، امروز، فناوری اطلاعات را نقطه تلاقی سخت افزار، نرم افزار و شبکه های کامپیوتری می دانند. با اینحال مجموعه ای از قوانین و پروتکلهای ارتباطی و سیستمهای جانبی کامپیوتر و مهارتها و روشهای بهره برداری و ارتباطی در کاربری کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری در این تعریف مستتر هستند و تناقضی بین دو تعریف وجود ندارد.
بر اساس آنچه گفته شد، در تعریف امروزی از تکنولوژی اطلاعات، سه عامل اصلی وجود دارند که تلاقی این سه عامل می توان تکنولوژی اطلاعات را تعریف نمود: نرم افزار ، سخت افزار ، شبکه ارتباطی
در حقیقت با استفاده از تکنولوژی اطلاعات تلاش می کنیم تا به اطلاعات مناسب برای بهره مندی در لایه های مختلف سازمانی دست یابیم. بر این اساس، مشخصه های اطلاعات مناسب را به صورت زیر تعریف می کنیم:
اطلاعات مناسب به اطلاعاتی اطلاق می شود که دارای جمیع مشخصات زیر باشند:
• دقیق
• به هنگام
• مرتبط
• معتبر
• صحیح
• در دسترس
ارزیابی عملکرد :
مدیریت سازمان ها بدون توجه به عملکرد آنها امکان پذیر نیست . برای اندازه گیری عملکرد سازمان ها نیاز به یک سیستم دقیق و کار آمد می باشد که از آن به عنوان سیستم اندازه گیری عملکرد نامبرده می شود .برای اندازه گیری عملکرد ،تعاریف مختلغی ارائه شده است که هر کدام از جنبه خاصی از جنبه خاصی به این موضوع نگریسته است اما تعریف کوتاه و کاملی از این سیستم را می توان به این شکل زیر ارئه کرد :
یک سیستم اندازه گیری عملکرد ، میزان دستیابی سازمان به به اهداف از پیش تعیین شده را از طریق اندازه گیری مجموعه ای از شاخص ها تعیین می کند .
نکات اساسی یک سیستم اندازه گیری عملکرد شامل موارد در پی آمده است
-اهداف واضح ،واقع گرا و قابل سنجش که از ماموزیت سازمانی و برای مدیریت و برنامه ریزی نشئات می گیرند .
-اندازه گیری عملکرد برای سنجش میزان دستیابی به ماموریت و اهداف .
-داده های درست تکرار پذیر و قابل قبول .
-سیستم بازخورد برای پشتیبانی و بهبود مستمر فرایند های سازمان (طیب زاده ،1384 ،41 )

مدیر سایت