دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و بررسی اسناد و مدارک

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و بررسی اسناد و مدارک


Widget not in any sidebars

تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است . هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش در زمینه خاص است .(سرمد و دیگران ،1390 ، ص 79 ) به این صورت که نظریه ها ، قانون مندی ها ، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شوند ، برای حل مسائل اجرائی و واقعی به کار می گیرند .(خاکی 1379 ، ص 142 ) لذا این تحقیق به این دلیل در زمره تحقیقات کاربردی است که هدف آن توسعه دانشی است که در زمینه کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و با شناسایی عوامل تاثیر گذار در استفاده از تکنولوژی اطلاعات قصد دارد سازمان تامین اجتماعی را در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریانش یاری نموده و سازمان را در استفاده از علوم روز دنیا یاری نماید
3-2-2 نوع تحقیق از نظر گرد آوری داده ها
این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده نیز از نوع توصیفی ( غیر آزمایشی ) می باشد . تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش های است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده ها ی مورد بررسی است و صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گیری است .( سرمد و دیگران ،1390 ، ص 81 ) این تحقیق از آن جهت توصیفی است که تصویری از وضع موجود دریافت لیست به روش دستی و روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات ( دریافت لیست از طریق اینترنت و پرداخت به صورت اینترنتی ) را ارائه می دهد و به توصیف نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد .
همچنین این تحقیق در دسته بندی انواع تحقیقات توصیفی در دسته پیمایشی قرار می گیرد . تحقیقات پیمایشی ، تحقیقاتی هستند که برای توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود . ( سرمد و دیگران ،1390 ، ص 82 ) و این تحقیق چون داده های مربوط به عوامل موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات را از طریق نمونه گیری از جامعه کارفرمایان و کارمندان برای بررسی توزیع ویژگی های آماری آن گرد آوری می کند در این دسته قرار گرفته است .
تحقیق حاضر به لحاظ آن که به بررسی داده های مرتبط با برهه ای ( دوره ای ) از زمان می پردازد ، مقطعی است . روش مقطعی یکی از انواع روش های تحقیقات پیمایشی است و به منظور گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری می باشد . ( سرمد و دیگران ، 1390 ، ص 83 ) نمونه گیری این تحقیق در مرداد 1393 انجام گرفته است .
3-2-3 مراحل تحقیق
در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگیری شده است :
-انتخاب موضوع تحقیق با راهنمایی استاد محترم و مدیر محترم گروه بازرگانی .
– تدوین اهداف ،اهمیت و ضرورت تحقیق با راهنمایی استاد محترم راهنما .
-تدوین چارچوب نظری با راهنمایی استاد محترم راهنما از طریق استفاده از اطلاعات کتابخانه ای ، بررسی اسناد و مدارک موجود ، مشاهده سایتهای اینترنتی مرتبط و مصاحبه های میدانی با تعدادی از کارشناسان ، مدیران و کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی .
– تدوین فرضیه ها بر اساس چارچوب نظری و پیشینه تجربی تحقیق .
– مشاوره با تعدادی از مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی و سه نفر از کارشناسان آماری در خصوص ترکیب و و شمای کلی پرسشنامه ، نحوه طراحی آن و بررسی پایایی پرسشنامه .
– طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی استاد محترم راهنما ،و مشاوران آماری بر اساس چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق .
– توزیع و جمع آوری 69 پرسشنامه
– انجام آزمون جهت پایایی پرسشنامه
-توزیع و جمع آوری 42 پرسشنامه
– انجام آزمون تحلیل روی 111 نمونه جمع آوری شده به منظور کشف عوامل و اثبات روایی .
– تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری از طریق نرم افزار spss .
– ارائه نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با استفاده از اطلاعات تحلیل شده ،با راهنمایی استاد محترم راهنما .
-ارائه پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق
3-3 قلمرو تحقیق
3-3-1 قلمرو موضوعی تحقیق

مدیر سایت