دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و تکنولوژی اطلاعات


Widget not in any sidebars

قلمرو موضوعی تحقیق ،مباحث عملکرد سازمان تامین اجتماعی ،با تمرکز بر روی تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات بر هزینه ها و مراجعین سازمان تامین اجتماعی است .
3-3-2 قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق ،شعبه دو تامین اجتماعی استان قم است که در رده بندی شعب سازمان تامین اجتماعی ،در بالاترین رده سطح شعب ،یعنی ،تیپ یک ممتاز قرار دارد و دارای لیست های بیمه پردازی به قدمت بیش از نیم قرن (از سال 1341 ) می باشد . این شعبه یکی از سه شعبه سازمان تامین اجتماعی استان قم بوده که در بلوار 15 خرداد جنب دانشگاه آزاد اسلامی این شهر واقع شده است و بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی ، نیمی از محدوده شهر قم را تحت پوشش قرار دارد .
3-3-3 قلمرو زمانی تحقیق
مطالعات مقدماتی این تحقیق از فروردین ماه سال 1391 آغاز شده و کار تحقیق تا شهریور ماه 1393 ، در خصوص کارفرمایان کارگاه هایی انجام گرفته است که لیست حق بیمه و حق بیمه متعلقه خود را به صورت دستی ( به صورت لوح فشرده ) یا به صورت اینترنتی به سازمان تایمن اجتماعی (شعبه دو قم ) ارسال نموده و از مزایای موجود در قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان شاغل در کارگاه های خود استفاده نموده اند .
3-4 جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد و یا واحد ها که دارای حد اقل یک صفت مشترک باشند .صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد .(آذر و مومنی ،1385 ،ج 1 ص 12) با توجه به تعریف ذکر شده و مسئله تحقیق ، جامعه آماری این تحقیق شامل 7650 کارفرمای کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و تعداد 75 کارمند شاغل در شعبه دو تامین اجتماعی استان قم می باشد . که تا تاریخ 31/06/1393 لیست حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه نموده اند .
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه
هزینه ،نیروی انسانی و مدت زمانی که برای انجام دادن شمارش کامل (سرشماری )جعت گردآوری داده ها مصرف می شود به میزانی است که معمولا اجرای آن توجیه نمی شود .طریقه دیگری برای گرد آوری داده ها وجود دارد ، انتخاب نمونه ای از افراد جامعه و جمع آوری داده های مورد نیاز از آن هاست .(سرمد و دیگران ،1390 ، ص 178 ) در این تحقیق هم به دلیل آن که تعداد جامعه آماری نسبتا زیاد است ، امکان سرشماری کامل به همان دلایل فوق وجود ندارد و لذا از روش نمونه گیری برای گرد آوری داده ها استفاده می نماییم .
در نمونه گیری باید به انتخاب یک روش نمونه گیری مناسب اهمیت دهیم تا از اشتباهات احتمالی در انتخاب نمونه ها جلوگیری گردد . یکی از این روش ها که تحقیق حاضر بر آن اساس صورت گرفته است ، ” نمونه گیری تصادفی ساده” می باشد .
روش نمونه گیری تصادفی ساده زمانی انتخاب می گردد که هر یک از عناصر جامعه شانس مساوی دارند . در این روش ، افراد یا اشیا مورد نیاز از فهرست جامعه آماری ای که به همین منظورشماره گذاری و تهیه شده است به صورت تصادفی انتخاب می شوند .طبق قانون احتمال ،افراد انتخاب شده باید دارای ویژگی هایی همانند جامعه ای باشند که از آن انتخاب شده اند .(آذر و مومنی ،1385 ،ج 2 ص 4 ) .
چهت بدست آوردن حجم نمونه ، بایستی به این نکته توجه نمود که جامعه آماری به دو نوع تقسیم می شود : اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود و پایان پذیر باشد آن را محدود و در غیر این صورت ، وقتی که جامعه از یک ردیف بی انتهای مقادیر تشکیل شده است ، آن را نامحدود گویند .(آذر و مومنی ،1385 ،ج 1 ص 7 )و چون جامعه این تحقیق محدود و مشخص است و نمونه گیری بدون جایگزینی انجام می شود ، برای تعیین اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده می گردد که حالت اصلاح شده آن در ذیل آمده است .

n :تعداد نمونه
N :جمع جامعه آماری می باشد (که در این تحقیق 7650 کارفرما می باشد
Z: مقدار سطح معنی دار و درجه آزادی در جدول می باشد ( 3/5 )
σ: انحراف معیار /9فرض شده است .
ε:دقت براورد 4% در نظر گرفته شده است .
که پس از داده گزاری در فرمول فوق نمونه بدست آمده تقریبا نفر می باشد

n :تعداد نمونه

مدیر سایت