دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی و تکنولوژی اطلاعات


Widget not in any sidebars

5-8-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………102
5-9 موانع و محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………102
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………..104
منابع ……………………………………………………………………………………………………..120
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………..120
فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………….123
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….126

چکیده پایان نامه :
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین (شعبه دو قم )می باشد .این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی میدانی است .جامعه آماری این تحقیق شامل 7650 کارفرمای کارگاههای محدوده شعبه دو قم و همچنین 85 کارمند شاغل در این شعبه تامین اجتماعی می باشد که از بین آنها 69 نفر از کارفرمایان و 42 نفر از کارمندان این شعبه انتخاب شده اند .این تحقیق شامل 4 فرضیه اصلی و فرعی می باشد. که فرضیه های تحقیق به شرح می باشند :
فرضیه 1 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع میگردد .
فرضیه 2 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش هزینه های مالی سازمان می گردد .
فرضیه 3 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش خطای کاربران سازمانی گردد .
فرضیه 4 – چنین به نظر می رسد که ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث رضایت مندی بیشتر ارباب ارجوع میگردد .
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر فیش برداری ،مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه می باشد به نحوی که برای جمع آوری اطلاعات پیرامون مبانی نظری و پیشینه تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده با مراجعه به اسناد و مدارک موجود ، از فیش برداری استفاده شده است . همچنین جهت تدوین چارچوب نظری و تدوین فرضیه ها از مشاهده و مصاحبه با کارفرمایان و کارشناسان بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان قم و برای جمع آوری داده های تحقیق جهت ارزیابی و آزمون فرضیه های ، از پرسشنامه استفاده شده است.
در تحقیق حاضر ،از روش اعتبار محتوا استفاده شده است ، چرا که هنگام طراحی پرسشنامه ،سعی شده سوال ها ،معرف ویژگی ها و عوامل ویژه می باشد که قصد اندازه گیری آن را داشته ایم.
بر اساس نتایج به دست آمده تمامی این فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت و یافته های پژوهش نشان داد که فن آوری اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی شعبه دو قم موثر بوده است .
واژه های کلیدی :تکنولوژی اطلاعات ، ارزیابی عملکرد ،مدیریت اطلاعات ،سازمان تامین اجتماعی ، کارفرمایان ،

فصل اول :
کلیات تحقیق
1 مقدمه

مدیر سایت